แบบทดสอบวิชาพุทธานพุทธประวัติ
1. ตปุสสะและภัลลิกะ ถึงพระพุทธ พระธรรมเป็นที่พึ่งที่ไหน ? [gg08]
ก. มุจจลินท์
ข. ศรีมหาโพธิ์
ค. อชปาลนิโครธ
ง. ราชายตนะ

2. พระอุรุเวลกัสสปะไม่ยินดีในการบูชาไฟ เพราะสาเหตุใด ? [gg23]
ก. กลัวถูกทรมาน
ข. บริวารหนีไปที่อื่น
ค. ไม่ใช่ทางนิพพาน
ง. อาศรมถูกไฟไหม้

3. ใครบรรลุพระอรหัตผล เพราะได้ฟังอนัตตลักขณสูตร ? [gg13]
ก. พระภัททิยะ
ข. พระอานนท์
ค. พระกิมพิละ
ง. พระอนุรุทธะ

4. บุคคลในข้อใด ควรบรรจุอัฐิธาตุไว้ในสถูปเพื่อสักการบูชา ? [gg46]
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระอรหันตสาวก
ค. พระเจ้าจักรพรรดิ
ง. ถูกทุกข้อ

5. การอนุเคราะห์สรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ เป็นคุณสัมปทาข้อใด ? [gg02]
ก. เหตุสัมปทา
ข. ผลสัมปทา
ค. เจตนาสัมปทา
ง. สัตตูปการสัมปทา

6. พระภัททวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมอะไร ? [gg22]
ก. อนุปุพพีกถากับอริยสัจ
ข. เวทนาปริคคหสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. มหาสติปัฏฐานสูตร

7. พระเถรีรูปใด เป็นอัครสาวิกาเบื้องขวา เลิศทางมีปัญญามาก ? [gg37]
ก. พระนางปชาบดี
ข. พระเขมาเถรี
ค. พระอุบลวัณณาเถรี
ง. พระปฏาจาราเถรี

8. พระบรมศาสดา ตรัสสอนอุบายแก้ง่วงแก่ใคร ? [gg26]
ก. พระราหุล
ข. ทีฆนขปริพาชก
ค. พระสารีบุตร
ง. พระมหาโมคคัลลานะ

9. เหตุใด พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาในแคว้นมคธก่อน ? [gg16]
ก. เพราะเป็นเมืองเจริญ
ข. เพราะมีเจ้าลัทธิอยู่มาก
ค. เพราะชาวมคธนิมนต์
ง. เพราะเป็นทางผ่านพอดี

10. ข้อใด เป็นอุปสรรคสำคัญของเหล่าพระสาวก ที่พระศาสดาทรงส่งไปประกาศ พระศาสนาในยุคแรก ? [gg21]
ก. มีเจ้าลัทธิต่อต้าน
ข. บิณฑบาตไม่พอฉัน
ค. ทางสัญจรลำบาก
ง. ให้อุปสมบทเองไม่ได้

11. สาลวโนทยาน เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร ? [gg38]
ก. ปฐมเทศนา
ข. ยมกปาฏิหาริย์
ค. ปัจฉิมโอวาท
ง. โอวาทปาติโมกข์

12. ในคราวทำปฐมสังคายนา พระสาวกรูปใด วิสัชนาพระสูตร ? [gg48]
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอุบาลี
ค. พระอานนท์
ง. พระสารีบุตร

13. ถ้ามีภิกษุมาทูลลาเที่ยวจาริกไปที่อื่น พระศาสดามักตรัสให้ไปลาพระสารีบุตรก่อน เพื่อประโยชน์ใด ? [gg31]
ก. เพื่อเรียนกัมมัฏฐาน
ข. เพื่อป้องกันอันตราย
ค. เพื่อท่านจะได้ไปด้วย
ง. เพื่อท่านจะได้สั่งสอน

14. “ ผู้ใดบรรลุธรรมก่อน จงบอกแก่กัน ” ใครพูดกับใคร ? [gg25]
ก. อุปติสสะ-โกลิตะ
ข. พาหิยะ-พากุละ
ค. อนุรุทธะ-อุบาลี
ง. อุปติสสะ-อัสสชิ

15. เมื่อพระศาสดาเสด็จปรินิพพานแล้ว เกิดความมหัศจรรย์อะไร ? [gg45]
ก. เกิดลมพายุ
ข. ฝนสีแดงตก
ค. แผ่นดินไหว
ง. ฟ้าปิดมืดมิด

16. ข้อใด เป็นการบำเพ็ญทุกรกิริยาวาระสุดท้าย ? [gg05]
ก. กดพระตาลุด้วยพระชิวหา
ข. กดพระทนต์ด้วยพระทนต์
ค. กลั้นลมอัสสาสะปัสสาสะ
ง. อดพระกระยาหาร

17. พระราธะ เป็นที่มาของเรื่องใด ? [gg29]
ก. การทำบุญตักบาตร
ข. ติสรณคมนุปสัมปทา
ค. เอหิภิกขุอุปสมบท
ง. ญัตติจตุตถกรรมวาจา

18. ธรรมเปรียบด้วยรถ ๗ ผลัด ที่พระปุณณมันตานีบุตรสนทนากับพระสารีบุตร ว่าด้วยเรื่องอะไร ? [gg35]
ก. อริยสัจ ๔
ข. วิสุทธิ ๗
ค. มรรค ๘
ง. โพชฌงค์ ๗

19. ข้อใด นับเข้าในอภิญญาเทสิตธรรมที่ทรงแสดง ณ ป่ามหาวันว่าเป็นเหตุ ให้พรหมจรรย์ตั้งอยู่ได้นาน ไม่เสื่อมสูญ ? [gg39]
ก. อิทธิบาท ๔
ข. พรหมวิหาร ๔
ค. อริยสัจ ๔
ง. ปาริสุทธิศีล ๔

20. ทางสายกลางอันจะนำไปสู่การตรัสรู้ของพระองค์ได้ คืออะไร ? [gg10]
ก. อริยสัจ ๔
ข. โลกธรรม ๘
ค. วิสุทธิ ๗
ง. มรรคมีองค์ ๘

21. ใครออกบวช เพราะเชื่อมั่นในวิชาการทำนายทายทัก ? [gg11]
ก. พระวังคีสะ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ง. พระยสกุลบุตร

22. พระพุทธเจ้าทรงอาศัยคนกลุ่มใด จึงประกาศพระศาสนาได้เร็ว ? [gg17]
ก. นักบวช
ข. เศรษฐีคหบดี
ค. สามัญชน
ง. กษัตริย์และเจ้าลัทธิ

23. พระเทวทัตไม่ได้บรรลุมรรคผล เพราะสาเหตุใด ? [gg28]
ก. ถือตัวว่าเป็นกษัตริย์
ข. ถูกลาภสักการะครอบงำ
ค. ไม่ได้บวชด้วยศรัทธา
ง. มีปัญญาด้อยกว่าคนอื่น

24. “ โลกมีอะไรผูกพันไว้ ” พระองค์ตรัสตอบอย่างไร ? [gg36]
ก. ความเพลิดเพลิน
ข. ความทะยานอยาก
ค. ความยินดีในกาม
ง. ความไม่รู้อริยสัจ ๔

25. พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงปลงอายุสังขารในพรรษาที่เท่าไร ? [gg41]
ก. พรรษาที่ ๒๕
ข. พรรษาที่ ๓๔
ค. พรรษาที่ ๔๔
ง. พรรษาที่ ๔๕

26. ปัญจวัคคีย์ละทิ้งพระพุทธองค์ไป เพราะสาเหตุใด ? [gg12]
ก. ต้องการให้อยู่อย่างสงบ
ข. เสื่อมศรัทธาที่เลิกทุกรกิริยา
ค. แสวงหาที่สงัดวิเวกกว่า
ง. ไม่ทนต่อการเฝ้าปรนนิบัติ

27. มาณพ ๑๖ คนไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อทูลถามปัญหาที่ไหน ? [gg33]
ก. ปาสาณเจดีย์
ข. อานันทเจดีย์
ค. ปาวาลเจดีย์
ง. ป่ามหาวัน

28. พระสาวกรูปใด ได้รับยกย่องให้เป็นนักกฎหมายในพระศาสนา ? [gg27]
ก. พระอุบาลี
ข. พระนทีกัสสปะ
ค. พระอานนท์
ง. พระมหากัสสปะ

29. เรื่องไตรลักษณ์ที่ทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ อยู่ในพระสูตรใด ? [gg15]
ก. อัคคัปปสาทสูตร
ข. อาทิตตปริยายสูตร
ค. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ง. อนัตตลักขณสูตร

30. ยสกุลบุตร พบพระพุทธเจ้ากำลังอยู่ในพระอิริยาบถใด ? [gg18]
ก. ประทับนั่ง
ข. เสด็จจงกรม
ค. ประทับยืน
ง. ทรงบรรทม

31. พระเจ้าพิมพิสารถวายเวฬุวันอุทยาน ด้วยทรงเห็นอย่างไร ? [gg24]
ก. มีเสียงอื้ออึงกึกก้อง
ข. เหมาะแก่สมณวิสัย
ค. มีมนุษย์พลุกพล่าน
ง. อยู่ไกลจากพระนคร

32. พระสาวกรูปใด ได้รับการยกย่องว่า สามารถอธิบายธรรมย่อให้พิสดาร ? [gg34]
ก. พระโสณกุฏิกัณณะ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระมหากัจจายนะ
ง. พระกุมารกัสสปะ

33. คนเช่นไร มีปัญญาเปรียบด้วยบัวเสมอน้ำ ซึ่งจะบานในวันรุ่งขึ้น ? [gg09]
ก. อุคฆติตัญญู
ข. วิปจิตัญญู
ค. เนยยะ
ง. ปทปรมะ

34. ใครตั้งอาศรมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโคธาวารี ? [gg32]
ก. ชฎิล ๓ พี่น้อง
ข. พราหมณ์พาวรี
ค. อาฬารดาบส
ง. สัญชัยปริพาชก

35. การทำสังคายนาครั้งไหน เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปยังนานาประเทศ ? [gg50]
ก. ปฐมสังคายนา
ข. ทุติยสังคายนา
ค. ตติยสังคายนา
ง. จตุตถสังคายนา

36. พระมหาบุรุษทรงหาอุบายแก้ความเมา ๓ ประการ ด้วยวิธีใด ? [gg04]
ก. ศึกษายิงธนู
ข. อยู่ในปราสาท ๓ ฤดู
ค. ออกบรรพชา
ง. เสด็จออกประพาสป่า

37. ใครเป็นอัครศาสนูปถัมภก ในคราวทำปฐมสังคายนา ? [gg49]
ก. มัลลกษัตริย์
ข. พระเจ้าพิมพิสาร
ค. พระเจ้าอโศก
ง. พระเจ้าอชาตศัตรู

38. “ สิ่งใดเป็นมาร เธอพึงละความพอใจสิ่งนั้นเสีย ” ตรัสแก่ใคร ? [gg30]
ก. พระภัททวัคคีย์
ข. พระราธะ
ค. พระนันทะ
ง. พระอานนท์

39. ขณะเสวยวิมุตติสุขที่รัตนฆรเจดีย์ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอะไร ? [gg07]
ก. พระสูตร
ข. พระวินัย
ค. พระอภิธรรม
ง. เวไนยสัตว์

40. ปฐมอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา คือใคร ? [gg20]
ก. มารดาและภรรยาเก่าพระยสะ
ข. พี่สาวและภรรยาเก่าพระยสะ
ค. มารดาและบิดาของพระยสะ
ง. ภรรยาและเพื่อนของพระยสะ

41. สถานที่ใด อยู่ในจำนวนที่ตั้งของสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ? [gg43]
ก. ลัฏฐิวัน
ข. ลุมพินีวัน
ค. เชตวัน
ง. ป่ามหาวัน

42. ข้อใด กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรุงกบิลพัสดุ์ ? [gg03]
ก. เดิมเป็นสถานที่อยู่ของกบิลดาบส
ข. เมืองที่พระเจ้าสุทโธทนะให้สร้างขึ้น
ค. เมืองเดิมที่พระเจ้าโอกกากราชครอบครอง
ง. เมืองที่พระเจ้าโอกกากราชสร้างให้พระโอรส

43. ข้อใด ไม่ใช่ความเสื่อม ๔ อย่าง ที่คนบางพวกประสบเข้าแล้ว จึงออกบวช ในพระพุทธศาสนา ? [gg47]
ก. ความแก่ชรา
ข. ความสิ้นหวัง
ค. ความเจ็บป่วย
ง. ความสิ้นญาติ

44. พระอานนท์ไม่ได้สติเพื่อทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าดำรงอยู่อีกกัปหนึ่งหรือเกินกว่านั้น เพราะสาเหตุใด ? [gg42]
ก. เพราะถูกมารดลใจ
ข. เพราะถูกขับไล่
ข. เพราะยังทำใจไม่ได้
ง. เพราะเป็นปุถุชน

45. พระองค์ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้จุติและเกิด ด้วยญาณอะไร ? [gg06]
ก. กัมมสกตาญาณ
ข. จุตูปปาตญาณ
ค. อาสวักขยญาณ
ง. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

46. หนังสือปฐมสมโพธิ เป็นตำรามุ่งทางใด ? [gg01]
ก. ตำนาน
ข. อภินิหาร
ค. ธรรมปฏิบัติ
ง. วิจารณ์

47. ธรรมที่พระรัฐบาลเถระแสดงไว้ว่า “ โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา ” เรียกชื่อว่าอย่างไร ? [gg40]
ก. ธรรมจักร
ข. ธรรมจริยา
ค. ธรรมุเทศ
ง. ธรรมจักษุ

48. เมื่อพระพุทธองค์ตรัสบอกการบรรลุอมตธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ พวกเขาคิดอย่างไร ? [gg14]
ก. วางเฉย
ข. ลังเลใจ
ค. คัดค้าน
ง. ไม่คัดค้าน

49. ใครอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ขณะยังเป็นปุถุชน ? [gg19]
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระอัสสชิ
ค. พระอุรุเวลกัสสปะ
ง. พระวัปปะ

50. พระโอวาททั้งปวงที่ทรงประทานแล้วตลอดพระชนม์ชีพ ประมวลลงเป็นหนึ่งเดียว คืออะไร ? [gg44]
ก. ความไม่ประมาท
ข. ทางสายกลาง
ค. ดวงตาเห็นธรรม
ง. ความกตัญญู