แบบทดสอบวิชาธรรมะ
1. ความทนต่อความหนาวร้อน มีความหมายตรงกับข้อใด ? [gg09]
ก. ทนต่อความเจ็บใจ
ข. ทนต่อความตรากตรำ
ค. ทนต่อความอยาก
ง. ทนต่อความทุกข์ทรมาน

2. ข้อใด เป็นลักษณะของคนดีแต่พูด ? [gg45]
ก. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์
ข. สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้
ค. ต่อหน้าว่าสรรเสริญ
ง. คิดแต่ได้ฝ่ายเดียว

3. คำว่า “ บุญใหม่ ” ตรงกับข้อใด ? [gg29]
ก. อยู่ในประเทศสมควร
ข. คบสัตบุรุษ
ค. ตั้งตนไว้ชอบ
ง. ได้ทำความดีไว้ในปางก่อน

4. ผู้มีเทวธรรม มีลักษณะอย่างไร ? [gg05]
ก. ไม่ทำชั่วในที่ลับ
ข. ไม่ทำชั่วในที่แจ้ง
ค. ไม่ทำชั่ว ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง
ง. ไม่ทำชั่ว เพราะกลัวถูกประณาม

5. ข้อใด ไม่จัดเข้าในสัปปุริสบัญญัติ ? [gg24]
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. ปัพพัชชา
ง. มาตาปิตุอุปัฏฐาน

6. อัตถจริยาในสังคหวัตถุ หมายความว่าอย่างไร ? [gg47]
ก. โอบอ้อมอารีย์
ข. วจีไพเราะ
ค. สงเคราะห์ชุมชน
ง. วางตนพอดี

7. นาย [gg08]
ก. ถูกนาย
ข. ทำร้าย อดกลั้นไว้ได้ เพราะมีคุณธรรมอะไร ?
ก. หิริ
ข. โอตตัปปะ

8. ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร เป็นลักษณะของอคติข้อใด ? [gg30]
ก. ฉันทาคติ
ข. โทสาคติ
ค. โมหาคติ
ง. ภยาคติ

9. การพิจารณาความตายเนือง ๆ มีประโยชน์อย่างไร ? [gg38]
ก. บรรเทาความเมาในวัย
ข. บรรเทาความเมาในชีวิต
ค. บรรเทาความยึดมั่น
ง. บรรเทาความเห็นแก่ตัว

10. ปฏิบัติอย่างไร จึงจะชื่อว่าเคารพในการศึกษา ? [gg40]
ก. ขยันไปโรงเรียน
ข. ขยันอ่านหนังสือ
ค. ขยันหาความรู้
ง. ขยันทำการบ้าน

11. ข้อใด ตรงกับสังวรปธาน ? [gg32]
ก. เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว
ข. เพียรระวังมิให้บาปเกิดขึ้น
ค. เพียรให้กุศลเกิดขึ้น
ง. เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นไม่ให้เสื่อม

12. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมโดยตรง ? [gg39]
ก. ทำให้ได้บุญ
ข. ทำให้เกิดสมาธิ
ค. ทำให้ละกิเลส
ง. ทำให้เกิดปัญญา

13. คบคนดี ฟังวจีโดยเคารพ นอบนบด้วยพินิจ ทำกิจด้วยปฏิบัติ ตรงกับข้อใด ? [gg28]
ก. วุฒิธรรม
ข. จักรธรรม
ค. อิทธิบาทธรรม
ง. พรหมวิหารธรรม

14. ข้อใด เป็นธรรมมีอุปการะมาก ? [gg01]
ก. หิริ โอตตัปปะ
ข. สติ สัมปชัญญะ
ค. กตัญญู กตเวที
ง. ขันติ โสรัจจะ

15. ทำอย่างไร จึงจะตั้งตัวได้ในโลกนี้ ? [gg44]
ก. เว้นจากอบายมุข
ข. บำเพ็ญสังคหวัตถุ
ค. คบกัลยาณมิตร
ง. บำเพ็ญทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์

16. ผู้ใดไม่ชื่อว่า บุพพการี ? [gg11]
ก. บิดา มารดา
ข. พระมหากษัตริย์
ค. บุตร ธิดา
ง. ครู อาจารย์

17. สัมมาทิฏฐิ ปัญญาอันเห็นชอบ คืออะไร ? [gg37]
ก. เห็นอริยสัจ
ข. เห็นอริยทรัพย์
ค. เห็นอริยสงฆ์
ง. เห็นอริยสาวก

18. ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า “ กตเวที ” ? [gg10]
ก. ทำอุปการะก่อน
ข. รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว
ค. ตอบแทนคุณท่าน
ง. รู้อุปการะและตอบแทนคุณ

19. ทุจริต หมายถึงการประพฤติเช่นไร ? [gg17]
ก. กาย วาจา ชอบ
ข. กาย วาจา มิชอบ
ค. กาย วาจา ใจ ชอบ
ง. กาย วาจา ใจ มิชอบ

20. “ ผมเป็นลูกนายตำรวจครับ ” การโอ้อวดเช่นนี้ เป็นเหตุให้เกิดอคติข้อใด ? [gg31]
ก. ฉันทาคติ
ข. โทสาคติ
ค. ภยาคติ
ง. โมหาคติ

21. ความดับตัณหาได้สิ้นเชิง ทุกข์ดับไปหมด ชื่อว่าอะไร ? [gg36]
ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค

22. สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ เรียกว่าอะไร ? [gg25]
ก. บุญกิริยา
ข. บุญวัตถุ
ค. สังคหวัตถุ
ง. บุญกิริยาวัตถุ

23. ข้อใด เป็นคุณของพระธรรม ? [gg14]
ก. รักษาผู้ปฏิบัติให้ร่ำรวย
ข. รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว
ค. รักษาผู้ปฏิบัติให้มีความสุข
ง. รักษาผู้ปฏิบัติให้เจริญ

24. การช่วยคนประสบทุกข์ จัดเป็นพรหมวิหารข้อใด ? [gg35]
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา

25. พระธรรม คืออะไร ? [gg13]
ก. หนังสือธรรมะ
ข. คัมภีร์เทศน์
ค. คำสุภาษิต
ง. คำสั่งสอน

26. เราควรใช้สัมปชัญญะเมื่อใด ? [gg03]
ก. ก่อนทำ พูด คิด
ข. ขณะทำ พูด คิด
ค. ทำ พูด คิดเสร็จแล้ว
ง. ใช้ได้ตลอดกาล

27. “ ยุให้รำ ตำให้รั่ว ” เป็นลักษณะของคำพูดในข้อใด ? [gg19]
ก. พูดเท็จ
ข. พูดคำหยาบ
ค. พูดส่อเสียด
ง. พูดเพ้อเจ้อ

28. นักเรียนสั่งซื้อยาบ้าเพื่อจะเสพ จัดเป็นทุจริตข้อใด ? [gg18]
ก. กายทุจริต
ข. วจีทุจริต
ค. มโนทุจริต
ง. ถูกทุกข้อ

29. คำว่า “ อารมณ์เสีย อารมณ์เน่า ” เทียบได้กับข้อใด ? [gg23]
ก. มานะ
ข. โกธะ
ค. โลภะ
ง. พยาบาท

30. ข้อใด เป็นอิฏฐารมณ์ทั้งหมด ? [gg43]
ก. ลาภ เสื่อมลาภ สุข ทุกข์
ข. ยศ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์
ค. สุข ทุกข์ สรรเสริญ นินทา
ง. ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข

31. ผู้งดงามทั้งนอกทั้งใน เพราะมีคุณธรรมข้อใด ? [gg07]
ก. หิริ โอตตัปปะ
ข. สติ สัมปชัญญะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. กตัญญู กตเวที

32. การเอาใจฝักใฝ่ในการศึกษาไม่วางธุระ คือข้อใด ? [gg34]
ก. ฉันทะ
ข. วิริยะ
ค. จิตตะ
ง. วิมังสา

33. “ อย่าชิงสุกก่อนห่าม ” ตรงกับหลักธรรมข้อใด ? [gg42]
ก. กาลัญญุตา
ข. อัตตัญญุตา
ค. ปริสัญญุตา
ง. ธัมมัญญุตา

34. เราควรใช้สติเมื่อใด ? [gg02]
ก. ก่อนทำ พูด คิด
ข. ขณะทำ พูด คิด
ค. ทำ พูด คิดเสร็จแล้ว
ง. ข้อ

35. มูลเหตุแห่งความผิดของคน คืออะไร ? [gg21]
ก. โลภะ โทสะ โมหะ
ข. มานะ โทสะ โมหะ
ค. ราคะ โทสะ โมหะ
ง. ตัณหา ราคะ ทิฏฐิ

36. โอวาทของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักการ คืออะไร ? [gg16]
ก. ไม่คบคนชั่ว คบคนดี มีเมตตา
ข. ไม่ทำชั่ว ทำดี กตัญญู
ค. ไม่ทำชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส
ง. ทำดี ทำใจให้ผ่องใส มีสัตย์

37. ฆราวาสธรรม คือข้อใด ? [gg48]
ก. สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ
ข. สัทธา สีล จาคะ ปัญญา
ค. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ง. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

38. สาราณิยธรรม คือธรรมเช่นไร ? [gg41]
ก. ธรรมที่เป็นแก่นสาร
ข. ธรรมของผู้ทรงศีล
ค. ธรรมเป็นเหตุบริจาค
ง. ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน

39. สงฆ์ในคำว่า “ สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ” หมายถึงใคร ? [gg15]
ก. ภิกษุสงฆ์
ข. ภิกษุณีสงฆ์
ค. อริยสงฆ์
ง. สมมติสงฆ์

40. “ งบประมาณขาดดุล ” ชื่อว่าขาดธรรมข้อใด ? [gg49]
ก. อัตถจริยา
ข. สมชีวิตา
ค. สมานัตตตา
ง. กัลยาณมิตตตา

41. ข้อใด เรียกว่าเทวธรรม ? [gg04]
ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. ขันติ โสรัจจะ
ค. หิริ โอตตัปปะ
ง. กตัญญู กตเวที

42. ทุจริต ๓ อย่าง เป็นธรรมประเภทใด ? [gg20]
ก. ธรรมที่ควรศึกษา
ข. ธรรมที่ควรละ
ค. ธรรมที่ควรรู้
ง. ธรรมที่ควรเห็น

43. คนเทียมมิตรเช่นไร ที่ควรหลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุด ? [gg46]
ก. มิตรชักชวนในทางฉิบหาย
ข. มิตรหัวประจบ
ค. มิตรดีแต่พูด
ง. มิตรปอกลอก

44. การสวดมนต์ จัดเข้าในการทำบุญประเภทใด ? [gg26]
ก. ทานมัย
ข. สีลมัย
ค. ภาวนามัย
ง. ธัมมเทสนามัย

45. ฉ้อราษฎร์บังหลวง มีอะไรเป็นมูลเหตุ ? [gg22]
ก. โลภะ โทสะ
ข. โลภะ ตัณหา
ค. โลภะ ทิฏฐิ
ง. โลภะ โมหะ

46. ข้อใด เป็นลักษณะของโอตตัปปะ ? [gg06]
ก. ละอายความชั่ว
ข. กลัวถูกลงโทษ
ค. ละอายตนเอง
ง. กลัวผลของความชั่ว

47. ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ข้อใด ? [gg50]
ก. สมณะ
ข. อาจารย์
ค. มารดาบิดา
ง. มิตร

48. คนมีบุญ คือคนเช่นไร ? [gg27]
ก. มีลาภ มียศ
ข. มีคนสรรเสริญ
ค. ไม่มีคนนินทา
ง. สุขกาย สุขใจ

49. อิทธิบาทข้อใด เป็นพื้นฐานนำไปสู่ความสำเร็จของงาน ? [gg33]
ก. ฉันทะ
ข. จิตตะ
ค. วิริยะ
ง. วิมังสา

50. ชาวพุทธมีอะไร เป็นสรณะ ? [gg12]
ก. ไตรสิกขา
ข. ไตรมาส
ค. ไตรลักษณ์
ง. ไตรรัตน์