แบบทดสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ ว 3111 ระดับชั้น ม.1
เรื่อง การแยกสาร
โดย นางสาวรัตนา ชุปวา โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง ให้เลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1.สมศรีนำใบเตยมาขยำน้ำสะอาด เพื่อจะนำสีเขียวของใบเตยไปทำขนมเปียกปูน การแยกสีใบเตยต้องแยกด้วยวิธี
    ก.การกลั่น
    ข.การกรอง
    ค.การระเหย
    ง.การทำให้ตกตะกอน

ข้อที่ 2
2.การแยกสารเนื้อผสมที่สามารถแยกได้โดยใช้อำนาจแม่เหล็กคือข้อใด
    ก.สารนั้นต้องมีองค์ประกอบที่มีสีดำ
    ข.สารนั้นต้องมีสถานะเป็นของแข็งเท่านั้น
    ค.สารนั้นต้องมีองค์ประกอบที่มีน้ำหนักมาก
    ง.สารนั้นต้องมีองค์ประกอบของสารแม่เหล็ก

ข้อที่ 3
3.การระเหิดของสารจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีข้อใด
    ก.สารได้รับความเย็นมากๆ ทันทีทันใด
    ข.ความร้อนกระทบสารนั้นเป็นเวลานานๆ
    ค.การตกผลึกของสารแล้วเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอทันที
    ง.สารที่เปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอแล้วได้รับความเย็นอย่างทันทีทันใด