แบบทดสอบวิชาอนุพุทธประวัติ
1. พระสาวกรูปใด สามารถยังสกุลที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสได้ ? [gg24]
ก. พระอุบาลี
ข. พระกาฬุทายี
ค. พระกิมพิละ
ง. พระอัสสชิ

2. พระอานนท์ได้บรรลุโสดาปัตติผล เพราะฟังโอวาทจากใคร ? [gg38]
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระสารีบุตร
ค. พระปุณณมันตานีบุตร
ง. พระภัททิยะ

3. พระศาสดาทรงยกย่องพระสาวกรูปใดว่า ยอดพระธรรมกถึก ? [gg37]
ก. พระมหากัปปินะ
ข. พระปุณณมันตานีบุตร
ค. พระมหากัจจายนะ
ง. พระอัญญาโกณฑัญญะ

4. “ โลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม ” ใครกล่าว ? [gg33]
ก. พระจักขุบาล
ข. พระรัฐบาล
ค. พระยามิลินท์
ง. พระเจ้าโกรัพยะ

5. การอุปสมบทด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจา พระสารีบุตรเถระบวชให้แก่ใคร เป็นรูปแรก ? [gg36]
ก. พระราหุล
ข. พระสีวลี
ค. พระจูฬปันถก
ง. พระราธะ

6. ในมาณพ ๑๖ คน ใครได้รับเอตทัคคะว่า ทรงจีวรเศร้าหมอง ? [gg34]
ก. พระโมฆราช
ข. พระเมตตคู
ค. พระปุณณกะ
ง. พระปิงคิยะ

7. คำว่า “ ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง ” พระพุทธเจ้าตรัสที่ไหน ? [gg10]
ก. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ข. ลุมพินีวัน
ค. เวฬุวัน
ง. เชตวัน

8. พระสาวกรูปใดแสดงธรรมถวายพระบรมศาสดาแล้ว ครั้นต่อมา ได้แสดงธรรมนั้น ให้มารดาฟังอีก ? [gg31]
ก. พระมหากัจจายนะ
ข. พระโสณกุฏิกัณณะ
ค. พระโสณโกฬิวิสะ
ง. พระลกุณฏกภัททิยะ

9. พระอานนทเถระได้ทูลขอพรจากพระศาสดากี่ประการ ? [gg26]
ก. ๕ ประการ
ข. ๖ ประการ
ค. ๗ ประการ
ง. ๘ ประการ

10. พระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์รูปแรก เป็นชาวเมืองไหน ? [gg07]
ก. กรุงกบิลพัสดุ์
ข. กรุงราชคฤห์
ค. กรุงเทวทหะ
ง. กรุงพาราณสี

11. พระธรรมเสนาบดี หมายถึงใคร ? [gg18]
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระสารีบุตร
ค. พระภัททิยะ
ง. พระอนุรุทธะ

12. ข้อใด ไม่ได้เกิดขึ้นที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ? [gg06]
ก. ปฐมสาวก
ข. ปฐมเทศนา
ค. ปฐมสาวิกา
ง. ปฐมพรรษา

13. ในการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า มีใครเป็นพยาน ? [gg05]
ก. พระยามาร
ข. ปัญจวัคคีย์
ค. พระแม่ธรณี
ง. สักกเทวราช

14. พระสาวกรูปใด นำอัฐิของพระสารีบุตรกลับมาถวายพระศาสดา ? [gg19]
ก. พระมหาโมคคัลลานะ
ข. พระราหุล
ค. พระเรวตะ
ง. พระจุนทะ

15. “ สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน เพราะไฟคือราคะ โทสะ โมหะ ” เป็นใจความ ของพระสูตรใด ? [gg12]
ก. อนุปุพพีกถา
ข. อาทิตตปริยายสูตร
ค. อนัตตลักขณสูตร
ง. มหาปรินิพพานสูตร

16. พระสาวกรูปใด ได้รับยกย่องว่ามีลาภสักการะมาก ? [gg28]
ก. พระภคุเถระ
ข. พระกิมพิลเถระ
ค. พระสีวลีเถระ
ง. พระนาลกเถระ

17. ระยะเวลาทอดกฐิน กำหนดไว้อย่างไร ? [gg45]
ก. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒
ข. ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
ค. แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
ง. แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

18. ปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมอะไร ? [gg09]
ก. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ข. อาทิตตปริยายสูตร
ค. อนัตตลักขณสูตร
ง. ธัมมนิยามสูตร

19. อนุพุทธประวัติ กล่าวถึงประวัติของใคร ? [gg03]
ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์

20. การทำสามีจิกรรม มีความหมายว่าอย่างไร ? [gg43]
ก. การขอขมาโทษต่อกัน
ข. การว่ากล่าวตักเตือนกัน
ค. การถือนิสัยกับอาจารย์
ง. การแสดงความบริสุทธิ์

21. การเทศน์แจง นิยมให้มีในงานบุญพิธีอะไร ? [gg48]
ก. งานทอดผ้าป่า
ข. งานทอดกฐิน
ค. งานทำบุญอายุ
ง. งานฌาปนกิจศพ

22. ใครเป็นเพื่อนของอุปติสสะ ลูกชายนางสารีพราหมณี ? [gg14]
ก. ตปุสสพราหมณ์
ข. วังคันตพราหมณ์
ค. พระอัสสชิเถระ
ง. โกลิตมาณพ

23. คำว่า “ อนุพุทธะ ” มีความหมายตามข้อใด ? [gg02]
ก. ผู้ปฏิบัติตามพุทธธรรม
ข. ผู้ปฏิบัติตามธรรมวินัย
ค. ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า
ง. ผู้บวชตามพระพุทธเจ้า

24. เหตุใด พระอุรุเวลกัสสปะจึงขอบวชในพระพุทธศาสนา ? [gg15]
ก. เพราะเห็นอภินิหารของพระพุทธเจ้า
ข. เพราะถูกพระพุทธเจ้าทรมานด้วยฤทธิ์
ค. เพราะเห็นว่าลัทธิของตนไม่มีแก่นสาร
ง. เพราะพระพุทธเจ้าทรงเชื้อเชิญให้บวช

25. การขอให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้ให้ศีล เรียกว่าอะไร ? [gg44]
ก. การขอบวช
ข. การอาราธนาศีล
ค. การรักษาศีล
ง. การสมาทานศีล

26. ในการถวายสังฆทาน ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ? [gg50]
ก. ถวายแก่ภิกษุผู้มีพรรษามาก
ข. ถวายแก่ภิกษุสามเณรที่รู้จัก
ค. ถวายแก่เจ้าอาวาสในวัดนั้น
ง. ถวายแก่สงฆ์โดยไม่เจาะจง

27. พระมหากัจจายนะ ก่อนอุปสมบทท่านมีตำแหน่งอะไร ? [gg23]
ก. ปุโรหิต
ข. ทหารเอก
ค. อำมาตย์
ง. เจ้าลัทธิ

28. พระพุทธองค์ทรงดำริจะประทานอะไรแก่พระราหุลกุมาร ? [gg27]
ก. ราชสมบัติ
ข. โภคทรัพย์
ค. ขุมทรัพย์
ง. อริยทรัพย์

29. ใครอาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ ? [gg04]
ก. ท้าวพกาพรหม
ข. ท้าวสหัมบดีพรหม
ค. ท้าวมหาพรหม
ง. ท้าวฆฏิการพรหม

30. บ้านกัลลวาลมุตตคาม เกี่ยวข้องกับพระอรหันต์รูปใด ? [gg20]
ก. พระสารีบุตร
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระมหาโมคคัลลานะ
ง. พระปุณณมันตานีบุตร

31. “ ผู้มีอายุ อินทรีย์ของท่านหมดจดผ่องใส ท่านบวชจำเพาะใคร ” เป็นคำพูดของใคร ? [gg16]
ก. อุปติสสะ
ข. โกลิตะ
ค. ทีฆนขะ
ง. ปุณณกะ

32. ใครเป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรก ในการบวชสามเณร ? [gg17]
ก. พระมหาโมคคัลลานะ
ข. พระอุบาลี
ค. พระสารีบุตร
ง. พระมหากัสสปะ

33. คำว่า “ วัสสูปนายิกา ” เกี่ยวข้องกับวันอะไร ? [gg41]
ก. วันเข้าพรรษา
ข. วันออกพรรษา
ค. วันมหาปวารณา
ง. วันเข้าเขตกฐินกาล

34. ข้อใด ที่พระมหากัสสปะไม่ถือปฏิบัติเป็นวัตร ? [gg22]
ก. อยู่ในป่า
ข. เที่ยวบิณฑบาต
ค. ครองผ้าบังสุกุล
ง. รับกิจนิมนต์

35. ข้อใด เป็นอานุภาพของพระปริตร ? [gg46]
ก. ให้ร่ำรวยเงินทอง
ข. ให้มีอายุยืนหมื่นปี
ค. ขจัดทุกข์ ภัย โรค
ง. เจริญด้วยยศศักดิ์

36. ข้อใด ไม่ใช่ไฟกิเลส ? [gg11]
ก. ความกำหนัด
ข. ความหิวกระหาย
ค. ความหลง
ง. ความโกรธ

37. “ ภิกษุจะอยู่กับที่ ไม่ออกไปค้างแรมที่อื่น ” ตรงกับข้อใด ? [gg42]
ก. การทำสามีจิกรรม
ข. การอยู่จำพรรษา
ค. การถือศีลอุโบสถ
ง. การทำสังฆอุโบสถ

38. ใครบวชเป็นพระภิกษุด้วยวิธีรับโอวาท ๓ ข้อ ? [gg21]
ก. พระมหากัจจายนะ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. ทีฆนขปริพาชก
ง. พระกุมารกัสสปะ

39. คำว่า “ รโชหรณํ ” เป็นคำบริกรรมของพระอรหันต์รูปใด ? [gg29]
ก. พระมหาปันถกเถระ
ข. พระโกณฑธานเถระ
ค. พระวังคีสเถระ
ง. พระจูฬปันถกเถระ

40. พระบรมศาสดา ทรงเป็นผู้ประกันเพื่อได้นางอัปสรแก่ใคร ? [gg25]
ก. พระนันทะ
ข. พระภัททิยะ
ค. พระอานันทะ
ง. พระเทวทัต

41. พระสาวกรูปใด บวชเป็นสามเณรถึง ๓ ปี จึงได้รับอุปสมบท ? [gg30]
ก. พระโสณโกฬิวิสะ
ข. พระรัฐบาล
ค. พระโสณกุฏิกัณณะ
ง. พระมหากัปปินะ

42. “ เบญจขันธ์ เป็นอนัตตา ” เป็นใจความของพระสูตรใด ? [gg08]
ก. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. เวทนาปริคคหสูตร

43. พระสาวกรูปใด ไม่มีโอกาสครองผ้ากาสาวพัสตร์ก่อนนิพพาน ? [gg35]
ก. พระปิลินทวัจฉะ
ข. พระมหากัปปินะ
ค. พระพาหิยทารุจีริยะ
ง. พระอานนท์

44. พระพุทธเจ้าทรงเปรียบพิณ ๓ สายกับการปรารภความเพียร แก่พระสาวกรูปใด ? [gg32]
ก. พระโสณกุฏิกัณณะ
ข. พระรัฐบาล
ค. พระโสณโกฬิวิสะ
ง. พระจักขุบาล

45. พระลกุณฏกภัททิยะได้สำเร็จพระอรหัต เพราะสนทนาธรรมกับพระสาวกรูปใด ? [gg40]
ก. พระสารีบุตร
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระอานนท์
ง. พระมหากัสสปะ

46. ใครเป็นคนชวนพระภัททิยกุมารออกบวช ? [gg39]
ก. พระอุบาลี
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระอานนท์
ง. พระภคุ

47. สวนตาลหนุ่ม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ? [gg13]
ก. เชตวัน
ข. เวฬุวัน
ค. ลัฏฐิวัน
ง. อัมพวัน

48. การเจริญพระพุทธมนต์ในงานมงคล นิยมใช้พระสงฆ์กี่รูป ? [gg49]
ก. ๔ รูป
ข. ๙ รูป
ค. ๑๐ รูป
ง. ๒๐ รูป

49. สายสิญจน์ สำหรับใช้ในงานอะไร ? [gg47]
ก. งานทำบุญอายุ
ข. งานทำบุญ ๗ วัน
ค. งานทำบุญอัฐิ
ง. งานทำบุญสามหาบ

50. นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสูติ จนถึงพ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเวลากี่ปี ? [gg01]
ก. ๒๕๐๐
ข. ๒๕๔๗
ค. ๒๖๒๗
ง. ๒๖๔๔