แบบทดสอบวิชาธรรมะ
1. ผู้บรรลุมรรคตั้งแต่ระดับใด จึงจะไม่ไปอบาย ? [gg30]
ก. อรหัตมรรค
ข. อนาคามิมรรค
ค. สกทาคามิมรรค
ง. โสดาปัตติมรรค

2. สภาพที่ประกอบสัตว์ไว้ในกาม เรียกว่าอะไร ? [gg26]
ก. กามโยคะ
ข. กาโมฆะ
ค. กามราคะ
ง. กามาสวะ

3. ผู้ประกอบด้วยอพยาบาทวิตก มักมีพฤติกรรมเช่นไร ? [gg08]
ก. หวังดีต่อเพื่อน
ข. ให้เพื่อนลอกการบ้าน
ค. ชวนเพื่อนไปวัด
ง. หนีเรียนไปเฝ้าไข้นักร้องดัง

4. ไฟเผาใจมนุษย์ ๓ อย่าง มีอะไรบ้าง ? [gg09]
ก. ราคะ ตัณหา อิจฉา
ข. ราคะ อิจฉา โทสะ
ค. ราคะ โทสะ โมหะ
ง. ตัณหา อิจฉา โทสะ

5. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการบูชาแบบใด ว่าเป็นเลิศ ? [gg04]
ก. อามิสบูชา
ข. ปฏิบัติบูชา
ค. สักการบูชา
ง. พุทธบูชา

6. คนพิการทางร่างกาย คิดฆ่าตัวตาย ชื่อว่าตกอยู่ในอำนาจของมารในข้อใด ? [gg34]
ก. มารคือเบญจขันธ์
ข. มารคือกิเลส
ค. มารคือมรณะ
ง. มารคือเทวบุตร

7. ผู้มีสมาธิในการเรียนหนังสือ เทียบได้กับวิสุทธิข้อไหน ? [gg39]
ก. สีลวิสุทธิ
ข. จิตตวิสุทธิ
ค. ทิฏฐิวิสุทธิ
ง. ญาณทัสสนวิสุทธิ

8. คำสอนในพระพุทธศาสนาทันสมัยตลอดกาล หมายถึงข้อใด ? [gg38]
ก. สันทิฏฐิโก
ข. อกาลิโก
ค. เอหิปัสสิโก
ง. โอปนยิโก

9. คนฆ่าสุกร ก่อนตายส่งเสียงร้องเหมือนสุกรเพราะผลกรรมใด ? [gg49]
ก. ชนกกรรม
ข. อุปฆาตกกรรม
ค. พหุลกรรม
ง. กตัตตากรรม

10. ฆ่าตัวตายเพราะอกหัก จัดเป็นคนมีตัณหาประเภทใด ? [gg12]
ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. วิภวตัณหา
ง. ราคะตัณหา

11. ข้อใด กล่าวความหมายของวัฏฏะได้ถูกต้องที่สุด ? [gg15]
ก. ได้รับวิบากเพราะกิเลสเกิดขึ้น
ข. กิเลสเกิดขึ้นแล้วให้ทำกรรม
ค. ทำกรรมแล้วกิเลสจึงเกิด
ง. กิเลสเกิดจึงมีวิบากตามมา

12. พระเวสสันดร ได้บำเพ็ญบารมีข้อใดเป็นพิเศษ ? [gg45]
ก. ทานบารมี
ข. ศีลบารมี
ค. สัจจบารมี
ง. อธิษฐานบารมี

13. เพื่อให้เกิดสมาธิในการเรียน ควรปฏิบัติตามหลักธรรมใด ? [gg02]
ก. ปัญญา
ข. วิจารณญาณ
ค. สมถะ
ง. วิปัสสนา

14. ผู้บรรลุธรรมระดับใด ไม่มีความรักใคร่ทางกาม ? [gg29]
ก. ผู้ได้ฌานสมาบัติ
ข. พระโสดาบัน
ค. พระสกทาคามิมรรค
ง. พระอนาคามิมรรค

15. สังฆคุณ บทว่า “ ปาหุเนยฺโย ” มีความหมายว่าอย่างไร ? [gg44]
ก. เป็นผู้ควรของคำนับ
ข. เป็นผู้ควรของต้อนรับ
ค. เป็นผู้ควรของทำบุญ
ง. เป็นผู้ควรทำอัญชลี

16. ข้อใดเป็นความหมายของ “ อัปปมัญญา ” ? [gg22]
ก. ปฏิปทาของท่านผู้ใหญ่
ข. ปฏิปทาของพระอรหันต์
ค. มีสัตว์หาประมาณมิได้
ง. มีสัตว์เจาะจงเป็นอารมณ์

17. ข้อใด ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ ? [gg14]
ก. โลกัตถจริยา
ข. พุทธัตถจริยา
ค. ญาตัตถจริยา
ง. อัตถจริยา

18. กัมมัฏฐานข้อใด เกี่ยวกับปัญญา ? [gg01]
ก. สมถกัมมัฏฐาน
ข. วิปัสสนากัมมัฏฐาน
ค. อสุภกัมมัฏฐาน
ง. อนุสสติกัมมัฏฐาน

19. ข้อใดเป็นความหมายของ “ ญาณ ” ? [gg11]
ก. สมาธิชั้นสูง
ข. ปัญญาหยั่งรู้
ค. อิทธิฤทธิ์
ง. การบรรลุธรรม

20. ความไม่รู้จักสภาวะต่าง ๆ โดยความเป็นเหตุผลของกันและกัน จัดเป็นอวิชชาข้อใด ? [gg42]
ก. ไม่รู้จักทุกข์
ข. ไม่รู้จักอนาคต
ค. ไม่รู้จักปัจจุบัน
ง. ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท

21. โสดาบัน แปลว่าอะไร ? [gg23]
ก. ผู้ประเสริฐสูงสุด
ข. ผู้ไกลจากกิเลส
ค. ผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีก
ง. ผู้ถึงกระแสนิพพาน

22. อาวาสมัจฉริยะ คืออะไร ? [gg33]
ก. ตระหนี่สมบัติ
ข. ตระหนี่ที่อยู่
ค. ตระหนี่ลาภ
ง. ตระหนี่ตระกูล

23. พระธรรมเทศนาเพื่อฟอกจิตไม่ให้เป็นคนโหดร้าย ได้แก่ข้อใด ? [gg32]
ก. ทานกถา
ข. สีลกถา
ค. สัคคกถา
ง. กามาทีนวกถา

24. ผู้ประกอบด้วยวิหิงสาวิตก มักมีพฤติกรรมเช่นไร ? [gg07]
ก. เที่ยวอาบอบนวด
ข. เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์
ค. ชวนเพื่อนหนีเรียน
ง. รังแกคนอื่น

25. พระมหาชนก ได้บำเพ็ญบารมีข้อใดเป็นพิเศษ ? [gg46]
ก. ขันติบารมี
ข. วิริยบารมี
ค. เมตตาบารมี
ง. ปัญญาบารมี

26. ความมีเมตตา ช่วยแก้ไขคนที่มีจริตเช่นไร ? [gg35]
ก. ราคจริต
ข. โทสจริต
ค. โมหจริต
ง. วิตักกจริต

27. คำว่า “ สิกขา ” ในพระพุทธศาสนา มีความหมายว่าอย่างไร ? [gg17]
ก. เรียนหนังสือ
ข. ฝึกหัดไตรทวาร
ค. รักษาศีล
ง. ฝึกสมาธิ

28. อานิสงส์ของการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา คือข้อใด ? [gg19]
ก. กำจัดกิเลส
ข. ประหยัดอารมณ์
ค. สะสมความสงบ
ง. ปรารภความเพียร

29. ความหมายของข้อใด ถูกต้อง ? [gg20]
ก. ศีลกำจัดกิเลสอย่างละเอียด
ข. ปัญญากำจัดกิเลสอย่างกลาง
ค. ฌานกำจัดกิเลสอย่างละเอียด
ง. สมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลาง

30. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของพระพุทธคุณ บทว่า “ อรหํ ” ? [gg43]
ก. ผู้รู้
ข. ผู้เว้นไกล
ค. ผู้ควร
ง. ผู้ไม่มีความลับ

31. มนุษย์เวียนว่ายตายเกิด เพราะเหตุใด ? [gg16]
ก. เพราะมีกิเลสตัณหา
ข. เพราะทำกรรมชั่ว
ค. เพราะรับผลกรรม
ง. เพราะมีกิเลส กรรมและวิบาก

32. พระอริยบุคคลระดับที่ ๓ เรียกว่าอะไร ? [gg24]
ก. พระอรหันต์
ข. พระอนาคามี
ค. พระโสดาบัน
ง. พระสกทาคามี

33. คำว่า “ สันทิฏฐิโก ” ตรงกับข้อใด ? [gg37]
ก. ผู้บรรลุเห็นได้ด้วยตนเอง
ข. ไม่ประกอบด้วยกาล
ค. ควรเรียกให้มาดู
ง. ควรน้อมเข้ามาใส่ตน

34. ผู้ไม่มีความสงสัยในบทเรียนต่าง ๆ เทียบได้กับวิสุทธิข้อไหน ? [gg40]
ก. จิตตวิสุทธิ
ข. ญาณทัสสนวิสุทธิ
ค. ทิฏฐิวิสุทธิ
ง. กังขาวิตรณวิสุทธิ

35. บุคคลใด ไม่เข้าลักษณะของผู้มีอวิชชา ? [gg41]
ก. ผู้ไม่รู้จักทุกข์
ข. ผู้ไม่รู้จักอดีต
ค. ผู้ไม่รู้จักกัน
ง. ผู้ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท

36. การกล่าวต้อนรับด้วยคำไพเราะ ชื่อว่าปฏิบัติตามหลักธรรมใด ? [gg05]
ก. อามิสบูชา
ข. ปฏิบัติบูชา
ค. อามิสปฏิสันถาร
ง. ธัมมปฏิสันถาร

37. ข้อใด เป็นความหมายที่แท้จริงของเมตตาพรหมวิหาร ? [gg28]
ก. ความรักกัน
ข. ความปรารถนาดีต่อกัน
ค. การช่วยให้ผู้อื่นมีสุข
ง. การช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

38. คนที่ถูกไฟคือราคะเผาลนจิตใจ มักคิดเรื่องใด ? [gg31]
ก. คิดเรื่องกามารมณ์
ข. คิดเรื่องแก้แค้น
ค. คิดเรื่องเสน่ห์ยาแฝด
ง. คิดเรื่องหวยใต้ดินบนดิน

39. ความอยากเป็นนั่น อยากเป็นนี่ เรียกว่าอะไร ? [gg13]
ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. วิภวตัณหา
ง. กิเลสตัณหา

40. ผู้ไม่คิดจองเวรผู้อื่น ชื่อว่าประพฤติอปัสเสนธรรมข้อใด ? [gg21]
ก. พิจารณาแล้วเสพ
ข. พิจารณาแล้วอดกลั้น
ค. พิจารณาแล้วเว้น
ง. พิจารณาแล้วบรรเทา

41. ทำบุญเพราะอยากให้คนสรรเสริญ จัดเข้าในข้อใด ? [gg10]
ก. โลกาธิปไตย
ข. ธัมมาธิปไตย
ค. อัตตาธิปไตย
ง. ประชาธิปไตย

42. ผู้ที่ชอบเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ชื่อว่าหลงยึดติดในอะไร ? [gg03]
ก. กิเลสกาม
ข. วัตถุกาม
ค. กามตัณหา
ง. ภวตัณหา

43. การกำหนดลมหายใจเข้าออก พร้อมกับบริกรรมว่า “ พุทโธ ” จัดเป็นกรรมฐานใด ? [gg06]
ก. อานาปานสติ
ข. พุทธานุสสติ
ค. กายคตาสติ
ง. ข้อ

44. ชนกกรรม ส่งผลอย่างไร ? [gg48]
ก. ให้ผลในภพนี้
ข. ให้ผลสำเร็จแล้ว
ค. แต่งให้เกิด
ง. สนับสนุนกรรมอื่น

45. คนเดินเหยียบมดตายโดยไม่ตั้งใจ จัดเป็นกรรมใด ? [gg50]
ก. ครุกรรม
ข. อุปฆาตกกรรม
ค. พหุลกรรม
ง. กตัตตากรรม

46. ปริญญา เป็นกิจของอริยสัจข้อใด ? [gg25]
ก. ทุกขสัจ
ข. สมุทัยสัจ
ค. นิโรธสัจ
ง. มัคคสัจ

47. คนร้ายถูกตัดสินประหารชีวิต ชื่อว่าเป็นผู้ได้รับผลกรรมใด ? [gg47]
ก. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
ข. อุปปัชชเวทนียกรรม
ค. อปราปรเวทนียกรรม
ง. อโหสิกรรม

48. การปกป้องพระพุทธศาสนา ควรเป็นหน้าที่ของใคร ? [gg27]
ก. บริษัท ๔
ข. พระภิกษุ
ค. อุบาสก-อุบาสิกา
ง. รัฐบาล

49. ผู้ที่เชื่อง่ายโดยขาดเหตุผล เพราะมีจริตอะไร ? [gg36]
ก. ราคจริต
ข. สัทธาจริต
ค. พุทธิจริต
ง. วิตักกจริต

50. การบำเพ็ญสมถภาวนา ตรงกับสิกขาข้อใด ? [gg18]
ก. อธิสีลสิกขา
ข. อธิจิตตสิกขา
ค. อธิปัญญาสิกขา
ง. ไตรสิกขา