แบบทดสอบวิชาอุโสถศีล
1. เครื่องควบคุมความประพฤติทางกายวาจาให้เรียบร้อยคือ…..? [gg01]
ก.ทาน
ข.ศีล
ค.สมาธิ
ง.ปัญญา

2. การรักษาอุโบสถประเภทใดได้อานิสงส์มากที่สุด? [gg28]
ก.ปฏิชาครอุโบสถ
ข.ปาฏิหาริยอุโบสถ
ค.โคปาลกอุโบสถ
ง.อริยอุโบสถ

3. วิธีรักษาอุโบสถก่อนพุทธกาลทำอย่างไร? [gg43]
ก.เปล่งวาจาสมาทาน
ข.อธิษฐานอุโบสถเอง
ค.รับโอวาท๓ข้อ
ง.รับจากพระปัจเจกพุทธเจ้า

4. อุโบสถก่อนพุทธกาลหมายถึง? [gg40]
ก.การสมาทานองค์๘
ข.การบำเพ็ญตบะบูชาไฟ
ค.การรับประทานแต่ผลไม้
ง.การอดอาหารในวันที่กำหนด

5. ผู้เปล่งวาจาว่า“ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า”ชื่อว่าถึงสรณะด้วยวิธีไหน? [gg19]
ก.ปฏิบัติหน้าที่พุทธบริษัท
ข.ยอมนอบน้อม
ค.มอบตนเป็นสาวก
ง.การสมาทาน

6. สรณคมน์หมายเอาการถึงสรณะในข้อใด? [gg04]
ก.พระพุทธเจ้า
ข.พระธรรม
ค.พระสงฆ์
ง.ทั้ง๓ข้อ

7. ศีลข้อใดบัญญัติไว้สำหรับผู้รักษาอุโบสถเท่านั้น? [gg48]
ก.เว้นปาณาติบาต
ข.เว้นอทินนาทาน
ค.เว้นอพรหมจรรย์
ง.เว้นมุสาวาท

8. ผู้ใดเป็นตัวอย่างของผู้ถึงพระรัตนตรัยอย่างมั่นคง? [gg16]
ก.ตปุสสะและภัลลิกะ
ข.อุตรมานพ
ค.สุปปพุทธกุฏฐิ
ง.พรหมายุพราหมณ์

9. การสมาทานรักษาศีลอุโบสถนั้นเหมาะแก่ใคร? [gg29]
ก.คนสูงอายุ
ข.คนทำงาน
ค.คนวัยรุ่น
ง.ถูกทุกข้อ

10. เมื่อรักษาอุโบสถศีลข้อที่๗ห้ามกระทำสิ่งใด? [gg44]
ก.ร้องเพลง
ข.แต่งหน้าทาปาก
ค.ฟ้อนรำ
ง.ถูกทุกข้อ

11. ข้อใดเป็นเหตุให้สรณคมน์เศร้าหมอง? [gg23]
ก.ไม่รู้จักพระรัตนตรัย
ข.เข้าใจผิดในพระรัตนตรัย
ค.ไม่เอื้อเฟื้อพระรัตนตรัย
ง.ถูกทุกข้อ

12. ข้อใดไม่จัดอยู่ในสรณะทั้ง๓? [gg14]
ก.พระสมณโคดม
ข.พระโพธิสัตว์
ค.พระกัสสปเถระ
ง.พระขีณาสพ

13. ความเชื่อใดไม่ใช่ความเชื่อของผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ? [gg33]
ก.ชาติหน้ามีจริง
ข.ผลของกรรมมีจริง
ค.ลางดีลางร้ายบอกเหตุได้จริง
ง.การประพฤติธรรมทำให้พ้นทุกข์ได้จริง

14. การเข้าวัดปฏิบัติธรรมข้อไหนถูกต้อง? [gg39]
ก.เพื่อทำพิธีตัดกรรม
ข.เพื่อเสริมดวงชะตา
ค.เพื่อหาแสวงหาโชคลาภ
ง.เพื่อเจริญภาวนา

15. ศีลข้อใดถือปฏิบัติได้ทั้งคนทั่วไปและผู้รักษาอุโบสถ? [gg49]
ก.เว้นปาณาติบาต
ข.เว้นอพรหมจรรย์
ค.เว้นวิกาลโภชนา
ง.เว้นการฟ้อนรำขับร้อง

16. ในคังคมาลชาดกพระโพธิสัตว์ชื่อว่าไม่ได้สมาทานรักษาอุโบสถเพราะสาเหตุใด? [gg24]
ก.รับประทานอาหารเย็น
ข.ไม่รับประทานอาหาร
ค.ไม่ได้รับอุโบสถศีล
ง.ไม่ได้อธิษฐานอุโบสถ

17. สมาทานอุโบสถศีลโดยวิธีใดจึงถูกต้อง? [gg45]
ก.เปล่งวาจาอธิษฐานเอง
ข.สมาทานจากพระภิกษุ
ค.สมาทานจากคนที่รู้และเข้าใจ
ง.ถูกทุกข้อ

18. อุโบสถกรรมครึ่งเดียวหมายถึง? [gg41]
ก.รักษาศีล๔ข้อ
ข.รักษาศีลครึ่งวัน
ค.รักษาศีล๓วัน
ง.รักษาศีลบ้างไม่รักษาบ้าง

19. เพราะเหตุใดจึงห้ามผู้รักษาอุโบสถดูการละเล่นต่างๆ? [gg50]
ก.เสียเวลาทำกิน
ข.เสียสุขภาพจิต
ค.เสียทรัพย์
ง.เป็นข้าศึกแก่กุศล

20. ความหมายแห่งการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคือข้อใด? [gg47]
ก.ฝึกใจให้ผ่องใส
ข.เข้าป่าหาผู้วิเศษ
ค.ทิ้งบุตรธิดาได้
ง.ทิ้งมารดาบิดาได้

21. เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้แก่…..? [gg02]
ก.มนุษยสมบัติ
ข.สวรรคสมบัติ
ค.สมาบัติ๘
ง.มรรคผลนิพพาน

22. ศีลข้อใดสนับสนุนให้คนงามตามธรรมชาติ? [gg08]
ก.ศีลข้อ๕
ข.ศีลข้อ๖
ค.ศีลข้อ๗
ง.ศีลข้อ๘

23. ปกติอุโบสถนั้นกำหนดรักษาเดือนละ๔วันยกเว้นวันใด? [gg26]
ก.วันขึ้น๑๔ค่ำ
ข.วันแรม๘ค่ำ
ค.วันขึ้น๑๕ค่ำ
ง.วันแรม๑๔ค่ำ

24. เมื่อพระสงฆ์กล่าวว่า“ติสรณคมนํนิฏฺฐิตํ”พึงรับพร้อมกันว่า….? [gg09]
ก.สาธุภนฺเต
ข.สมฺปฏิจฺฉามิ
ค.อามภนฺเต
ง.สาธุอนุโมทามิ

25. ก.ต้องไปรักษาศีลที่วัด [๔๖ข้อใดจำเป็นสำหรับผู้รักษาอุโบสถศีล?]
ข.ต้องสมาทานศีลกับพระ
ค.ต้องเปล่งวาจาสมาทาน
ง.ต้องสมาทานศีลทีละข้อ
3

26. ขณะที่รักษาอุโบสถหากเผลอล่วงละเมิดศีลควรทำอย่างไร? [gg35]
ก.ลาศีลกลับบ้าน
ข.พยายามสำรวมระวังต่อไป
ค.ทำบุญสะเดาะเคราะห์
ง.อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไร

27. คำว่า“สรณะ”แปลว่าที่พึ่งหมายถึงอะไร? [gg21]
ก.มีความขลัง
ข.กำจัดทุกข์ได้
ค.ดลบันดาลอะไรก็ได้
ง.มีความศักดิ์สิทธิ์

28. สถานที่ใดสามารถอยู่รักษาอุโบสถศีลได้? [gg30]
ก.วัดใกล้บ้าน
ข.สวนสาธารณะ
ค.ป่าช้า
ง.ถูกทุกข้อ

29. การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะหมายถึงอะไร? [gg22]
ก.การขอพร
ข.การบนบาน
ค.การขอความคุ้มครอง
ง.การปฏิบัติตามคำสอน

30. สรณคมน์ของผู้ใดไม่มีการขาด? [gg20]
ก.ภิกษุ
ข.ภิกษุณี
ค.อุบาสกอุบาสิกา
ง.พระอริยบุคคล

31. การกระทำใดทำให้ศีลข้อที่๗ขาด? [gg31]
ก.ฟังละครวิทยุ
ข.แต่งหน้าทาปาก
ค.ถูกทั้ง
ก.และ

32. พระสงฆ์ได้นามว่าสังฆะเพราะ…..? [gg18]
ก.มีทิฏฐิและศีลเสมอกัน
ข.อาศัยอยู่ในวัดเดียวกัน
ค.โกนผมห่มจีวรเหมือนกัน
ง.นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกัน

33. เมื่อรักษาอุโบสถศีลแล้วการรักษานั้นจะสิ้นสุดได้เมื่อใด? [gg34]
ก.เมื่อพ้นกำหนดเวลา
ข.เมื่อลาศีลกับพระภิกษุ
ค.เมื่อตั้งเจตนาเลิกรักษา
ง.เมื่อเปล่งวาจาเลิกรักษา

34. พุทธะแปลว่าผู้รู้หมายถึง? [gg17]
ก.รู้ตามผู้อื่น
ข.รับความรู้จากพระเจ้า
ค.คิดเอาเอง
ง.ตรัสรู้และสอนให้ผู้อื่นรู้

35. ในเรื่องปัญจอุโบสถแสดงให้เห็นถึงข้อใด? [gg32]
ก.ควรแก้ทุกข์ด้วยศีลธรรม
ข.การประพฤติธรรมทำให้มีอายุยืน
ค.โทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดอุโบสถ
ง.ปาฏิหาริย์ที่เกิดจากการรักษาอุโบสถ

36. คำว่า“พุทฺธํสรณํคจฺฉามิ”ใครกล่าวครั้งแรก? [gg11]
ก.อุปกาชีวก
ข.ตปุสสะภัลลิกะ
ค.ท้าวมหาพรหม
ง.พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

37. ขั้นตอนใดต้องทำก่อนประกาศอุโบสถ? [gg38]
ก.อาราธนาศีล
ข.บูชาพระรัตนตรัย
ค.สมาทานศีล
ง.รับสรณคมน์

38. จากคำถามข้อที่๑๑กล่าวไว้เพื่อจุดประสงค์ใด? [gg12]
ก.เพื่อเป็นวิธีบวช
ข.เพื่อสอนชาวบ้าน
ค.เพื่อเจริญอนุสสติ
ง.เพื่อป้องกันอมนุษย์

39. คำกล่าวขึ้นต้นว่า“อชฺชโภนฺโตปกฺขสฺสอฏฺฐมีทิวโส….”เป็นคำกล่าวของข้อใด? [gg36]
ก.คำอาราธนาอุโบสถศีล
ข.คำประกาศอุโบสถ
ค.คำบูชาพระรัตนตรัย
ง.คำรับสรณคมน์

40. อุโบสถใดไม่ประกอบด้วยสรณคมน์และองค์๘? [gg25]
ก.อุโบสถนอกพุทธกาล
ข.อุโบสถสมัยพุทธกาล
ค.อุโบสถหลังพุทธกาล
ง.อุโบสถในปัจจุบัน

41. ผู้ใดมีสรณคมน์เศร้าหมอง? [gg06]
ก.ดำไม่ถูกกับพระบางรูป
ข.ปีเตอร์สมาทานศีลไม่ชัด
ค.พระเท่งไปเที่ยวประเทศอิรัก
ง.ชัดสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือ

42. พาณิชสองพี่น้องเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยวิธีใด? [gg03]
ก.สมาทาน
ข.มอบตนเป็นสาวก
ค.ถวายชีวิตในพระรัตนตรัย
ง.เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

43. การขาดสรณคมน์ไม่มีโทษเพราะ…..? [gg05]
ก.ความตาย
ข.ทำร้ายพระศาสดา
ค.ไปนับถือศาสดาอื่น
ง.ไม่มีข้อถูก

44. ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะปฏิบัติอย่างไรถูกต้องที่สุด? [gg10]
ก.ทำพิธีรับขันธ์ห้า
ข.ปฏิบัติเพื่อละกิเลส
ค.ทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตา
ง.หาเช่าบูชาพระเครื่องรุ่นนิยม

45. การขาดสรณคมน์อาจเกิดขึ้นได้กับบุคคลใด? [gg13]
ก.โสดาบันบุคคล
ข.สกทาคามีบุคคล
ค.อนาคามีบุคคล
ง.บุคคลทั่วไป

46. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดศีลอุโบสถ? [gg27]
ก.ร้องเพลงชาติในเวลา๘นาฬิกา
ข.เดินเหยียบมดตายโดยไม่รู้ตัว
ค.ทานยาดองเหล้าเพื่อแก้ปวดเมื่อย
ง.ทานข้าวหลังเที่ยงเพราะต้องกินยา

47. “ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย”ตามความหมายที่ถูกต้องคือข้อใด? [gg15]
ก.รักษาศีล๕เป็นประจำ
ข.เข้าไปหายามมีภัยเกิดขึ้น
ค.เป็นญาติกับพระภิกษุสงฆ์
ง.เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

48. ข้อใดหมายถึงการรักษาศีล? [gg37]
ก.การขอศีล
ข.การรับศีล
ค.การสมาทานศีล
ง.การไม่ล่วงละเมิดศีล

49. ความมุ่งหมายของการเข้าจำอุโบสถคือข้อใด? [gg42]
ก.หยุดพักการงาน
ข.ขัดเกลากิเลส
ค.สงบสติอารมณ์
ง.ถูกทุกข้อ

50. อุโบสถชนิดใดรักษาตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง? [gg07]
ก.ปกติอุโบสถ
ข.ปฏิชาครอุโบสถ
ค.ปาฏิหาริยอุโบสถ
ง.อริยอุโบสถ