แบบทดสอบวิชาธรรมะ
1. ข้อใด ไม่จัดเป็นสมถกัมมัฏฐาน ? [gg30]
ก. กำหนดรู้อิริยาบถ
ข. บริกรรมกสิณ
ค. ภาวนาพุทธานุสสติ
ง. บริกรรมว่า เราต้องตาย

2. ความหน่ายที่เกิดด้วยปัญญา คือข้อใด ? [gg14]
ก. ภังคานุปัสสนาญาณ
ข. สัจจานุโลมิกญาณ
ค. สังขารุเปกขาญาณ
ง. นิพพิทาญาณ

3. คำว่า “ วิปัสสนา ” มีความหมายว่าอย่างไร ? [gg47]
ก. เห็นแจ้งรูปนาม
ข. เห็นแจ้งอวิชชา
ค. เห็นแจ้งสังขาร
ง. เห็นแจ้งพระนิพพาน

4. เป้าหมายสูงสุดของการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน คือข้อใด ? [gg45]
ก. มนุษยสมบัติ
ข. สวรรคสมบัติ
ค. พรหมสมบัติ
ง. นิพพานสมบัติ

5. ความเห็นว่า ความผิดที่บุคคลทำแล้ว เป็นของคนทำแต่ผู้เดียว ตรงกับหลัก ของศาสนาใด ? [gg22]
ก. ศาสนาพราหมณ์
ข. ศาสนาคริสต์
ค. ศาสนาพุทธ
ง. ศาสนาอิสลาม

6. ญาณหยั่งเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง จัดเป็น…… ? [gg07]
ก. สมถะ
ข. วิปัสสนา
ค. วิมุตติ
ง. สันติ

7. ข้อใด ไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนา ? [gg50]
ก. กสิณ ๑๐
ข. ขันธ์ ๕
ค. อายตนะ ๑๒
ง. ธาตุ ๑๘

8. ข้อใด เป็นลักษณะของคนราคจริต ? [gg32]
ก. ชอบความสวยงาม
ข. ชอบของดีราคาแพง
ค. แต่งตัวเรียบร้อย
ง. ถูกทุกข้อ

9. เป้าหมายสูงสุดของการเจริญสมถกัมมัฏฐาน คือข้อใด ? [gg44]
ก. ข่มตัณหาได้
ข. ข่มนิวรณ์ได้
ค. ละกิเลสอย่างหยาบได้
ง. ละกิเลสอย่างละเอียดได้

10. คำใด ไม่ใช่ไวพจน์ของวิราคะ ? [gg16]
ก. ตัณหักขยะ
ข. นิพพิทา
ค. นิโรธะ
ง. นิพพาน

11. ผู้รักสวยรักงาม ควรเจริญกัมมัฏฐานข้อใด ? [gg33]
ก. อสุภะ
ข. เมตตา
ค. อนุสสติ
ง. กสิณ

12. เพราะโกงเขา จึงต้องมานั่งเศร้าในตะราง เป็นลักษณะของ…… ? [gg09]
ก. สหคตทุกข์
ข. วิวาทมูลกทุกข์
ค. สันตาปทุกข์
ง. วิปากทุกข์

13. อะไรเป็นผลของวิปัสสนา ? [gg49]
ก. จิตถึงอัปปนา
ข. จิตรู้เห็นตามความเป็นจริง
ค. จิตผ่องใส
ง. จิตรู้เห็นพระนิพพาน

14. ผู้บรรลุอรหัตผลแล้ว แต่ยังมีชีวิตอยู่ ชื่อว่าได้….. ? [gg25]
ก. สอุปาทิเสสนิพพาน
ข. อนุปาทิเสสนิพพาน
ค. อยู่ใกล้นิพพาน
ง. ถึงกระแสนิพพาน

15. ตัณหามีอาการแส่ไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ เรียกว่าอะไร ? [gg18]
ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. วิภวตัณหา
ง. กิเลสตัณหา

16. ปฏิปทาแห่งพระอรหันต์ผู้เจริญวิปัสสนาฝ่ายเดียว เรียกว่าอะไร ? [gg19]
ก. เจโตวิมุตติ
ข. ปัญญาวิมุตติ
ค. ตทังควิมุตติ
ง. สมุจเฉทวิมุตติ

17. อะไรเป็นกิจของวิปัสสนา ? [gg48]
ก. ความเห็นแจ้งรูปนาม
ข. ความขจัดนิวรณ์
ค. ความขจัดโมหะ
ง. ความมีสมาธิ

18. ที่ได้ชื่อว่า บ่วงแห่งมาร เพราะเหตุใด ? [gg04]
ก. เพราะเป็นประโยชน์
ข. เพราะเป็นสิ่งหาได้ยาก
ค. เพราะทำให้มนุษย์พอใจ
ง. เพราะทุกคนต้องมี

19. เครื่องปิดกั้นจิตไม่ให้เป็นสมาธิ เรียกว่าอะไร ? [gg40]
ก. อกุศลมูล
ข. อาสวะ
ค. กิเลสกาม
ง. นิวรณ์

20. สมาธิที่เกิดได้เสมอ ๆ ในชีวิตประจำวัน คือข้อใด ? [gg39]
ก. ขณิกสมาธิ
ข. สัมมาสมาธิ
ค. อุปจารสมาธิ
ง. อัปปนาสมาธิ

21. ทุกสิ่งมีสภาพ “ สูญ ” หมายถึงข้อใด ? [gg13]
ก. ไม่มีอัตตา
ข. มีความล้มเหลว
ค. ค้นหาไม่พบ
ง. ไม่มีนิพพาน

22. คนมักโกรธ ต้องแก้ด้วยกัมมัฏฐานข้อใด ? [gg34]
ก. พรหมวิหาร
ข. กายคตาสติ
ค. วินีลกอสุภะ
ง. สีลานุสสติ

23. จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานั้น คืออะไร ? [gg27]
ก. การเกิดในสวรรค์
ข. การได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
ค. การได้เข้าสู่นิพพาน
ง. การเข้าถึงพรหมโลก

24. คนที่เจริญเมตตา ย่อมได้รับอานิสงส์อย่างไร ? [gg38]
ก. หลับอยู่ก็เป็นสุข
ข. ตื่นอยู่ก็เป็นสุข
ค. เทวดารักษา
ง. ถูกทุกข้อ

25. วิมุตติข้อใด จัดเป็นโลกิยะ ? [gg20]
ก. นิสสรณวิมุตติ
ข. สมุจเฉทวิมุตติ
ค. วิกขัมภนวิมุตติ
ง. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ

26. ธรรมชาติของจิตเป็นเช่นไร ? [gg42]
ก. เหมือนน้ำไหล
ข. เหมือนสายลม
ค. กำหนดรู้ได้ยาก
ง. ห้ามยากรักษายาก

27. อนิจจตานั้น คือข้อใด ? [gg08]
ก. สภาพที่ไม่มีเจ้าของ
ข. สภาพที่ไม่อยู่ในอำนาจ
ค. สภาพที่ทนอยู่ไม่ได้
ง. สภาพที่เกิดขึ้นแล้วดับไป

28. ข้อใด กล่าวถูกต้อง ? [gg35]
ก. คนโมหจริตต้องพิจารณาศพ
ข. คนมักโกรธต้องพิจารณากาย
ค. คนโมหจริตต้องเจริญอานาปานสติ
ง. คนราคจริตต้องแผ่เมตตา

29. ข้อใด จัดเป็นวิปัสสนากัมมัฏฐาน ? [gg31]
ก. กำหนดนับลมหายใจ
ข. เจริญเมตตา
ค. กำหนดรู้กายโดยความเป็นธาตุ
ง. บริกรรมกสิณ

30. จงอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบปัญหา“ สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ อันตระการดุจราชรถ ที่พวกคนเขลาหมกอยู่ แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ ”คำว่า “ หมกอยู่ ” หมายถึงหมกอยู่ในอะไร ? [gg03]
ก. โลก
ข. แผ่นดิน
ค. กิเลสกาม
ง. วัตถุกาม

31. ผู้ใด เจริญกัมมัฏฐานไม่ได้ผล ? [gg36]
ก. คนหนุ่มสาว
ข. คนป่วย
ค. เด็กนักเรียน
ง. คนหลงลืมสติ

32. จงอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบปัญหา“ สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ อันตระการดุจราชรถ ที่พวกคนเขลาหมกอยู่ แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ ”ข้อความนี้ ใครกล่าว ? [gg01]
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าอุเทน
ค. พระเจ้าอโศก
ง. พระพุทธเจ้า

33. ข้อใดเป็นทางสันติภาพแท้ ตามวิถีพุทธ ? [gg23]
ก. เคารพกฎหมายบ้านเมือง
ข. ปฏิบัติตามสหประชาชาติ
ค. ทำกาย วาจา ใจให้สงบ
ง. เคารพสิทธิมนุษยชน

34. ความสุขที่เป็นสุดยอดของความสุขนั้น เกิดจากสิ่งใด ? [gg28]
ก. ความเอิบอิ่มใจ
ข. ความมีทรัพย์
ค. ความสงบ
ง. ความไม่มีหนี้

35. ความดับกิเลสได้สิ้นเชิง จัดเป็นอะไร ? [gg29]
ก. สอุปาทิเสสนิพพาน
ข. อนุปาทิเสสนิพพาน
ค. นิพพาน
ง. ถูกทุกข้อ

36. คำว่า “ นิพพิทา ” หมายถึงข้อใด ? [gg06]
ก. เบื่อหน่ายสังขาร
ข. เบื่อหน่ายการงาน
ค. เบื่อหน่ายการเรียน
ง. เบื่อหน่ายสังคม

37. ข้อใด ไม่ใช่สภาวทุกข์ ? [gg10]
ก. ชาติคือความเกิด
ข. ชราคือความแก่
ค. พยาธิคือความเจ็บป่วย
ง. มรณะคือความตาย

38. จงอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบปัญหา“ สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ อันตระการดุจราชรถ ที่พวกคนเขลาหมกอยู่ แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ ”คำว่า “ โลก ” หมายถึงข้อใด ? [gg02]
ก. แผ่นดินที่หมู่สัตว์อาศัย
ข. หมู่สัตว์ผู้อาศัยแผ่นดิน
ค. โลกที่พระเจ้าสร้างขึ้น
ง. ข้อ

39. ข้อใด เป็นความง่วงจากถีนมิทธนิวรณ์ ? [gg43]
ก. อ่านหนังสือธรรมะก็ง่วง
ข. อ่อนเพลียก็ง่วง
ค. กินอิ่มมากก็ง่วง
ง. อดนอนก็ง่วง

40. เพราะละตัณหาเสียได้ ท่านเรียกว่าอะไร ? [gg26]
ก. นิพพิทา
ข. นิพพาน
ค. จิตตวิสุทธิ
ง. ทิฏฐิวิสุทธิ

41. คำว่า “ สมถะ ” มีความหมายว่าอย่างไร ? [gg46]
ก. อยู่ตามลำพัง
ข. ยินดีตามมีตามได้
ค. สงบจากกิเลส
ง. สงบจากนิวรณ์

42. ข้อใด เป็นสันตาปทุกข์ ? [gg12]
ก. ทุกข์เพราะแดดเผา
ข. ทุกข์เพราะไฟเผา
ค. ทุกข์เพราะกิเลสเผา
ง. ทุกข์เพราะความหิวเผา

43. ข้อใด เป็นความหมายแท้ของเทวตานุสสติ ? [gg37]
ก. การบูชาเทวดา
ข. ระลึกถึงเทวดา
ค. ทำตนเองให้เป็นเทวดา
ง. ระลึกถึงคุณที่ทำให้เป็นเทวดา

44. วิสุทธิ คือความหมดจด ใครบันดาลให้ได้ ? [gg21]
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระอรหันต์
ค. เทพเจ้า
ง. ตนเอง

45. จิตที่เป็นสมาธิ เป็นจิตที่มีคุณสมบัติตามข้อใด ? [gg41]
ก. จิตไม่มีทุกข์
ข. จิตไร้กังวล
ค. จิตสงบเยือกเย็น
ง. จิตแข็งกล้า

46. ความหิว ร้อน หนาว เป็นต้น จัดเป็นทุกข์อะไร ? [gg11]
ก. สภาวทุกข์
ข. ปกิณกทุกข์
ค. นิพัทธทุกข์
ง. พยาธิทุกข์

47. ผู้ใด ชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพาน ? [gg24]
ก. ผู้เห็นภัยในความประมาท
ข. ผู้เคารพพระรัตนตรัย
ค. ผู้เคารพในไตรสิกขา
ง. ถูกทุกข้อ

48. ตัณหา คืออะไร ? [gg17]
ก. ความปรารถนา
ข. ความมุ่งมั่น
ค. ความทะยานอยาก
ง. ความต้องการ

49. กิเลสกาม คือเจตสิกอันเศร้าหมอง จัดเป็นอะไร ? [gg05]
ก. บ่วงแห่งมาร
ข. มาร
ค. เสนามาร
ง. มัจจุมาร

50. ข้อใด จัดเป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวง ? [gg15]
ก. วิราคะ
ข. นิพพิทา
ค. นิพพิทาญาณ
ง. ปฏิปทาแห่งนิพพิทา