แบบทดสอบวิชาพุทธานพุทธประวัติ
1. อนุปุพพีกถาและอริยสัจ๔ทรงแสดงแก่ใคร? [gg19]
ก.ปัญจวัคคีย์
ข.ภัททวัคคีย์๓๐คน
ค.ชฎิล๓พี่น้อง
ง.พระสารีบุตร

2. ปัญหาว่า"อะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตวโลก"พระพุทธเจ้าตรัสตอบอชิตมาณพว่าอย่างไร? [gg33]
ก.ลาภเป็นภัยใหญ่
ข.ทุกข์เป็นภัยใหญ่
ค.ยศเป็นภัยใหญ่
ง.ความโกรธเป็นภัยใหญ่

3. ข้อใดไม่จัดเข้าในความเสื่อม๕อย่างที่พระเจ้าโกรัพยะตรัสว่าเป็นเหตุให้คนออกบวช? [gg25]
ก.แก่
ข.เจ็บ
ค.ผิดหวัง
ง.สิ้นโภคทรัพย์

4. พระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนผ้าสังฆาฏิกับพระสาวกรูปใด? [gg22]
ก.พระอานนท์
ข.พระมหากัสสปะ
ค.พระอัญญาโกณฑัญญะ
ง.พระอุรุเวลกัสสปะ

5. พระพุทธสรีรังคารคืออะไร? [gg44]
ก.เถ้าถ่าน
ข.พระอัฐิธาตุ
ค.พระเขี้ยวแก้ว
ง.พระรากขวัญ

6. เจดีย์ที่บรรจุพระไตรปิฏกเป็นเจดีย์ประเภทใด? [gg45]
ก.ธาตุเจดีย์
ข.บริโภคเจดีย์
ค.ธรรมเจดีย์
ง.อุทเทสิกเจดีย์

7. ปัญจมหาวิโลกนะที่พระมหาสัตว์ทรงพิจารณาถึงคือข้อใด? [gg04]
ก.แคว้นเมืองชนบทสกุลมารดา
ข.กาลทวีปประเทศสกุลมารดา
ค.กาลทวีปประเทศเมืองมารดา
ง.ทวีปประเทศชนบทสกุลมารดา

8. พระอรหันต์คู่ใดสนทนาการตายของพระขีณาสพ? [gg35]
ก.พระสารีบุตร-พระโมคคัลลานะ
ข.พระอัสสชิ-พระสารีบุตร
ค.พระสารีบุตร-พระยมกะ
ง.พระอานนท์-พระอุบาลี

9. ข้อใดไม่ใช่บุพพนิมิต๕ประการที่ปรากฏแก่พระมหาสัตว์ก่อนเสด็จจุติยังโลกมนุษย์? [gg03]
ก.ทิพยภูษาที่ทรงมีสีเศร้าหมอง
ข.พระสรีระกายมีอาการชราปรากฏ
ค.พระเสโทไหลออกจากพระนลาฏ
ง.ทิพยบุปผาที่ประดับกายเหี่ยวแห้ง

10. พระนางปชาบดีแสดงความตั้งใจในการขอบวชอย่างไร? [gg41]
ก.อดพระกระยาหาร
ข.กลั้นลมหายใจ
ค.ตัดพระเมาลี
ง.ยอมสิ้นพระชนม์

11. ในคราวทำปฐมสังคายนาพระอุบาลีทำหน้าที่อะไร? [gg47]
ก.ถามพระสูตร
ข.วิสัชชนาพระสูตร
ค.ถามพระวินัย
ง.วิสัชชนาพระวินัย

12. เจ้าศากยะและเจ้าโกลิยะทั้ง๖ให้อุบาลีบวชก่อนเพราะเหตุใด? [gg28]
ก.เพราะต้องการละมานะความถือตัว
ข.เพราะอุบาลีมีอายุมากกว่า
ค.เพราะเคยมีอุปการคุณต่อกัน
ง.เพราะเป็นพุทธประสงค์

13. ศิษย์ของพราหมณ์พาวรีใครได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะ? [gg34]
ก.ปิงคิยมาณพ
ข.อชิตมาณพ
ค.เมตตคูมาณพ
ง.โมฆราชมาณพ

14. พระสาวกรูปใดได้รับยกย่องว่าเป็นยอดพระนักเทศน์? [gg29]
ก.พระราธะ
ข.พระปุณณมันตานีบุตร
ค.พระโสณกุฏิกัณณะ
ง.พระโสณโกฬิวิสะ

15. พระสาวกรูปใดอยู่ในครรภ์มารดานานถึง๗ปี๗เดือน๗วัน? [gg36]
ก.พระอุบาลี
ข.พระสิวลี
ค.พระวักกลิ
ง.พระโสภิตะ

16. ผู้ที่สามารถเข้าใจได้ต่อเมื่อคนอื่นอธิบายความตรงกับข้อใด? [gg13]
ก.อุคฆฏิตัญญู
ข.วิปจิตัญญู
ค.เนยยะ
ง.ปทปรมะ

17. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาแรกณสถานที่ใด? [gg16]
ก.อุรุเวลาเสนานิคม
ข.วัดเวฬุวัน
ค.ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ง.วัดเชตวัน

18. เรื่องใดเป็นสาเหตุของการทำสังคายนาครั้งที่๓? [gg49]
ก.เรื่องวัตถุ๑๐ประการ
ข.เรื่องเดียรถีย์ปลอมบวช
ค.เรื่องภิกษุเข้ารีตเดียรถีย์
ง.เรื่องภิกษุกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย

19. ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งในวันตรัสรู้ชื่อว่าอะไร? [gg11]
ก.อัสสัตถพฤกษ์
ข.ราชายตนพฤกษ์
ค.อชปาลนิโครธ
ง.มุจลินท์

20. พระมารดาของพระนางพิมพามีพระนามว่าอย่างไร? [gg09]
ก.โคตมี
ข.อมิตา
ค.กีสาโคตมี
ง.ปมิตา

21. ใครออกบวชเพราะเชื่อมั่นในวิชาการทำนายทายทัก? [gg17]
ก.พระมหากัสสปะ
ข.พระอัญญาโกณฑัญญะ
ค.พระวังคีสะ
ง.พระอัสสชิ

22. ภิกษุณีคู่ใดเป็นอัครสาวิกาซ้าย-ขวาของพระพุทธเจ้า? [gg42]
ก.อุบลวรรณาเถรี-รูปนันทาเถรี
ข.เขมาเถรี-อุบลวรรณาเถรี
ค.เขมาเถรี-ปฏาจาราเถรี
ง.ธัมมทินนาเถรี-รูปนันทาเถรี

23. พระสาวกรูปใดยอมอดอาหารเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้บวช? [gg26]
ก.พระรัฐบาล
ข.พระอนุรุทธะ
ค.พระภัททิยะ
ง.พระราธะ

24. วิวาห์ล่มเกิดขึ้นแก่พระสาวกรูปใด? [gg31]
ก.พระมหากัสสปะ
ข.พระนันทะ
ค.พระอานนท์
ง.พระอนุรุทธะ

25. ญาณใดที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุในยามสุดท้ายวันตรัสรู้? [gg10]
ก.ทศพลญาณ
ข.ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ค.จุตูปปาตญาณ
ง.อาสวักขยญาณ

26. ใครบรรลุพระอรหัตต์ก่อนทำปฐมสังคายนา๑คืน? [gg46]
ก.พระอุบาลี
ข.พระอานนท์
ค.พระสุภัททะ
ง.พระนันทะ

27. โกลิตปริพาชกฟังธรรมจากใครจึงได้ดวงตาเห็นธรรม? [gg23]
ก.พระพุทธเจ้า
ข.พระอัสสชิ
ค.อุปติสสปริพาชก
ง.ทีฆนขปริพาชก

28. ใครทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระศาสดาว่า"ดุจหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทาง"? [gg24]
ก.ทีฆนขปริพาชก
ข.อุปติสสปริพาชก
ค.โกลิตปริพาชก
ง.พระเจ้าพิมพิสาร

29. พระศาสดาประดิษฐานพระพุทธศาสนาครั้งแรกที่ไหน? [gg15]
ก.แคว้นกาสี
ข.แคว้นวัชชี
ค.แคว้นมัลละ
ง.แคว้นมคธ

30. พระสาวกรูปใดบรรลุพระอรหัตต์ในอิริยาบถแปลกกว่าพระสาวกรูปอื่น? [gg37]
ก.พระอานนท์
ข.พระอุบาลี
ค.พระอนุรุทธะ
ง.พระสารีบุตร

31. หลังจากตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทที่ใด? [gg12]
ก.ร่มไม้พระศรีมหาโพธิ์
ข.ร่มไม้ราชายตนะ
ค.ร่มไม้อชปาลนิโครธ
ง.ร่มไม้มุจลินท์

32. ใครได้รับการอุปสมบทเพราะอานิสงส์ถวายข้าวเพียงทัพพีเดียว? [gg39]
ก.พระราธะ
ข.พระพาหิยะ
ค.พระวักกลิ
ง.พระพากุละ

33. พระเจ้าสีหหนุและพระนางกาญจนามีความเกี่ยวข้องกับเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไร? [gg06]
ก.ตายาย
ข.ปู่ย่า
ค.ลุงป้า
ง.พ่อตาแม่ยาย

34. ในอันตรธาน๕ประการข้อใดอันตรธานก่อน? [gg50]
ก.ปริยัติอันตรธาน
ข.ปฏิบัติอันตรธาน
ค.ปฏิเวธอันตรธาน
ง.ลิงคอันตรธาน

35. ใครได้บรรลุธรรมเพราะฟังเวทนาปริคคหสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ทีฆนขปริพาชก? [gg21]
ก.ปัญจวัคคีย์
ข.ภัททวัคคีย์๓๐คน
ค.ชฎิล๓พี่น้อง
ง.พระสารีบุตร

36. ใครไม่ใช่สหชาติที่เกิดร่วมในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ? [gg07]
ก.กาฬุทายีอำมาตย์
ข.พระนางพิมพา
ค.พระอานนท์
ง.พระอุบาลี

37. ใครสอนวิธีทำการเกษตรแก่พระอนุรุทธศากยะ? [gg32]
ก.พระเจ้ามหานามะ
ข.พระเจ้าภัททิยะ
ค.พระเจ้าอมิโตทนะ
ง.พระเจ้าสุกโกทนะ

38. ความปรารถนาข้อที่๕ของพระเจ้าพิมพิสารว่าอย่างไร? [gg14]
ก.ขอพระอรหันต์มาสู่แว่นแคว้นของเรา
ข.ขอพระอรหันต์แสดงธรรมแก่เรา
ค.ขอเราได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระอรหันต์
ง.ขอเราได้เข้าไปนั่งใกล้พระอรหันต์

39. พระสาวกรูปใดนิพพานก่อนพระศาสดา? [gg38]
ก.พระมหากัสสปะ
ข.พระโมคคัลลานะ
ค.พระอานนท์
ง.พระอนุรุทธะ

40. พระราชาพระองค์ใดทรงอุปถัมภ์ในคราวทำปฐมสังคายนา? [gg48]
ก.พระเจ้าพิมพิสาร
ข.พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค.พระเจ้าอโศกมหาราช
ง.พระเจ้าอชาตศัตรู

41. ประเทศไทยตั้งอยู่ทางทิศใดของประเทศอินเดีย? [gg02]
ก.ทิศทักษิณ
ข.ทิศบูรพา
ค.ทิศพายัพ
ง.ทิศอาคเนย์

42. ดอกไม้ชนิดใดบ่งบอกว่าพระศาสดาปรินิพพานแล้ว? [gg43]
ก.ดอกบัว
ข.ดอกสาละ
ค.ดอกโศก
ง.ดอกมณฑารพ

43. อนัตตลักขณสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร? [gg18]
ก.ปัญจวัคคีย์
ข.ภัททวัคคีย์๓๐คน
ค.ชฎิล๓พี่น้อง
ง.พระสารีบุตร

44. อาทิตตปริยายสูตรทรงแสดงแก่ใคร? [gg20]
ก.ปัญจวัคคีย์
ข.ภัททวัคคีย์๓๐คน
ค.ชฎิล๓พี่น้อง
ง.พระสารีบุตร

45. พุทธานุพุทธประวัติศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร? [gg01]
ก.ประวัติพระพุทธเจ้า
ข.ประวัติพระสาวก
ค.ประวัติพระพุทธเจ้าและพระสาวก
ง.ลัทธิประเพณีต่างๆ

46. พระสาวกรูปใดเคยเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑปัชโชตมาก่อน? [gg27]
ก.พระอุบาลี
ข.พระกาฬุทายี
ค.พระมหากัจจายนะ
ง.พระรัฐบาล

47. "ราหุลังชาตังพันธนังชาตัง"มีความหมายว่าอย่างไร? [gg08]
ก.พระราหุลประสูติแล้ว
ข.พระราหุลคือทรัพย์
ค.บ่วงเกิดแล้วพันธะเกิดแล้ว
ง.พระราหุลเป็นที่รัก

48. ธรรมเปรียบด้วยกระจกเงาที่พระศาสดาตรัสแก่สามเณรราหุลว่าด้วยเรื่องอะไร? [gg30]
ก.การเสียสละ
ข.ความมีเมตตา
ค.การทำงานด้วยปัญญา
ง.การไม่กล่าวเท็จ

49. พระสาวกรูปใดสนับสนุนการบวชภิกษุณีครั้งแรก? [gg40]
ก.พระสารีบุตร
ข.พระมหากัสสปะ
ค.พระอุบาลี
ง.พระอานนท์

50. กษัตริย์พระองค์ใดเป็นต้นวงศ์ศากยะ? [gg05]
ก.พระเจ้าชัยเสนะ
ข.พระเจ้าสีหหนุ
ค.พระเจ้าอัญชนะ
ง.พระเจ้าโอกกากราช