แบบทดสอบวิชาอนุพุทธประวัติ
1. พระโสณกุฏิกัณณะบวชเป็นสามเณรอยู่ถึง๓ปีจึงได้อุปสมบทเพราะเหตุใด? [gg30]
ก.มีพระสงฆ์ไม่พอ
ข.มีอายุไม่ครบ๒๐ปี
ค.ขาดบาตรและจีวร
ง.หาพระอุปัชฌาย์ไม่ได้คำตอบ

2. พระพุทธเจ้าทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่รูป? [gg10]
ก.๖๐รูป
ข.๖๑รูป
ค.๘๐รูป
ง.๘๑รูปคำตอบ

3. พระสาวกองค์ใดมักเปล่งอุทานว่า"สุขหนอๆ"? [gg28]
ก.พระนันทะ
ข.พระภัททิยะ
ค.พระอนุรุทธะ
ง.พระลกุณฏกภัททิยะคำตอบ

4. พระโมคคัลลานะบำเพ็ญเพียรจนบรรลุพระอรหัตณที่ไหน? [gg14]
ก.บ้านมหาติฏฐะ
ข.บ้านกาฬสิลา
ค.บ้านโทณวัตถุ
ง.บ้านกัลลวาลมุตตคามคำตอบ

5. "โลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงอยู่ในที่มืด"เป็นปัญหาของใคร? [gg18]
ก.เมตตคูมาณพ
ข.ปิงคิยมาณพ
ค.โมฆราชมาณพ
ง.อชิตมาณพคำตอบ

6. วันพระเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันอะไร? [gg43]
ก.วันอุโบสถ
ข.วันวัสสูปนายิกา
ค.วันปาฏิบท
ง.วันธรรมสวนะคำตอบ

7. "เราจักไม่ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูล"ตรัสสอนพระสาวกองค์ใด? [gg12]
ก.พระสารีบุตร
ข.พระโมคคัลลานะ
ค.พระมหากัสสปะ
ง.พระมหากัจจายนะคำตอบ

8. การเทศน์มหาชาติมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร? [gg46]
ก.พระมหาชนก
ข.เวสสันดรชาดก
ค.พุทธประวัติ
ง.ประวัติพระสาวกคำตอบ

9. พระปัญจวัคคีย์บรรลุพระอรหัตเพราะฟังธรรมเทศนาอะไร? [gg06]
ก.ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ข.อนัตตลักขณสูตร
ค.อาทิตตปริยายสูตร
ง.อนุปุพพีกถาคำตอบ

10. ผู้บรรลุอรหัตตผลในระหว่างอิริยาบถทั้ง๔คือใคร? [gg29]
ก.พระอุบาลี
ข.พระมหานามะ
ค.พระกาฬุทายี
ง.พระอานนท์คำตอบ

11. ใครได้รับการอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นองค์แรก? [gg05]
ก.พระสารีบุตร
ข.พระอัสสชิ
ค.พระยสะ
ง.พระอัญญาโกณฑัญญะคำตอบ

12. พระสาวกรูปใดบวชเพราะจำใจ? [gg25]
ก.พระราธะ
ข.พระนันทะ
ค.พระอุบาลี
ง.พระอนุรุทธะคำตอบ

13. พระสาวกองค์ใดได้รับยกย่องว่าเป็นผู้สอนง่าย? [gg22]
ก.พระมหากัจจายนะ
ข.พระมหากัสสปะ
ค.พระราธะ
ง.พระอุรุเวลกัสสปะคำตอบ

14. "พระธรรมราชา"หมายถึงใคร? [gg13]
ก.พระพุทธเจ้า
ข.พระสารีบุตร
ค.พระภัททิยะ
ง.พระมหากัปปินะคำตอบ

15. ข้อใดกล่าวถึงงานอวมงคลได้ถูกต้อง? [gg42]
ก.จำนงทำบุญครบรอบวันตายของมารดา
ข.จำปีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ค.จำปาทำบุญถวายผ้ากฐิน
ง.จำปูนทำบุญฉลองเมรุคำตอบ

16. พระอัญญาโกณฑัญญะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางใด? [gg07]
ก.เป็นผู้อยู่ป่า
ข.เป็นผู้มีปัญญามาก
ค.เป็นผู้ทรงธุดงค์
ง.เป็นผู้รู้ราตรีนานคำตอบ

17. พระราธะบวชด้วยวิธีใด? [gg21]
ก.เอหิภิกขุอุปสัมปทา
ข.ติสรณคมนูปสัมปทา
ค.ญัตติจตุตถกรรม
ง.รับโอวาท๓ข้อคำตอบ

18. พราหมณ์พาวรีมีศิษย์เอกกี่คน? [gg19]
ก.๘คน
ข.๑๖คน
ค.๑๘คน
ง.๓๒คนคำตอบ

19. ธรรมจักษุคือดวงตาเห็นธรรมหมายถึงข้อใด? [gg04]
ก.โสดาปัตติมรรค
ข.สกทาคามิมรรค
ค.อนาคามิมรรค
ง.อรหัตตมรรคคำตอบ

20. พระองคุลิมาลมีลักษณะตรงกับข้อใด? [gg39]
ก.ต้นคดปลายตรง
ข.ต้นตรงปลายคด
ค.ต้นตรงปลายตรง
ค.ต้นคดปลายคดคำตอบ

21. เทศนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ชฎิล๓พี่น้องมีชื่อว่าอะไร? [gg09]
ก.ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ข.อาทิตตปริยายสูตร
ค.อนุปุพพีกถา
ง.อนัตตลักขณสูตรคำตอบ

22. ใครเคาะกะโหลกศีรษะคนที่ตายแล้วรู้ว่าไปเกิดที่ไหน? [gg32]
ก.พระสุภูติ
ข.พระสีวลี
ค.พระพากุละ
ง.พระวังคีสะคำตอบ

23. พระสาวกผู้สนทนากับพระสารีบุตรเรื่องวิสุทธิ๗คือใคร? [gg20]
ก.พระโมคคัลลานะ
ข.พระมหากัจจายนะ
ค.พระปุณณมันตานีบุตร
ง.พระอานนท์คำตอบ

24. พระรัฐบาลเถระแสดงธัมมุทเทศ๔ประการแก่ใคร? [gg34]
ก.พระเจ้าพิมพิสาร
ข.พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค.พระเจ้าโกรัพยะ
ง.พระเจ้าจัณฑปัชโชตคำตอบ

25. การลอยกระทงตามประทีปกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ใด? [gg50]
ก.เพื่อบูชารอยพระบาทพระพุทธเจ้า
ข.เพื่อแสดงความเป็นพุทธมามกะ
ค.เพื่อลอยบาป
ง.เพื่อขอขมาพระแม่คงคาคำตอบ

26. ผ้าวัสสิกสาฎกคือผ้าชนิดใด? [gg48]
ก.ผ้าอาบน้ำฝน
ข.ผ้าจำนำพรรษา
ค.ผ้าจีวร
ง.ผ้าห่มคำตอบ

27. พระมหาเถระผู้ริเริ่มทำสังคายนาครั้งแรกคือใคร? [gg16]
ก.พระสารีบุตร
ข.พระอุรุเวลกัสสปะ
ค.พระมหากัสสปะ
ง.พระอานนท์คำตอบ

28. อนุพุทธประวัติหมายถึงประวัติของใคร? [gg01]
ก.พระพุทธเจ้า
ข.พระปัจเจกพุทธเจ้า
ค.พระอรหันต์
ง.พระสาวกของพระพุทธเจ้าคำตอบ

29. "ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ"เป็นคำพูดของใคร? [gg08]
ก.อุปติสสมาณพ
ข.โกลิตมาณพ
ค.ยสกุลบุตร
ง.ปิปผลิมาณพคำตอบ

30. พระมหาสาวกที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะตามนัยพระบาลีมีกี่องค์? [gg03]
ก.๔๐องค์
ข.๔๑องค์
ค.๖๐องค์
ง.๘๐องค์คำตอบ

31. พระกุมารกัสสปะได้รับยกย่องในด้านใด? [gg38]
ก.มีปฏิภาณในการผูกบาทคาถา
ข.แสดงธรรมเทศนาได้อย่างวิจิตร
ค.แตกฉานในปฏิสัมภิทา๔
ง.ระลึกชาติได้มากคำตอบ

32. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร? [gg24]
ก.สามเณรราหุล
ข.สามเณรเรวตะ
ค.สามเณรสังกิจจะ
ง.สามเณรบัณฑิตคำตอบ

33. พระสาวกองค์ใดถือธุดงค์๓ข้อโดยเคร่งครัด? [gg15]
ก.พระมหากัจจายนะ
ข.พระมหากัสสปะ
ค.พระอานนท์
ง.พระอนุรุทธะคำตอบ

34. พระสาวกองค์ใดได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีลาภมาก? [gg37]
ก.พระสีวลี
ข.พระสารีบุตร
ค.พระปิงคิยะ
ง.พระโสภิตะคำตอบ

35. ผ้าที่โยงจากโลงศพเพื่อทำพิธีทอดผ้าบังสุกุลเรียกว่าอะไร? [gg45]
ก.ผ้าภูษาโยง
ข.ผ้ามาลาโยง
ค.ผ้าภูษามาลา
ง.ผ้าสายโยงคำตอบ

36. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของผ้าป่า? [gg49]
ก.ผ้าบังสุกุล
ข.ผ้าเปื้อนฝุ่น
ค.ผ้าไม่มีเจ้าของ
ง.ผ้าที่มีเจ้าของคำตอบ

37. ใครได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางอธิบายเนื้อความย่อให้พิสดาร? [gg17]
ก.พระมหากัจจายนะ
ข.พระมหากัสสปะ
ค.พระสารีบุตร
ง.พระโมฆราชคำตอบ

38. หลังรับศีลแล้วก่อนพระจะเทศน์ต้องอาราธนาว่า…? [gg47]
ก.มะยังภันเตวิสุงวิสุง…
ข.อิมานิมะยังภันเต…
ค.วิปัตติปฏิพาหายะ…
ง.พรหมาจะโลกาธิปตี…คำตอบ

39. ภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร? [gg40]
ก.พระนางปชาบดีโคตมี
ข.เขมาเถรี
ค.อุบลวรรณาเถรี
ง.ปฏาจาราเถรีคำตอบ

40. พระสาวกองค์ใดได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีโรคน้อย? [gg36]
ก.พระอุทายี
ข.พระอุบาลี
ค.พระพากุละ
ง.พระวักกลิคำตอบ

41. พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยการฟังธรรมเทศนาชื่อว่าอะไร? [gg11]
ก.ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ข.อนัตตลักขณสูตร
ค.เวทนาปริคคหสูตร
ง.สังคีติสูตรคำตอบ

42. "เธอจะเฝ้าดูกายที่เปื่อยเน่านี้ไปทำไม"ตรัสแก่พระสาวกองค์ใด? [gg31]
ก.พระนันทะ
ข.พระวักกลิ
ค.พระราหุล
ง.พระอานนท์คำตอบ

43. ใครปรารภความเพียรอย่างแรงกล้าเดินจงกรมจนเท้าแตก? [gg33]
ก.พระโสณโกฬิวิสะ
ข.พระรัฐบาล
ค.พระโสณกุฏิกัณณะ
ง.พระลกุณฏกภัททิยะคำตอบ

44. ตนตั้งอยู่ในคุณเช่นไรก็สอนผู้อื่นให้ตั้งอยู่ในคุณเช่นนั้นพระสาวกองค์ใดมีคุณสมบัติเช่นว่านี้? [gg23]
ก.พระสารีบุตร
ข.พระปุณณมันตานีบุตร
ค.พระอัสสชิ
ง.พระอานนท์คำตอบ

45. พระสาวกที่เป็นต้นบัญญัติข้อห้ามดื่มสุราคือใคร? [gg35]
ก.พระนาคิตะ
ข.พระสาคตะ
ค.พระอุปเสนะ
ง.พระอุทายีคำตอบ

46. พิธีกรรมต่างๆอันเกี่ยวด้วยการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนาหมายถึงข้อใด? [gg41]
ก.ศาสนพิธี
ข.บุญพิธี
ค.ทานพิธี
ง.กุศลพิธีคำตอบ

47. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระเถระรูปใดว่าเป็นผู้บวชด้วยศรัทธา? [gg26]
ก.พระราหุล
ข.พระอานนท์
ค.พระอัสสชิ
ง.พระรัฐบาลคำตอบ

48. การสวดพระอภิธรรมใช้ในงานใด? [gg44]
ก.งานทำบุญ๗วัน
ข.งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ค.งานศพ
ง.งานทำบุญอายุคำตอบ

49. พระมหาสาวกตามนัยอรรถกถาหมายถึงพระสาวกกี่องค์? [gg02]
ก.๘องค์
ข.๔๑องค์
ค.๘๐องค์
ง.๘๘องค์คำตอบ

50. พระเถระรูปใดวิสัชนาพระวินัยในคราวทำสังคายนาครั้งแรก? [gg27]
ก.พระมหากัสสปะ
ข.พระอานนท์
ค.พระอุบาลี
ง.พระอนุรุทธะคำตอบ