แบบทดสอบวิชาพุทธานพุทธประวัติ
1. ข้อใดเรียกว่าปฏิปุจฉาพยากรณ์? [gg47]
ก.ทรงย้อนถามแล้วจึงแก้ปัญหา
ข.ทรงแยกปัญหาแก้ทีละข้อ
ค.ทรงแก้ปัญหานั้นโดยส่วนเดียว
ง.ทรงระงับไม่แก้ปัญหานั้น

2. พระเจ้าสุทโธทนะฟังธรรมอะไรจึงบรรลุพระอรหัต? [gg34]
ก.อนุปุพพีกถา
ข.อนิจจาทิปฏิสังยุต
ค.ธรรมปาลชาดก
ง.เวสสันดรชาดก

3. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอะไรโปรดพระเจ้าพิมพิสาร? [gg20]
ก.อาทิตตปริยายสูตร
ข.อนัตตลักขณสูตร
ค.อนุปุพพีกถาจตุราริยสัจ
ง.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

4. ตัณหักขยธรรมธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาพระพุทธเจ้าตรัสที่ไหน? [gg23]
ก.ถ้ำสุกรขาตา
ข.ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ค.วัดเวฬุวัน
ง.กัลลวาลมุตตคาม

5. เจ้าชายสิทธัตถะทรงเปล่งอาสภิวาจาในคราวใด? [gg05]
ก.ประสูติ
ข.ตรัสรู้
ค.แสดงปฐมเทศนา
ง.ปรินิพพาน

6. เวทนาปริคคหสูตรคือพระสูตรว่าด้วยเรื่องอะไร? [gg25]
ก.อุบายเครื่องบรรเทา
ข.อุบายเครื่องไม่ถือมั่น
ค.อุบายเครื่องงดเว้น
ง.อุบายเครื่องสำรวม

7. พระอนุชาต่างพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะมีพระนามว่าอะไร? [gg04]
ก.พระอานนท์
ข.พระนันทะ
ค.พระนันทกะ
ง.พระรูปนันทา

8. การสังคายนาครั้งใดปรารภพวกเดียรถีย์ปลอมเข้ามาบวช? [gg49]
ก.ครั้งที่๑
ข.ครั้งที่๒
ค.ครั้งที่๓
ง.ครั้งที่๔

9. ใครเป็นผู้แสดงธรรมุเทศ๔? [gg42]
ก.พระสารีบุตร
ข.พระอานนท์
ค.พระรัฐบาล
ง.พระมหากัจจายนะ

10. คำว่า“สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจหมด”เป็นคำพูดของใคร? [gg24]
ก.พราหมณ์หุหุกชาติ
ข.ทีฆนขะอัคคิเวสนะ
ค.ตปุสสะภัลลิกะ
ง.อุปกาชีวก

11. พระอนุรุทธะออกบวชขณะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน? [gg35]
ก.ป่าอันธวัน
ข.วัดเวฬุวัน
ค.วัดเชตวัน
ง.อนุปิยนิคม

12. พระพุทธเจ้าทรงเปรียบธรรมะใดเหมือนกระจกเงา? [gg36]
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.สมาธิ
ง.ปัญญา

13. ข้อใดแสดงความเป็นผู้มีมานะของชาวชมพูทวีป? [gg02]
ก.ถือว่าโลกเที่ยง
ข.ถือว่าโลกมีที่สุด
ค.ถือชั้นวรรณะ
ง.ถือว่าตายแล้วเกิด

14. คำว่า“อรหันต์”เรียกกันมาตั้งแต่เมื่อไร? [gg19]
ก.ก่อนพุทธกาล
ข.ครั้งพุทธกาล
ค.หลังพุทธกาล
ง.ครั้งทำปฐมสังคายนา

15. ข้อใดเป็นชื่อสามุกกังสิกธรรมธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอง? [gg21]
ก.เวทนาปริคคหสูตร
ข.วิสุทธิ๗
ค.กถาวัตถุ๑๐
ง.อริยสัจ๔

16. “อะไรเป็นเครื่องห้ามความอยากอันไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆและจะละได้เพราะธรรมอะไร”เป็นปัญหาของใคร? [gg41]
ก.อชิตมาณพ
ข.ปิงคิยมาณพ
ค.ติสสเมตเตยยมาณพ
ง.ปุณณกมาณพ

17. ต้นโพธิ์ที่ตรัสรู้มีชื่อเดิมว่าอะไร? [gg13]
ก.อัสสัตถพฤกษ์
ข.ชมพูพฤกษ์
ค.ราชพฤกษ์
ง.ชัยพฤกษ์

18. ความเป็นผู้ฉลาดในภาษาเข้าใจพูดให้คนเลื่อมใสคือข้อใด? [gg40]
ก.นิรุตติปฏิสัมภิทา
ข.ธัมมปฏิสัมภิทา
ค.อัตถปฏิสัมภิทา
ง.ปฏิภาณปฏิสัมภิทา

19. “สิ่งใดเป็นมารท่านจงละความพอใจสิ่งนั้นเสีย”พระองค์ตรัสแก่ใคร? [gg30]
ก.พระวักกลิ
ข.พระโสณโกฬิวิสะ
ค.พระอานนท์
ง.พระราธะ

20. ใครทำนายลักษณะพระมหาบุรุษเป็นคนแรก? [gg06]
ก.อุทกดาบส
ข.กบิลดาบส
ค.อาฬารดาบส
ง.อสิตดาบส

21. พระสารีบุตรเถระบรรลุพระอรหัตที่ไหน? [gg26]
ก.ถ้ำสุกรขาตาภูเขาคิชฌกูฏ
ข.ถ้ำสัตตบรรณเวภารบรรพต
ค.ถ้ำสุกรขาตาเวภารบรรพต
ง.ถ้ำสัตตบรรณเวปุลลบรรพต

22. พระมหากัจจายนะได้รับเอตทัคคะด้านใด? [gg28]
ก.แสดงธรรมไพเราะ
ข.มีเสียงไพเราะ
ค.อธิบายความย่อให้พิสดาร
ง.เป็นพหูสูต

23. เจดีย์ใดเรียกว่า“เจดีย์เรือนแก้ว”? [gg14]
ก.อนิมิสเจดีย์
ข.รัตนฆรเจดีย์
ค.รัตนจงกรมเจดีย์
ง.บริโภคเจดีย์

24. การบำเพ็ญทุกรกิริยาวาระที่๒คือข้อใด? [gg12]
ก.ผ่อนลมหายใจเข้าออก
ข.นอนบนหนาม
ค.เอาลิ้นกดเพดาน
ง.อดอาหาร

25. พระมารดาของพระนางพิมพามีพระนามว่าอะไร? [gg08]
ก.พระนางปชาบดีโคตมี
ข.พระนางปมิตา
ค.พระนางกีสาโคตมี
ง.พระนางอมิตา

26. ยสกุลบุตรพบพระพุทธเจ้าในพระอิริยาบถใด? [gg18]
ก.ประทับยืน
ข.เสด็จจงกรม
ค.ประทับนั่ง
ง.บรรทม

27. การปฏิบัติทางสายกลางคือข้อใด? [gg16]
ก.อริยสัจ๔
ข.อินทรีย์๕
ค.มรรคมีองค์๘
ง.สัมมัปปธาน๔

28. พระโมคคัลลานะบรรลุพระอรหัตเพราะฟังพระธรรมเทศนาอะไร? [gg22]
ก.อาทิตตปริยายสูตร
ข.อุบายในการนั่งสมาธิ
ค.อนุปุพพีกถาจตุราริยสัจ
ง.อุบายแก้ง่วง๘ประการ

29. สังคายนาครั้งที่๔ทำที่ไหน? [gg50]
ก.วาลุการาม
ข.มหาวิหาร
ค.อโศการาม
ง.ถูปาราม

30. พระเจ้าจัณฑปัชโชตทรงสดับธรรมจากใครเป็นครั้งแรก? [gg27]
ก.พระพุทธเจ้า
ข.พระมหากัจจายนะ
ค.พระมหาโมคคัลลานะ
ง.พระมหากัสสปะ

31. ฝนโบกขรพรรษตกในคราวเสด็จไปณที่ใด? [gg33]
ก.กรุงราชคฤห์
ข.กรุงกบิลพัสดุ์
ค.กรุงเวสาลี
ง.กรุงเทวทหะ

32. ข้อใดไม่ใช่สหชาติกับเจ้าชายสิทธัตถะ? [gg03]
ก.พระนางยโสธรา
ข.กาฬุทายีอำมาตย์
ค.พระนางกีสาโคตมี
ง.ม้ากัณฐกะ

33. พระมหากัสสปะบวชที่ไหน? [gg29]
ก.พหุปุตตนิโครธ
ข.ถ้ำสัตตบรรณคูหา
ค.ถ้ำสุกรขาตา
ง.วัดเวฬุวัน

34. พระสาวกรูปใดตั้งอยู่ในกถาวัตถุ๑๐ประการมีมักน้อยสันโดษชอบสงัดเป็นต้น? [gg39]
ก.พระยมกะ
ข.พระปุณณมันตานีบุตร
ค.พระสารีบุตร
ง.พระพากุละ

35. พระสาวกรูปใดเปรียบวิสุทธิ๗ด้วยรถ๗ผลัดแก่พระสารีบุตร? [gg32]
ก.พระอุรุเวลกัสสปะ
ข.พระมหากัสสปะ
ค.พระอานนท์
ง.พระปุณณมันตานีบุตร

36. พราหมณ์ที่ทำนายเจ้าชายสิทธัตถกุมารมีคติเป็นอย่างเดียวคือใคร? [gg07]
ก.รามพราหมณ์
ข.ยัญญพราหมณ์
ค.โกณฑัญญพราหมณ์
ง.สุทัตตพราหมณ์

37. พระสาวกรูปใดไม่ใช่ศิษย์ของพราหมณ์พาวรี? [gg31]
ก.พระโมฆราช
ข.พระปิงคิยะ
ค.พระภัททิยะ
ง.พระอุทยะ

38. พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุพระอรหัตเพราะฟังธรรมอะไร? [gg17]
ก.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ข.อนัตตลักขณสูตร
ค.อาทิตตปริยายสูตร
ง.เวทนาปริคคหสูตร

39. ข้อใดไม่ใช่บารมี๑๐ที่พระองค์ใช้ต่อสู้กับกิเลสมาร? [gg11]
ก.ทาน
ข.ศีล
ค.สมาธิ
ง.ปัญญา

40. ปัญจมหาวิโลกนะที่พระมหาสัตว์ทรงพิจารณาถึงคือข้อใด? [gg01]
ก.ทวีปประเทศชนบทสกุลมารดา
ข.กาลประเทศชนบทสกุลมารดา
ค.แคว้นทวีปชนบทสกุลมารดา
ง.กาลทวีปประเทศสกุลมารดา

41. พระอานนท์ได้บรรลุโสดาปัตติผลเพราะฟังธรรมจากใคร? [gg37]
ก.พระพุทธเจ้า
ข.พระสารีบุตร
ค.พระปุณณมันตานีบุตร
ง.พระอัสสชิ

42. ภิกษุณีรูปใดได้รับยกย่องว่าเลิศทางพระวินัย? [gg46]
ก.พระภัททากัจจานาเถรี
ข.พระรูปนันทาเถรี
ค.พระปฏาจาราเถรี
ง.พระกีสาโคตมีเถรี

43. ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร? [gg44]
ก.พระธรรมทินนาเถรี
ข.พระปชาบดีโคตมีเถรี
ค.พระเขมาเถรี
ง.พระอุบลวัณณาเถรี

44. อภิญญาเทสิตธรรมคือข้อใด? [gg43]
ก.โพธิปักขิยธรรม๓๗
ข.มรรคมีองค์๘
ค.โพชฌงค์๗
ง.อริยสัจ๔

45. สัปดาห์ที่๗ประทับที่ต้นราชายตนะทรงพบกับใคร? [gg15]
ก.พราหมณ์หุหุกชาติ
ข.ตปุสสะและภัลลิกะ
ค.พระยานาคมุจลินท์
ง.ยสกุลบุตร

46. ใครเป็นอัครศาสนูปภัมภกคราวทำตติยสังคายนา? [gg48]
ก.พระเจ้าอชาตศัตรู
ข.พระเจ้าอโศกมหาราช
ค.พระเจ้ากาลาโศกราช
ง.พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ

47. เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นการเกิดแก่เจ็บตายมีผลอย่างไร? [gg09]
ก.หนีออกบวชทันที
ข.ตัดความทุกข์ทั้งปวง
ค.ปรึกษากับนายฉันนะ
ง.บรรเทาความเมา๓ประการเสียได้

48. ใครเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระปุณณมันตานีบุตร? [gg38]
ก.พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข.พระอัสสชิ
ค.พระมหากัสสปะ
ง.พระกาฬุทายี

49. พระเขมาเถรีได้รับเอตทัคคะด้านใด? [gg45]
ก.มีปัญญามาก
ข.มีฤทธิ์มาก
ค.ชำนาญสมาบัติ
ง.มีความเพียรมาก

50. “ราหุลํชาตํพนฺธนํชาตํ”มีความหมายว่าอย่างไร? [gg10]
ก.บ่วงเกิดแล้วเครื่องผูกเกิดแล้ว
ข.พระราหุลเป็นที่รัก
ค.พระราหุลคือทรัพย์
ง.พระราหุลประสูติแล้ว