แบบทดสอบวิชาอนุพุทธประวัติ
1. "ฆราวาสคับแคบเป็นที่มาแห่งกิเลสธุลี"เป็นคำพูดของใคร? [gg16]
ก.พระมหากัจจายนะ
ข.พระมหากัปปินะ
ค.พระอัสสชิ
ง.พระมหากัสสปะ

2. พระสาวกรูปใดเคยทำนายพระลักษณะของพระมหาบุรุษ? [gg02]
ก.พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข.พระวัปปะ
ค.พระภัททิยะ
ง.พระอัสสชิ

3. ใครได้รับการอุปสมบทด้วยการรับโอวาท๓ข้อ? [gg13]
ก.พระอุรุเวลกัสสปะ
ข.พระนทีกัสสปะ
ค.พระคยากัสสปะ
ง.พระมหากัสสปะ

4. พระมหาปันถกะเมื่อตอนเป็นฆราวาสใครพาไปฟังธรรม? [gg30]
ก.ปู่
ข.ย่า
ค.ตา
ง.ยาย

5. พระจูฬปันถกะบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยวิธีใด? [gg33]
ก.บริกรรมผ้าขาว
ข.ฟังธรรม
ค.เจริญอสุภะ
ง.เห็นผมหงอก

6. รูปนันทาเถรีไม่กล้าไปฟังธรรมเพราะเหตุใด? [gg40]
ก.ไม่มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้า
ข.ไม่รู้จักทางที่จะไปยังเชตวันวิหาร
ค.ละอายเพราะมีแต่ผื่นคันเกิดตามตัว
ง.กลัวถูกพระพุทธเจ้าตำหนิความงาม

7. พระสาวกรูปใดเป็นสามเณรอยู่๓ปีจึงได้การอุปสมบท? [gg29]
ก.พระโสณโกฬิวิสะ
ข.พระโสณกุฏิกัณณะ
ค.พระโมฆราช
ง.พระโสภิตเถระ

8. ผู้ได้ธรรมจักษุหมายถึงพระอริยบุคคลชั้นใด? [gg06]
ก.พระโสดาบัน
ข.พระสกทาคามี
ค.พระอนาคามี
ง.พระอรหันต์

9. "โลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิตย์ไม่รู้จักอิ่ม"ใครกล่าว? [gg28]
ก.พระจักขุบาล
ข.พระรัฐบาล
ค.พระยามิลินท์
ง.พระเจ้าโกรัพยะ

10. ข้อใดกล่าวถึงการทอดผ้าป่าและกฐินได้ถูกต้อง? [gg50]
ก.ผ้าป่าจำกัดกาลส่วนกฐินไม่จำกัดกาล
ข.ผ้าป่าไม่จำกัดกาลส่วนกฐินจำกัดกาล
ค.ทั้งผ้าป่าและกฐินไม่จำกัดกาล
ง.ทั้งผ้าป่าและกฐินจำกัดกาล

11. คำว่า"ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง"พระพุทธเจ้าตรัสที่ไหน? [gg07]
ก.ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ข.ลุมพินีวัน
ค.เวฬุวัน
ง.เชตวัน

12. วันกำหนดประชุมฟังธรรมเรียกว่าวันอะไร? [gg43]
ก.วันปาฏิบท
ข.วันธรรมสวนะ
ค.วันเข้าพรรษา
ง.วันปวารณา

13. พระธรรมเสนาบดีหมายถึงใคร? [gg12]
ก.พระพุทธเจ้า
ข.พระสารีบุตร
ค.พระอานนท์
ง.พระปุณณมันตานีบุตร

14. วันเทโวโรหณะหมายถึงวันอะไร? [gg44]
ก.วันเทวดาลงมาประชุมฟังธรรม
ข.วันพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นสู่เทวโลก
ค.วันพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก
ง.วันทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์

15. พรข้อสุดท้ายที่พระอานนท์ทูลขอคือข้อใด? [gg24]
ก.อย่าประทานจีวรอันประณีต
ข.อย่าพาไปในที่นิมนต์
ค.ถามข้อสงสัยได้ทุกเวลา
ง.เมื่อไม่อยู่ในที่นั้นขอให้แสดงธรรมซ้ำอีกครั้ง

16. พระองคุลิมาลมีนามเดิมว่ากระไร? [gg38]
ก.อุปติสสะ
ข.โกลิตะ
ค.ปิปผลิ
ง.อหิงสกะ

17. ใครบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วยังไม่ทันบวชก็ปรินิพพานเสียก่อน? [gg37]
ก.พระพาหิยะ
ข.พระชัมพุกะ
ค.พระพากุละ
ง.พระวังคีสะ

18. พระนันทเถระได้รับยกย่องว่าเลิศด้านใด? [gg22]
ก.สำรวมอินทรีย์
ข.ถือธุดงค์
ค.เกิดในตระกูลสูง
ง.มีปฏิภาณไหวพริบ

19. ถ้าพระศาสดาไม่เสด็จไปโปรดองคุลิมาลโจรจะทำการใด? [gg39]
ก.ปิตุฆาต
ข.มาตุฆาต
ค.อรหันตฆาต
ง.ทำพระโลหิตให้ห้อ

20. คุณสมบัติข้อใดที่ไม่ได้เป็นเอตทัคคะของพระอานนท์? [gg26]
ก.เป็นพหูสูต
ข.แสดงธรรมไพเราะ
ค.มีสติ
ง.มีความเพียร

21. พระศาสดาตรัสอุบายแก้ความง่วงให้แก่ใคร? [gg11]
ก.ทีฆนขปริพาชก
ข.พระยสะ
ค.พระสารีบุตร
ง.พระโมคคัลลานะ

22. การที่พระสงฆ์สาธยายมนต์ในงานมงคลเรียกว่าอะไร? [gg47]
ก.สวดพระพุทธมนต์
ข.เจริญพระพุทธมนต์
ค.ถวายพรพระ
ง.สวดมาติกา-บังสุกุล

23. ใครดูแลการก่อสร้างวัดบุพพารามของนางวิสาขา? [gg14]
ก.พระโมคคัลลานะ
ข.พระอานนท์
ค.พระสารีบุตร
ง.พระนันทะ

24. การยินยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้เรียกว่าอะไร? [gg45]
ก.การขอขมา
ข.การทำวัตร
ค.สามีจิกรรม
ง.ปวารณากรรม

25. มารดาของพระสารีบุตรมีนามว่ากระไร? [gg32]
ก.นางสาลี
ข.นางกาลี
ค.นางสารี
ง.นางกาสี

26. พระปัญจวัคคีย์ทิ้งพระมหาบุรุษไปเพราะสาเหตุใด? [gg04]
ก.สิ้นความรัก
ข.สิ้นความหวัง
ค.สิ้นความอดทน
ง.สิ้นความเพียร

27. "ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา"พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร? [gg31]
ก.พระเจ้าพิมพิสาร
ข.พระวักกลิ
ค.นางวิสาขา
ง.พระราหุล

28. พระสาวกรูปใดเป็นสหชาติเกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้า? [gg19]
ก.พระกาฬุทายี
ข.พระยสะ
ค.พระอุบาลี
ง.พระนันทะ

29. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ใครโดยยกพิณ๓สายขึ้นเปรียบเพราะปรารภความเพียรจนเกินขนาด? [gg27]
ก.พระโสณกุฏิกัณณะ
ข.พระรัฐบาล
ค.พระโสณโกฬิวิสะ
ง.พระจักขุบาล

30. พระสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไร? [gg01]
ก.พระสงฆ์
ข.พระอนุพุทธะ
ค.พระเสขะ
ง.พระอเสขะ

31. ข้อใดหมายถึงมัชฌิมาปฏิปทา? [gg05]
ก.ทุกข์
ข.สมุทัย
ค.นิโรธ
ง.มรรค

32. ทักษิณานุประทานหมายถึงอะไร? [gg46]
ก.การทำบุญสะเดาะเคราะห์
ข.การทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ค.การทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
ง.การทำบุญเสริมอายุมงคล

33. พระอนุรุทธะได้รับยกย่องด้านใด? [gg36]
ก.มีหูทิพย์
ข.พหุสูตร
ค.มีตาทิพย์
ง.มีฤทธิ์มาก

34. พระเถระรูปใดเกิดในสำนักของนางภิกษุณี? [gg35]
ก.พระสิวลี
ข.พระพากุละ
ค.พระกุมารกัสสปะ
ง.พระทัพพมัลลบุตร

35. "สิ่งใดเป็นมารท่านจงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย"พระศาสดาตรัสแก่ใคร? [gg21]
ก.พระราหุล
ข.พระราธะ
ค.พระวักกลิ
ง.พระอัสสชิ

36. การทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นมีความมุ่งหมายอย่างไร? [gg42]
ก.เป็นการละกิเลส
ข.เป็นอุบายสงบจิต
ค.ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ง.เห็นแจ้งในกองทุกข์

37. เหตุผลที่ทูลขอพรข้อสุดท้ายคือข้อใด? [gg25]
ก.เพราะกลัวถูกตำหนิว่าเห็นแก่ลาภ
ข.เพราะกลัวความแตกร้าวในหมู่สงฆ์
ค.เพราะกลัวถูกตำหนิเมื่อตอบไม่ได้
ง.เพราะกลัวจำคำสอนไม่ได้

38. "โลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังไว้"เป็นคำถามของใคร? [gg20]
ก.อุปติสสมาณพ
ข.โกลิตมาณพ
ค.นันทมาณพ
ง.อชิตมาณพ

39. พระวังคีสะเคาะกะโหลกศีรษะของใครแล้วไม่รู้ที่เกิด? [gg34]
ก.ปริพาชก
ข.เทวดา
ค.เดียรถีย์
ง.พระอรหันต์

40. พระเถระรูปใดสามารถอธิบายความย่อให้พิสดาร? [gg17]
ก.พระปุณณมันตานีบุตร
ข.พระมหากัจจายนะ
ค.พระโสณโกฬิวิสะ
ง.พระโสณกุฏิกัณณะ

41. งานใดที่นิมนต์พระสงฆ์ใช้คำว่า"สวดพระพุทธมนต์"? [gg48]
ก.ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ข.ทำบุญ๕๐วัน
ค.ทำบุญฉลองพระ
ง.ทำบุญอายุ

42. พิธีลอยกระทงในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกสมัยใด? [gg49]
ก.สุโขทัย
ข.อยุธยา
ค.ธนบุรี
ง.รัตนโกสินทร์

43. พระสูตรใดว่าด้วยเรื่องสภาวธรรมที่เป็นของร้อน? [gg08]
ก.โมคคัลลานสูตร
ข.อนัตตลักขณสูตร
ค.อาทิตตปริยายสูตร
ง.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

44. แบบอย่างหรือแบบแผนต่างๆที่พึงปฏิบัติในทางพระศาสนารวมเรียกว่าอะไร? [gg41]
ก.ศาสนพิธี
ข.บุญพิธี
ค.ทานพิธี
ง.กุศลพิธี

45. อุปติสสปริพาชกเคยบวชในลัทธิของใครมาก่อน? [gg10]
ก.สัญชัย
ข.อชิตะ
ค.ลิจฉวี
ง.เดียรถีย์

46. ใครเป็นอาจารย์ของมาณพ๑๖คนมีอชิตมาณพเป็นต้น? [gg18]
ก.สัญชัยปริพาชก
ข.พาวรีพราหมณ์
ค.วัสสการพราหมณ์
ง.พากุลพราหมณ์

47. พระสาวกรูปใดเป็นแบบอย่างเรื่องความกตัญญู? [gg15]
ก.พระราธะ
ข.พระสารีบุตร
ค.พระอานนท์
ง.พระอนุรุทธะ

48. พระปัญจวัคคีย์อยู่เฝ้าอุปัฏฐากพระมหาบุรุษกี่ปี? [gg03]
ก.๒ปี
ข.๓ปี
ค.๕ปี
ง.๖ปี

49. พระอุรุเวลกัสสปะได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศด้านใด? [gg09]
ก.อยู่ป่าเป็นวัตร
ข.ไม่คลุกคลีด้วยหมู่
ค.มีบริวารมาก
ง.ถือธุดงค์เป็นวัตร

50. ใครเป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรกในการบวชสามเณร? [gg23]
ก.พระโมคคัลลานะ
ข.พระอุบาลี
ค.พระสารีบุตร
ง.พระมหากัสสปะ