แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว 3212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง สมบัติของดิน
ผู้สอน นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของดินชั้นบน
   ก. มีเนื้อละเอียดสีจาง
   ข. มีปุ๋ยและฮิวมัสมาก
   ค. มีเนื้อหยาบสีดำคล้ำ
   ง. มีความพรุนมาก

ข้อที่ 2
2. ข้อใดหมายถึงความพรุนของดิน
   ก. การถ่ายเทอากาศผ่านดิน
   ข. การถ่ายเทของน้ำผ่านดิน
   ค. ขนาดช่องว่างระหว่างเม็ดดิน
   ง. ขนาดของเม็ดดิน

ข้อที่ 3
3. ข้อใดไม่ใช่วัตถุต้นกำเนิดดิน
   ก. หินกรวดมนและแร่
   ข. หินศิลาแลงและแร่
   ค. หินสลายตัวจนละเอียด
   ง. ฮิวมัส

ข้อที่ 4
4. ฮิวมัสเกิดจากการสลายตัวของวัตถุใด
   ก. วัตถุต้นกำเนิดดิน
   ข. ดิน
   ค. อินทรียวัตถุ
   ง. หินและแร่

ข้อที่ 5
5. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการกำเนิดดิน
   ก. ภูมิอากาศ
   ข. ภูมิประเทศ
   ค. จุลินทรีย์ในดิน
   ง. ชนิดของหิน

ข้อที่ 6
6. ข้อใดเป็นการแก้ไขสภาวะของดินที่เป็นกรดมาก
   ก. เติมผงกำมะถัน
   ข. เติมปุ๋ยอินทรีย์
    ค. เติมปูนขาว
    ง. เติมแมกนีเซียมซัลเฟต

ข้อที่ 7
7. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของดิน
   ก. หินและแร่
   ข. อินทรียสาร
   ค. น้ำ
   ง. ความพรุน

ข้อที่ 8
8.ดินที่เป็นเบสมากควรแก้ไขอย่างไร
   ก. เติมปุ๋ยอินทรีย์
   ข. เติมโซเดียมคลอไรด์
   ค. เติมผงกำมะถัน
   ง. เติมปูนขาว

ข้อที่ 9
9. ข้อใดเป็นดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชมากที่สุด
   ก. ดินเหนียว
   ข. ดินร่วน
   ค. ดินร่วนปนทราย
   ง. ดินทราย

ข้อที่ 10
10. ดินที่มีความพรุนเหมาะสมควรมีลักษณะอย่างไร
   ก. ดินที่มีช่องว่างระหว่างเม็ดดิน 50%
   ข. ดินที่มีช่องว่างระหว่างเม็ดดิน 70 %
   ค. ดินที่มีน้ำแทรกอยู่ระหว่างเม็ดดินมาก
   ง. ดินมีอากาศแทรกอยู่ระหว่างเม็ดดินมาก