แบบทดสอบวิชาธรรมะ
1. การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีตรงกับข้อใด? [gg26]
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.มุทิตา
ง.อุเบกขาคำตอบ

2. ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วตอบแทนเรียกว่าอะไร? [gg06]
ก.กตัญญู
ข.กตเวที
ค.กตัญญูกตเวที
ง.บุพพการีคำตอบ

3. การทุจริตไม่ดีอย่างไรจึงต้องป้องกันและปราบปราม? [gg38]
ก.ทำให้ตนเองเดือดร้อน
ข.ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
ค.มีผลเป็นความทุกข์
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

4. ชีวิตก้าวหน้าเพราะรักษาตัวอย่างไร? [gg24]
ก.คบสัตบุรุษ
ข.หยุดทำชั่ว
ค.วางตัวตามคำสอน
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

5. ข้อใดเป็นอาการของคนถูกถีนมิทธนิวรณ์ครอบงำ? [gg30]
ก.ฟุ้งซ่าน
ข.ฉุนเฉียว
ค.ง่วงนอน
ง.ลังเลใจคำตอบ

6. จะใช้ธรรมข้อใดคุ้มครองโลกให้สงบเรียบร้อย? [gg03]
ก.สติสัมปชัญญะ
ข.ขันติโสรัจจะ
ค.บุพพการีกตัญญูกตเวที
ง.หิริโอตตัปปะคำตอบ

7. ผู้หมกมุ่นอยู่ในอบายมุขย่อมเสียหายอย่างไร? [gg42]
ก.การงานย่อหย่อน
ข.รายได้ลดน้อยถอยลง
ค.ไม่นานต้องล่มจม
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

8. "ขุนพลพลอยพยัก"เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด? [gg44]
ก.มิตรปอกลอก
ข.มิตรดีแต่พูด
ค.มิตรหัวประจบ
ง.มิตรชักชวนในทางฉิบหายคำตอบ

9. ประพฤติอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบ? [gg21]
ก.อยู่ในถิ่นเหมาะสม
ข.คบคนดี
ค.เคยทำบุญไว้มาก
ง.ละชั่วประพฤติดีคำตอบ

10. ศรัทธาความเชื่อที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร? [gg50]
ก.ศรัทธานำหน้าปัญญาตามหลัง
ข.ปัญญานำหน้าศรัทธาตามหลัง
ค.ศรัทธาปัญญาของพระสาวก
ง.ศรัทธาความดีของพระอริยสงฆ์คำตอบ

11. เพื่อนรักชวนกันไปเที่ยวแหล่งมั่วสุมจัดเป็นมิตรประเภทใด? [gg45]
ก.มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
ข.มิตรชักชวนในทางฉิบหาย
ค.มิตรชักชวนกันมั่วสุม
ง.มิตรรักใคร่คำตอบ

12. ชาวพุทธจะต้องยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึก? [gg07]
ก.พระรัตนตรัย
ข.พระไตรปิฎก
ค.โอวาทปาฏิโมกข์
ง.ไตรสิกขาคำตอบ

13. เหตุใดถูกเพื่อนชวนให้เสพยาบ้าจึงเสพตามเขา? [gg13]
ก.อยากเสพ
ข.กลัวเพื่อนโกรธ
ค.หลงผิด
ง.รักษาน้ำใจคำตอบ

14. จริงใจฝึกฝนทนได้ให้ปันตรงกับธรรมหมวดใด? [gg47]
ก.ฆราวาสธรรม๔
ข.อธิษฐานธรรม๔
ค.จักร๔
ง.สังคหวัตถุ๔คำตอบ

15. ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังจัดเป็นทุกข์หรือสมุทัย? [gg32]
ก.ทุกข์
ข.สมุทัย
ค.เป็นทั้ง๒อย่าง
ง.ไม่เป็นทั้ง๒อย่างคำตอบ

16. หัวใจเศรษฐีในทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์คือข้อใด? [gg43]
ก.อุอากะสะ
ข.จิเจรุนิ
ค.ทุสะนะโส
ง.สุจิปุลิคำตอบ

17. สามัญญลักษณะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร? [gg19]
ก.ไตรสิกขา
ข.ไตรสรณคมน์
ค.ไตรเพท
ง.ไตรลักษณ์คำตอบ

18. "เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม"ตรงกับข้อใด? [gg37]
ก.รู้จักตน
ข.รู้จักเลือกคน
ค.รู้จักประมาณ
ง.รู้จักชุมชนคำตอบ

19. มรรคมีองค์๘ย่อลงให้เหลือ๓ข้อใดถูกต้อง? [gg35]
ก.ศีลสมาธิปัญญา
ข.กุศลอกุศลอัพยากฤต
ค.สุขทุกข์อุเบกขา
ง.กายวาจาใจคำตอบ

20. "ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร"เป็นลักษณะของข้อใด? [gg23]
ก.ฉันทาคติ
ข.โทสาคติ
ค.โมหาคติ
ง.ภยาคติคำตอบ

21. บ้านเมืองไม่สะอาดขาดระเบียบข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญ? [gg46]
ก.ไม่รู้กฎหมาย
ข.ไม่รู้ข้อมูลข่าวสาร
ค.ไม่บำเพ็ญประโยชน์
ง.ประชาชนด้อยโอกาสคำตอบ

22. ความสำรวมอินทรีย์หมายถึงอะไร? [gg09]
ก.สำรวมกายวาจาใจ
ข.สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ
ค.สำรวมในศีล
ง.สำรวมในพระปาฏิโมกข์คำตอบ

23. เมื่อถูกคนอื่นนินทาควรปฏิบัติอย่างไร? [gg39]
ก.ควรโต้ตอบ
ข.ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น
ค.หนีไปที่อื่นเสีย
ง.อย่ายินดียินร้ายคำตอบ

24. เศรษฐกิจพอเพียงควรใช้นาถกรณธรรมข้อใดเป็นเครื่องนำ? [gg41]
ก.มีความรู้มาก
ข.ขยันทำงาน
ค.ยินดีตามมีตามได้
ง.รู้ทันเหตุการณ์คำตอบ

25. ทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุ? [gg29]
ก.ความโกรธ
ข.ตัณหา
ค.พยาบาท
ง.ความรักคำตอบ

26. "ช้าๆได้พร้าเล่มงาม"ใช้ได้กับสัปปุริสธรรมข้อใด? [gg36]
ก.รู้จักตน
ข.รู้จักคน
ค.รู้จักประมาณ
ง.รู้จักกาลคำตอบ

27. ราชพลีประชาชนทุกคนต้องทำไม่ควรหลบเลี่ยงตรงกับข้อใด? [gg48]
ก.พลีชีพเพื่อพระราชา
ข.เกณฑ์ทหาร
ค.ทำบัตรประชาชน
ง.เสียภาษีอากรคำตอบ

28. สติควรใช้เวลาไหน? [gg02]
ก.ขณะทำก่อนพูดก่อนคิด
ข.ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิด
ค.ก่อนทำก่อนพูดขณะคิด
ง.ก่อนทำก่อนพูดหลังจากคิดแล้วคำตอบ

29. โครงการ๓๐บาทรักษาได้ทุกโรคตรงกับธรรมข้อใด? [gg28]
ก.ทาน
ข.จาคะ
ค.เมตตา
ง.กรุณาคำตอบ

30. คนดีมีความรู้ภายหลังตกอับกลับเป็นคนเลวเพราะเหตุใด? [gg40]
ก.ไร้ทรัพย์
ข.อับปัญญา
ค.ไม่รู้ค่าเวลา
ง.แสวงหาทางเสื่อมคำตอบ

31. อะไรเป็นสมุฏฐานให้คนประพฤติดี? [gg14]
ก.โลภะโทสะโมหะ
ข.ราคะโทสะโมหะ
ค.อโลภะอโทสะอโมหะ
ง.ศีลสมาธิปัญญาคำตอบ

32. ความล้มเหลวเกิดขึ้นได้เพราะไม่ปรารถนาแม้แต่จะลองทำชื่อว่าขาดอิทธิบาทข้อใด? [gg25]
ก.ฉันทะ
ข.วิริยะ
ค.จิตตะ
ง.วิมังสาคำตอบ

33. ธรรมในข้อใดเรียกว่าเทวธรรม? [gg04]
ก.หิริโอตตัปปะ
ข.สติสัมปชัญญะ
ค.บุพพการีกตัญญูกตเวที
ง.ขันติโสรัจจะคำตอบ

34. โอวาทของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักการคืออะไร? [gg08]
ก.ยึดมั่นในพระรัตนตรัยทำใจให้ผ่องใส
ข.ถือศีลทานมังสวิรัติไม่ทำชั่ว
ค.ไม่ทำชั่วทำแต่ความดีทำใจให้ผ่องใส
ง.ไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตคำตอบ

35. สังฆทานควรตั้งใจถวายอย่างไร? [gg18]
ก.ถวายเจาะจง
ข.ถวายไม่เจาะจง
ค.ถวายพระรัตนตรัย
ง.ถวายวัดที่ศรัทธาคำตอบ

36. นิยมยกย่องปกป้องเชิดชูไม่เจ้าชู้นอกใจมอบความเป็นใหญ่ให้เครื่องประดับคือหน้าที่ของใคร? [gg49]
ก.สามี
ข.ภรรยา
ค.บ่าว
ง.มิตรคำตอบ

37. เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่จัดเป็นการทำบุญประเภทใด? [gg15]
ก.ทานมัย
ข.สีลมัย
ค.ภาวนามัย
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

38. ทานศีลภาวนาท่านยกย่องว่าเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญอะไรเป็นตัวบุญ? [gg16]
ก.ความร่ำรวย
ข.ความสุขกายสุขใจ
ค.ความมีเกียรติ
ง.การได้ไปสวรรค์คำตอบ

39. ข้อใดคนทำแล้วเป็นบาปหนักที่สุด? [gg33]
ก.ฆ่าพ่อ
ข.ฆ่าแม่
ค.ฆ่าพระอรหันต์
ง.ทำลายสงฆ์ให้แตกกันคำตอบ

40. โครงการจัดระเบียบสังคมทำเพื่อประโยชน์ใด? [gg20]
ก.ให้คนมีศีลธรรม
ข.ไม่ให้เที่ยวกลางคืน
ค.แก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ง.ป้องกันอาชญากรรมคำตอบ

41. เมื่อความโกรธเกิดขึ้นควรทำอย่างไร? [gg17]
ก.ปลงอนิจจัง
ข.ออกกำลังกาย
ค.แผ่เมตตา
ง.ด่าระบายอารมณ์คำตอบ

42. เมื่อจิตเกิดกำหนัดยินดีควรพิจารณาอย่างไร? [gg27]
ก.ใดๆในโลกล้วนอนิจจัง
ข.กรรมเก่าตามให้ผล
ค.เป็นเรื่องธรรมชาติ
ง.แท้จริงไม่งามน่าเกลียดคำตอบ

43. สุจริต๓อย่างเป็นธรรมประเภทใด? [gg10]
ก.ธรรมที่ควรประพฤติ
ข.ธรรมที่ควรละ
ค.ธรรมที่ควรกำหนดรู้
ง.ธรรมที่ควรทำให้แจ้งคำตอบ

44. ผู้ค้ายาเสพย์ติดมีจิตประกอบด้วยอกุศลมูลข้อใด? [gg12]
ก.โลภะโทสะ
ข.โลภะโมหะ
ค.โทสะโมหะ
ง.โลภะโทสะโมหะคำตอบ

45. ข้อใดเป็นคุณธรรมทำให้งาม? [gg05]
ก.ขันติโสรัจจะ
ข.หิริโอตตัปปะ
ค.สติสัมปชัญญะ
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

46. อยากเป็นคนเที่ยงธรรมต้องปฏิบัติอย่างไร? [gg22]
ก.มีพรหมวิหาร๔
ข.ไม่มีอคติ๔
ค.มีจักร๔
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

47. อโทสะตรงกับข้อใด? [gg34]
ก.รู้เขารู้เรารบชนะ
ข.รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
ค.ปัญญาประดุจดังอาวุธ
ง.ช้าเสียกาลนานเสียกิจคำตอบ

48. ข้อใดไม่จัดเป็นตัณหา? [gg31]
ก.อยากข้าวอยากน้ำ
ข.อยากมีคู่ครองใหม่
ค.อยากตาย
ง.ไม่อยากเป็นอะไรเลยคำตอบ

49. คนที่ทำพูดผิดพลาดอยู่เสมอเพราะขาดธรรมอะไร? [gg01]
ก.ธรรมที่เป็นโลกบาล
ข.ธรรมที่เป็นรากเหง้าอกุศล
ค.ธรรมที่มีอุปการะมาก
ง.ธรรมคือข้อปฏิบัติไม่ผิดคำตอบ

50. การว่าร้ายจองเวรการฆ่าเกิดจากอกุศลมูลข้อใด? [gg11]
ก.โลภะ
ข.โทสะ
ค.ราคะ
ง.โมหะคำตอบ