วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน. (รหัสต 41101...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..4.
เรื่อง การใช้ love,like ,dislike,hate จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. เรณุ คำวงศ์.. โรงเรียน..กันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
She doesn't like..............................
   swim
   swam
   to swim
   swimming

ข้อที่ 2)
Tom loves ............Karaoke at his school.
   sing
   to sing
   singing
   sang

ข้อที่ 3)
Most students hate............... books.
   reading
   to read
   reads
   read

ข้อที่ 4)
I love.................to pop music.
   listen
   listens
   to listen
   listening

ข้อที่ 5)
Do you mind .................... tennis on TV?
   to watch
   watching
   watches
   watched