วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (รหัส4111) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การวางแผนทำงานบ้าน
โดย นางพรเพ็ญ ทัดเทียม
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

1. งานบ้าน หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริการใคร

   1.เพื่อนบ้าน

   2.บุคคลในบ้าน

   3.บุคคลนอกบ้าน

   4.บุคคลสำคัญ


2. งานบ้านเป็นงานที่มุ่งเน้นเรื่องใดเป็นสำคัญ

   1. การกินอยู่

   2. การผลิตและการใช้สิ่งของ

   3. การทำงานร่วมกับผู้อื่น

   4. ถูกทุกข้อ


3. งานบ้านประเภทใดไม่จำเป็นต้องทำทุกวัน

   1. การทำอาหาร

   2. การกวาดบ้าน

   3. การตกแต่งบ้าน

   4. การดูแลเด็ก


4. การวางแผนทำงานบ้านเป็นหน้าที่ของใคร

   1.คุณพ่อคุณแม่

   2.คุณตาคุณยาย

   3.ผู้ที่มีอายุมากที่สุดในบ้าน

   4.สมาชิกทุกคนในครอบครัว


5. ถ้าสมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องไปทำงานและไปโรงเรียน ควรวางแผนทำความสะอาดเมื่อไร

   1.ตอนเช้าของทุกวัน

   2.วันเสาร์-วันอาทิตย์

   3.วันหยุดที่เป็นวันสำคัญ

   4.วันไหนก็ได้ที่สะดวก


6. งานบ้านชนิดใด เหมาะสำหรับนักเรียนมากที่สุด

   1. ซักรีดเสื้อผ้า

   2. ตัดเสื้อใส่เอง

   3. ให้อาหารสุนัข

   4. ทำอาหารมื้อเช้า


7. งานใดควรทำเป็นอันดับแรกของทุกคน

   1. เก็บที่นอน

   2. กวาดบ้านถูบ้าน

   3. อ่านหนังสือและทำการบ้าน

   4. จัดเตรียมหนังสือเพื่อเรียนในวันต่อไป


8. ขั้นตอนแรกของการวางแผนทำงานบ้าน คือข้อใด

   1.รวบรวมงาน

   2. กำหนดเวลาทำงาน

   3. ประเมินผลการทำงาน

   4. กำหนดผู้รับผิดชอบ


9. การทำงานบ้านขั้นตอนใดควรทำเป็นลำดับสุดท้าย

   1.ลงมือปฏิบัติงาน

   2.ประเมินผลการปฏิบัติงาน

   3. กำหนดค่าใช้จ่ายและงบประมาณ

   4. เสนอแนะแนวทางในการทำงานตั้งต่อไป


10. การกำหนดผู้รับผิดชอบงานในบ้าน ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ

   1. ระยะเวลาในการทำงาน

   2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

   3. ขั้นตอนในการทำงาน

   4. อายุและความสามารถ


พัฒนาโปรแกรม : ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ : trirat@thai.com : 2546