แบบทดสอบวิชาธรรมะ
1. เหตุใดราคะโทสะโมหะจึงเรียกว่าไฟ? [gg19]
ก.เพราะทำให้เครียด
ข.เพราะทำให้ใจเร่าร้อน
ค.เพราะทำให้กายร้อน
ง.เพราะทำให้เกิดโรค

2. “บูชาพระคุณค้ำจุนพระศาสนาพาสู่ความสงบจบแค่นิพพาน”เป็นอนุปุพพีกถาข้อใด? [gg38]
ก.ทานกถา
ข.ศีลกถา
ค.สัคคกถา
ง.เนกขัมมานิสังสกถา

3. เมื่อผู้น้อยไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาจึงโกรธนินทาผู้ใหญ่เพราะมีจริตอะไร? [gg43]
ก.ราคจริต
ข.โทสจริต
ค.โมหจริต
ง.ทั้ง๓จริตระคนกัน

4. พระสงฆ์ปฏิบัติอย่างไรจึงเป็นนาบุญยอดเยี่ยมของโลก? [gg45]
ก.เป็นผู้ปฏิบัติดี
ข.เป็นผู้ควรของคำนับ
ค.เป็นผู้ควรของต้อนรับ
ง.เป็นผู้ควรของทำบุญ

5. ผลสูงสุดแห่งการเจริญวิปัสสนาคือข้อใด? [gg06]
ก.ละนิวรณ์ได้
ข.ละกามคุณได้
ค.ละความยึดมั่นได้
ง.สำเร็จเป็นพระโสดาบัน

6. ผู้ถือว่า“แมว๕หมา๖”เลี้ยงไว้เป็นอัปมงคลต้องนำไปปล่อยวัดจัดเป็นคนจริตอะไร? [gg27]
ก.สัทธาจริต
ข.โมหจริต
ค.พุทธิจริต
ง.ราคจริต

7. ปฏิบัติอย่างไรชื่อว่าปฏิบัติครบทั้ง๓ปิฎก? [gg24]
ก.รักษากายไม่ให้วิปริต
ข.รักษาจิตอย่าให้วิปลาส
ค.วาจามีศีลสุขล้ำ
ง.ทั้ง๓ข้อรวมกัน

8. ผู้ทำการต้อนรับในข้อใดชื่อว่าปฏิบัติธรรมปฏิสันถาร? [gg12]
ก.ต้อนรับด้วยอาหารน้ำดื่มเป็นต้น
ข.ต้อนรับตามสมควรแก่ฐานะ
ค.ต้อนรับโดยการแนะนำประโยชน์ให้
ง.ข้อ

9. พุทธบริษัทเช่นไรควรเรียกว่า“ใกล้เกลือกินด่าง”? [gg35]
ก.เชื่อเรื่องทรงเจ้าเข้าผี
ข.เชื่อเรื่องเสน่ห์ยาแฝด
ค.เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาล
ง.ถูกทุกข้อ

10. เผด็จการทุกรูปแบบตรงกันข้ามกับอธิปเตยยะใด? [gg21]
ก.อัตตาธิปเตยยะ
ข.โลกาธิปเตยยะ
ค.ธัมมาธิปเตยยะ
ง.ถูกทุกข้อ

11. เหตุใดคนสมัยนี้จึงคอร์รัปชั่นมากขึ้นทุกวัน? [gg30]
ก.เพราะกิเลสมาก
ข.เพราะบาปมาก
ค.เพราะตัณหามาก
ง.เพราะโลภมาก

12. อโหสิกรรมในคำว่า“รดน้ำศพอโหสิกรรมแก่ผู้ตาย”หมายความว่าอย่างไร? [gg50]
ก.ให้อภัยไม่จองเวร
ข.ขอให้ไปสู่ที่ชอบ
ค.อย่ามีทุกข์เลย
ง.หมดกรรมเสียที

13. คนถูกกามวิตกครอบงำมักมีพฤติกรรมเช่นไร? [gg14]
ก.อยากได้ของคนอื่น
ข.ถ่ายรูปอนาจาร
ค.วางแผนต้มตุ๋น
ง.ถูกทุกข้อ

14. ผู้มีพฤติกรรมเช่นใดชื่อว่าถูกไฟคือโมหะแผดเผา? [gg18]
ก.ข่มขืนแล้วฆ่า
ข.หงุดหงิดฉุนเฉียว
ค.ยกพวกตีกัน
ง.ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอหวย

15. ผู้เริ่มเจริญกัมมัฏฐานควรเลือกสถานที่เช่นไร? [gg02]
ก.ในอุโบสถ
ข.ป่าช้า
ค.ที่สงบเงียบ
ง.ที่ใดก็ได้

16. คำว่า“ทำให้ชีวิตก้าวหน้าพาไปสู่สวรรค์ป้องกันภัยพิบัติกำจัดสรรพกิเลส”เป็นอานิสงส์ของข้อใด? [gg10]
ก.กัมมัฏฐาน
ข.ทาน
ค.ศีล
ง.บูชา

17. “กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนอง”ตรงกับวัฏฏะข้อใด? [gg26]
ก.กิเลส
ข.กรรม
ค.วิบาก
ง.สงสาร

18. ข้อใดเป็นอาการเบื้องต้นในการเจริญอานาปานสติ? [gg03]
ก.นั่งกายตรงกำหนดลม
ข.นั่งกายตรงภาวนา“พุทโธ”
ค.นั่งกายตรงพิจารณาลม
ง.นั่งกายตรงดำรงสติมั่น

19. “วิชาเป็นอำนาจมารยาทเป็นเสน่ห์”สงเคราะห์เข้าในข้อใด? [gg44]
ก.อรหํ
ข.สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ค.วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
ง.สุคโต

20. ผู้ใดอุปมาเหมือนดอกบัวเสมอน้ำจักบานในวันพรุ่ง? [gg36]
ก.ผู้พอแนะนำได้
ข.ผู้รู้ธรรมพอยกหัวข้อแสดง
ค.ผู้จำได้เฉพาะบท
ง.ผู้รู้ธรรมเมื่ออธิบายความ

21. ในอนุปุพพีกถาทรงยกทานกถาขึ้นแสดงก่อนเพื่อพระประสงค์ใด? [gg37]
ก.เพื่อสละความเห็นแก่ตัว
ข.เพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น
ค.เพื่อขจัดความตระหนี่
ง.ถูกทุกข้อ

22. ความดำริในเรื่อง“สมานฉันท์”จัดเป็นกุศลวิตกใด? [gg16]
ก.เนกขัมมวิตก
ข.อัพยาบาทวิตก
ค.อวิหิงสาวิตก
ง.ถูกทุกข้อ

23. เจตสิกสุขคือสุขทางใจมีลักษณะเช่นไร? [gg13]
ก.สุขเพราะได้ลาภลอย
ข.สุขเพราะได้รับมรดก
ค.สุขเพราะได้เลื่อนยศ
ง.สุขเพราะไม่ถูกกิเลสครอบงำ

24. ผลของการเจริญวิปัสสนาเบื้องต้นคืออะไร? [gg04]
ก.จิตผ่องใส
ข.ความจำดี
ค.มีเหตุผล
ง.รู้อดีตอนาคต

25. อัปปมัญญาข้อใดเป็นคุณให้เกิดความเที่ยงธรรม? [gg33]
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.มุทิตา
ง.อุเบกขา

26. “โตงเตงโตงเต้ากินแต่ของเขาของเราเก็บไว้”เป็นพฤติกรรมของคนเช่นไร? [gg39]
ก.คนตระหนี่
ข.คนเห็นแก่ตัว
ค.คนประหยัด
ง.คนมักน้อย

27. ความดำริให้อภัยมีเมตตาไม่เบียดเบียนกันเป็นกุศลวิตกใด? [gg17]
ก.เนกขัมมวิตก
ข.อัพยาบาทวิตก
ค.อวิหิงสาวิตก
ง.ข้อ

28. ข้อใดเป็นอาวาสมัจฉริยะ? [gg40]
ก.รังเกียจคนต่างชาติ
ข.ไม่อยากแต่งงานด้วย
ค.หวงแหนศิลปวิทยา
ง.ไม่อยากให้คนอื่นดีกว่า

29. สาระสำคัญของการศึกษาสิกขา๓คืออะไร? [gg29]
ก.ทำให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์
ข.ทำให้โลกสงบร่มเย็น
ค.ทำให้โลกเจริญก้าวหน้า
ง.ทำให้โลกทันสมัย

30. สิ่งที่ทำให้สัตว์ต้องข้องอยู่ในโลกเรียกว่าอะไร? [gg07]
ก.กาม
ข.กิเลส
ค.ภพ
ง.ชาติ

31. เมื่อมีคนอื่นโกรธเราควรปฏิบัติอย่างไร? [gg34]
ก.ไม่โกรธตอบ
ข.แผ่เมตตาให้เสมอ
ค.หมั่นทำดีไว้
ง.ถูกทุกข้อ

32. “ยังไม่ถึงที่ตายไม่วายชีวาวาตม์....”เพราะกรรมใดกำลังให้ผล? [gg49]
ก.ชนกกรรม
ข.อุปัตถัมภกกรรม
ค.อาสันนกรรม
ง.พหุลกรรม

33. ข้อใดไม่ใช่กิเลสกาม? [gg08]
ก.ราคะ
ข.โทสะ
ค.อิจฉา
ง.อิสสา

34. ผู้มีปฏิสันถารดีย่อมมีบุคลิกภาพเช่นไร? [gg11]
ก.ต้อนรับด้วยอาหารน้ำดื่ม
ข.กล่าวธรรมให้ฟัง
ค.ใจเย็นหน้ายิ้มอารมณ์ดี
ง.หัวเราะอยู่เสมอ

35. ข้อใดเป็นปฏิบัติบูชาแท้จริง? [gg09]
ก.ตักบาตรทุกเช้า
ข.ถวายสังฆทานทุกวัน
ค.ฟังเทศน์เป็นประจำ
ง.ทำความดีตลอดเวลา

36. ผู้หมั่นเจริญกัมมัฏฐานย่อมได้รับประโยชน์อย่างไร? [gg01]
ก.มีสุขภาพดี
ข.ทำงานอย่างมีสติ
ค.นอนหลับง่าย
ง.ผิวพรรณผ่องใส

37. ฆ่ากันทุกวันเพื่อเอาชนะเป็นพฤติกรรมของคนจริตอะไร? [gg42]
ก.คนโทสจริต
ข.คนโมหจริต
ค.คนวิตักกจริต
ง.คนสัทธาจริต

38. พิจารณาแล้วอดกลั้นตรงกับข้อใด? [gg31]
ก.งดเหล้าเข้าพรรษา
ข.เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
ค.อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
ง.เวรระงับด้วยการไม่จองเวร

39. ทำอย่างไรจึงจะไม่ริษยาผู้อื่น? [gg32]
ก.หมั่นแผ่เมตตา
ข.หมั่นแผ่กรุณา
ค.หมั่นเจริญมุทิตา
ง.หมั่นเจริญอุเบกขา

40. การเจริญวิปัสสนาเป็นเหตุให้รู้แจ้งอะไร? [gg05]
ก.สภาวธรรม
ข.คำสั่งสอน
ค.อภิญญา
ง.ไตรเพท

41. ความอยากได้อิฏฐารมณ์เรียกว่าอะไร? [gg23]
ก.กามตัณหา
ข.ภวตัณหา
ค.วิภวตัณหา
ง.กิเลสตัณหา

42. วัฏฏะวนหรือหมุนหมายเอาอาการเช่นไร? [gg25]
ก.การหมุนไปแห่งธรรม
ข.การเวียนศพรอบเมรุ
ค.การแก่เจ็บตาย
ง.การเวียนว่ายตายเกิด

43. ข้อใดเป็นความหมายที่แท้จริงของสิกขา๓? [gg28]
ก.การศึกษาเล่าเรียนทั่วไป
ข.การเรียนพระพุทธพจน์
ค.การฝึกฝนพัฒนา
ง.การท่องจำพระไตรปิฎกได้

44. พฤติกรรมฆ่ารายวันสงเคราะห์เข้าในอกุศลวิตกใด? [gg15]
ก.กามวิตก
ข.พยาบาทวิตก
ค.วิหิงสาวิตก
ง.ข้อ

45. ตั้งใจเลิกสิ่งเสพติดงดเหล้าเข้าพรรษาชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด? [gg46]
ก.ขันติบารมี
ข.ศีลบารมี
ค.อธิษฐานบารมี
ง.อุเบกขาบารมี

46. เกิดโรคร้ายจนเป็นเหตุถึงกับฆ่าตัวตายเพราะถูกมารใดครอบงำ? [gg41]
ก.มารคือปัญจขันธ์
ข.มารคือกิเลส
ค.มารคือความตาย
ง.มารคือเทวบุตร

47. ประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ต้องมีธรรมอะไรเป็นพื้นฐาน? [gg20]
ก.อัตตาธิปเตยยะ
ข.โลกาธิปเตยยะ
ค.ธัมมาธิปเตยยะ
ง.ข้อ

48. “ยามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่หน่ายก็รัก”ตรงกับข้อใด? [gg48]
ก.กุศลชนกกรรม
ข.กุศลอุปัตถัมภกกรรม
ค.กุศลอาสันนกรรม
ง.กุศลอาจิณณกรรม

49. “แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันครอง”จัดเป็นตัณหาอะไร? [gg22]
ก.กามตัณหา
ข.ภวตัณหา
ค.วิภวตัณหา
ง.กามตัณหาและภวตัณหา

50. เมื่อชีวิตเกิดอุปสรรคตั้งใจว่า“ชีวิตยังมีอยู่ต้องสู้ต่อไป”ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด? [gg47]
ก.ขันติบารมี
ข.วิริยบารมี
ค.เมตตาบารมี
ง.สัจจบารมี