แบบทดสอบวิชาพุทธประวัติ
1. วันเทโวโรหณะคือวันอะไร? [gg46]
ก.วันพระเจ้าเปิดโลก
ข.วันแสดงปฐมเทศนา
ค.วันประสูติ
ง.วันปรินิพพานคำตอบ

2. การกรวดน้ำมุ่งประโยชน์อะไร? [gg50]
ก.อุทิศส่วนบุญ
ข.แสดงความเคารพ
ค.ตั้งจิตอธิษฐาน
ง.เพื่อให้เทวดารับรู้คำตอบ

3. โครงการจัดระเบียบสังคมทำเพื่อประโยชน์ใด? [gg20]
ก.ให้คนมีศีลธรรม
ข.ไม่ให้เที่ยวกลางคืน
ค.แก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ง.ป้องกันอาชญากรรมคำตอบ

4. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ? [gg28]
ก.กาฬุทายีอำมาตย์
ข.ฉันนอำมาตย์
ค.สันตติอำมาตย์
ง.พระอานนท์คำตอบ

5. ไตรเพทเป็นคัมภีร์ของศาสนาใด? [gg03]
ก.ศาสนาพุทธ
ข.ศาสนาพราหมณ์
ค.ศาสนาเชน
ง.ศาสนาซิกซ์คำตอบ

6. ข้อใดคนทำแล้วเป็นบาปหนักที่สุด? [gg33]
ก.ฆ่าพ่อ
ข.ฆ่าแม่
ค.ฆ่าพระอรหันต์
ง.ทำลายสงฆ์ให้แตกกันคำตอบ

7. การถวายทานในข้อใดจัดเข้าในปาฏิบุคลิกทาน? [gg45]
ก.สมหวังพาเพื่อนไปถวายสังฆทานที่วัด
ข.หงส์ฟ้าตักบาตรทุกเช้า
ค.มะลิถวายอาหารพระที่ตนนับถือ
ง.ตะวันทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ที่บ้านคำตอบ

8. อยากเป็นคนเที่ยงธรรมต้องปฏิบัติอย่างไร? [gg22]
ก.มีพรหมวิหาร๔
ข.ไม่มีอคติ๔
ค.มีจักร๔
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

9. หัวใจเศรษฐีในทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์คือข้อใด? [gg43]
ก.อุอากะสะ
ข.จิเจรุนิ
ค.ทุสะนะโส
ง.สุจิปุลิคำตอบ

10. ข้อใดเป็นอาการของคนถูกถีนมิทธนิวรณ์ครอบงำ? [gg30]
ก.ฟุ้งซ่าน
ข.ฉุนเฉียว
ค.ง่วงนอน
ง.ลังเลใจคำตอบ

11. เหตุใดถูกเพื่อนชวนให้เสพยาบ้าจึงเสพตามเขา? [gg13]
ก.อยากเสพ
ข.กลัวเพื่อนโกรธ
ค.หลงผิด
ง.รักษาน้ำใจคำตอบ

12. ผู้ค้ายาเสพย์ติดมีจิตประกอบด้วยอกุศลมูลข้อใด? [gg12]
ก.โลภะโทสะ
ข.โลภะโมหะ
ค.โทสะโมหะ
ง.โลภะโทสะโมหะคำตอบ

13. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาชื่อว่าอะไร? [gg19]
ก.เชตวัน
ข.ลัฏฐิวัน
ค.ปุพพาราม
ง.เวฬุวันคำตอบ

14. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้ายณสถานที่ใด? [gg29]
ก.นาลันทา
ข.เวฬุวคาม
ค.เวฬุวัน
ง.กุสินาราคำตอบ

15. ผู้หมกมุ่นอยู่ในอบายมุขย่อมเสียหายอย่างไร? [gg42]
ก.การงานย่อหย่อน
ข.รายได้ลดน้อยถอยลง
ค.ไม่นานต้องล่มจม
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

16. "ช้าๆได้พร้าเล่มงาม"ใช้ได้กับสัปปุริสธรรมข้อใด? [gg36]
ก.รู้จักตน
ข.รู้จักคน
ค.รู้จักประมาณ
ง.รู้จักกาลคำตอบ

17. โอวาทของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักการคืออะไร? [gg08]
ก.ยึดมั่นในพระรัตนตรัยทำใจให้ผ่องใส
ข.ถือศีลทานมังสวิรัติไม่ทำชั่ว
ค.ไม่ทำชั่วทำแต่ความดีทำใจให้ผ่องใส
ง.ไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตคำตอบ

18. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบรรพชาใครนำบาตรและจีวรมาถวาย? [gg11]
ก.สหัมบดีพรหม
ข.ท้าวสักกเทวราช
ค.ท้าวจาตุมหาราช
ง.ฆฏิการพรหมคำตอบ

19. ผู้ที่ออกบวชอุทิศพระอรหันต์ในโลกคือใคร? [gg23]
ก.อุปติสสปริพาชก
ข.โกลิตปริพาชก
ค.อชิตมาณพ
ง.ปิปผลิมาณพคำตอบ

20. พระพุทธรูปจัดอยู่ในเจดีย์ประเภทใด? [gg39]
ก.ธาตุเจดีย์
ข.ธรรมเจดีย์
ค.บริโภคเจดีย์
ง.อุทเทสิกเจดีย์คำตอบ

21. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติณที่ไหน? [gg06]
ก.สวนเวฬุวัน
ข.สวนลุมพินีวัน
ค.สวนอัมพวัน
ง.ป่าอิสิปตนมฤคทายวันคำตอบ

22. ชีวิตก้าวหน้าเพราะรักษาตัวอย่างไร? [gg24]
ก.คบสัตบุรุษ
ข.หยุดทำชั่ว
ค.วางตัวตามคำสอน
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

23. เมื่อความโกรธเกิดขึ้นควรทำอย่างไร? [gg17]
ก.ปลงอนิจจัง
ข.ออกกำลังกาย
ค.แผ่เมตตา
ง.ด่าระบายอารมณ์คำตอบ

24. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศบรรพชาณสถานที่ใด? [gg10]
ก.ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา
ข.ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
ค.ริ่มฝั่งแม่น้ำคงคา
ง.ริมฝั่งแม่น้ำสินธูคำตอบ

25. กษัตริย์พระองค์ใดเป็นต้นศากยวงศ์? [gg04]
ก.พระเจ้าโอกกากราช
ข.พระเจ้าอโศกมหาราช
ค.พระเจ้าชัยเสนะ
ง.พระเจ้าสีหหนุคำตอบ

26. สุจริต๓อย่างเป็นธรรมประเภทใด? [gg10]
ก.ธรรมที่ควรประพฤติ
ข.ธรรมที่ควรละ
ค.ธรรมที่ควรกำหนดรู้
ง.ธรรมที่ควรทำให้แจ้งคำตอบ

27. ประเทศใดไม่ได้อยู่ในดินแดนชมพูทวีป? [gg01]
ก.อินเดีย
ข.ปากีสถาน
ค.ไทย
ง.เนปาลคำตอบ

28. นิยมยกย่องปกป้องเชิดชูไม่เจ้าชู้นอกใจมอบความเป็นใหญ่ให้เครื่องประดับคือหน้าที่ของใคร? [gg49]
ก.สามี
ข.ภรรยา
ค.บ่าว
ง.มิตรคำตอบ

29. ทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุ? [gg29]
ก.ความโกรธ
ข.ตัณหา
ค.พยาบาท
ง.ความรักคำตอบ

30. จริงใจฝึกฝนทนได้ให้ปันตรงกับธรรมหมวดใด? [gg47]
ก.ฆราวาสธรรม๔
ข.อธิษฐานธรรม๔
ค.จักร๔
ง.สังคหวัตถุ๔คำตอบ

31. อะไรเป็นสมุฏฐานให้คนประพฤติดี? [gg14]
ก.โลภะโทสะโมหะ
ข.ราคะโทสะโมหะ
ค.อโลภะอโทสะอโมหะ
ง.ศีลสมาธิปัญญาคำตอบ

32. ความล้มเหลวเกิดขึ้นได้เพราะไม่ปรารถนาแม้แต่จะลองทำชื่อว่าขาดอิทธิบาทข้อใด? [gg25]
ก.ฉันทะ
ข.วิริยะ
ค.จิตตะ
ง.วิมังสาคำตอบ

33. การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดเข้าในพิธีใด? [gg43]
ก.กุศลพิธี
ข.ทานพิธี
ค.บุญพิธี
ง.ปกิณกพิธีคำตอบ

34. ใครทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ? [gg36]
ก.มัลลกษัตริย์
ข.พระมหากัสสปะ
ค.โทณพราหมณ์
ง.พระอานนท์คำตอบ

35. กษัตริย์พระองค์ใดเป็นพระอัยกา(ปู่)ของพระพุทธเจ้า? [gg05]
ก.พระเจ้าโอกกากราช
ข.พระเจ้าอัญชนะ
ค.พระเจ้าสีหหนุ
ง.พระเจ้าชัยเสนะคำตอบ

36. ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังจัดเป็นทุกข์หรือสมุทัย? [gg32]
ก.ทุกข์
ข.สมุทัย
ค.เป็นทั้ง๒อย่าง
ง.ไม่เป็นทั้ง๒อย่างคำตอบ

37. การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีตรงกับข้อใด? [gg26]
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.มุทิตา
ง.อุเบกขาคำตอบ

38. ศรัทธาความเชื่อที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร? [gg50]
ก.ศรัทธานำหน้าปัญญาตามหลัง
ข.ปัญญานำหน้าศรัทธาตามหลัง
ค.ศรัทธาปัญญาของพระสาวก
ง.ศรัทธาความดีของพระอริยสงฆ์คำตอบ

39. เพื่อนรักชวนกันไปเที่ยวแหล่งมั่วสุมจัดเป็นมิตรประเภทใด? [gg45]
ก.มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
ข.มิตรชักชวนในทางฉิบหาย
ค.มิตรชักชวนกันมั่วสุม
ง.มิตรรักใคร่คำตอบ

40. สมณพราหมณ์มีกายหลีกออกจากกามแล้วแต่ใจยังยินดีอยู่ในกามเปรียบได้กับอะไร? [gg12]
ก.ไม้สดแช่อยู่ในน้ำ
ข.ไม้สดที่อยู่บนบก
ค.ไม้แห้งที่อยู่บนบก
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

41. ธรรมในข้อใดเรียกว่าเทวธรรม? [gg04]
ก.หิริโอตตัปปะ
ข.สติสัมปชัญญะ
ค.บุพพการีกตัญญูกตเวที
ง.ขันติโสรัจจะคำตอบ

42. "ที่สุด๒อย่างและทางสายกลาง"อยู่ในพระสูตรไหน? [gg17]
ก.เวทนาปริคคหสูตร
ข.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ค.อาทิตตปริยายสูตร
ง.อนัตตลักขณสูตรคำตอบ

43. เมื่อจิตเกิดกำหนัดยินดีควรพิจารณาอย่างไร? [gg27]
ก.ใดๆในโลกล้วนอนิจจัง
ข.กรรมเก่าตามให้ผล
ค.เป็นเรื่องธรรมชาติ
ง.แท้จริงไม่งามน่าเกลียดคำตอบ

44. พระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกเมื่อไร? [gg18]
ก.วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓
ข.วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๖
ค.วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๘
ง.วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๙คำตอบ

45. วันอัฏฐมีบูชาตรงกับวันอะไร? [gg44]
ก.วันแสดงปฐมเทศนา
ข.วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ค.วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
ง.วันปรินิพพานคำตอบ

46. พระพุทธเจ้าทรงผจญกับธิดามารณสถานที่ใด? [gg14]
ก.อนิมมิสเจดีย์
ข.รัตนจงกรมเจดีย์
ค.ต้นอชปาลนิโครธ
ง.ต้นราชายตนะคำตอบ

47. พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อพระชนมายุเท่าไร? [gg13]
ก.๒๙พรรษา
ข.๓๕พรรษา
ค.๓๖พรรษา
ง.๔๕พรรษาคำตอบ

48. "สวดพระพุทธมนต์"ใช้สำหรับงานประเภทใด? [gg48]
ก.งานมงคล
ข.งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ค.งานอวมงคล
ง.งานทำบุญอายุคำตอบ

49. ก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทน? [gg37]
ก.พระมหากัสสปะ
ข.พระอานนท์
ค.พระอุบาลี
ง.พระธรรมวินัยคำตอบ

50. จะใช้ธรรมข้อใดคุ้มครองโลกให้สงบเรียบร้อย? [gg03]
ก.สติสัมปชัญญะ
ข.ขันติโสรัจจะ
ค.บุพพการีกตัญญูกตเวที
ง.หิริโอตตัปปะคำตอบ

51. สติควรใช้เวลาไหน? [gg02]
ก.ขณะทำก่อนพูดก่อนคิด
ข.ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิด
ค.ก่อนทำก่อนพูดขณะคิด
ง.ก่อนทำก่อนพูดหลังจากคิดแล้วคำตอบ

52. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีกี่วัน? [gg42]
ก.๓วัน
ข.๔วัน
ค.๕วัน
ง.๖วันคำตอบ

53. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารณสถานที่ใด? [gg30]
ก.ธาตุเจดีย์
ข.อนิมมิสเจดีย์
ค.รัตนฆรเจดีย์
ง.ปาวาลเจดีย์คำตอบ

54. การทุจริตไม่ดีอย่างไรจึงต้องป้องกันและปราบปราม? [gg38]
ก.ทำให้ตนเองเดือดร้อน
ข.ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
ค.มีผลเป็นความทุกข์
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

55. ทานศีลภาวนาท่านยกย่องว่าเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญอะไรเป็นตัวบุญ? [gg16]
ก.ความร่ำรวย
ข.ความสุขกายสุขใจ
ค.ความมีเกียรติ
ง.การได้ไปสวรรค์คำตอบ

56. ลักษณะของพระมหาบุรุษใครเป็นผู้ทำนายคนแรก? [gg07]
ก.อุทกดาบส
ข.อาฬารดาบส
ค.โกณฑัญญพราหมณ์
ง.อสิตดาบสคำตอบ

57. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรกที่ไหน? [gg09]
ก.ใต้ต้นโพธิพฤกษ์
ข.ใต้ต้นไทร
ค.ใต้ต้นชมพูพฤกษ์
ง.ใต้ต้นจิกคำตอบ

58. อะไรคือมูลเหตุแห่งการทำสังคายนาครั้งที่๑? [gg40]
ก.มีผู้กล่าวจ้วงจาบพระศาสดา
ข.มีผู้กล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย
ค.มีผู้ละเมิดพระธรรมวินัย
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

59. อโทสะตรงกับข้อใด? [gg34]
ก.รู้เขารู้เรารบชนะ
ข.รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
ค.ปัญญาประดุจดังอาวุธ
ง.ช้าเสียกาลนานเสียกิจคำตอบ

60. อุบาสกผู้ถึงพระพุทธพระธรรมเป็นสรณะเป็นคนแรกคือใคร? [gg15]
ก.ตปุสสะและภัลลิกะ
ข.โสตถิยพราหมณ์
ค.อนาถปิณฑิกเศรษฐี
ง.บิดาของยสกุลบุตรคำตอบ

61. โครงการ๓๐บาทรักษาได้ทุกโรคตรงกับธรรมข้อใด? [gg28]
ก.ทาน
ข.จาคะ
ค.เมตตา
ง.กรุณาคำตอบ

62. ข้อใดไม่จัดเป็นตัณหา? [gg31]
ก.อยากข้าวอยากน้ำ
ข.อยากมีคู่ครองใหม่
ค.อยากตาย
ง.ไม่อยากเป็นอะไรเลยคำตอบ

63. ราชพลีประชาชนทุกคนต้องทำไม่ควรหลบเลี่ยงตรงกับข้อใด? [gg48]
ก.พลีชีพเพื่อพระราชา
ข.เกณฑ์ทหาร
ค.ทำบัตรประชาชน
ง.เสียภาษีอากรคำตอบ

64. พระพุทธเจ้าตรัสโอวาทครั้งสุดท้ายว่าด้วยเรื่องอะไร? [gg38]
ก.ความสันโดษ
ข.ความไม่ประมาท
ค.ความกตัญญู
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

65. การกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์หมายถึงการกราบเช่นไร? [gg49]
ก.กราบครบองค์๕
ข.กราบ๓ครั้ง
ค.กราบ๕ครั้ง
ง.กและขถูกคำตอบ

66. พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร? [gg21]
ก.ทีฆนขปริพาชก
ข.สุภัททปริพาชก
ค.พระอัสสชิ
ง.พระมหาโมคคัลลานะคำตอบ

67. "ไม่ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูล"หมายความว่าอย่างไร? [gg25]
ก.ไม่ถือตัวเข้าไปสู่ตระกูล
ข.ไม่โอ้อวดเข้าไปสู่ตระกูล
ค.ไม่โต้แย้งเข้าไปสู่ตระกูล
ง.ไม่ยกตนข่มท่านเข้าไปสู่ตระกูลคำตอบ

68. ข้อใดเป็นคุณธรรมทำให้งาม? [gg05]
ก.ขันติโสรัจจะ
ข.หิริโอตตัปปะ
ค.สติสัมปชัญญะ
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

69. คนที่ทำพูดผิดพลาดอยู่เสมอเพราะขาดธรรมอะไร? [gg01]
ก.ธรรมที่เป็นโลกบาล
ข.ธรรมที่เป็นรากเหง้าอกุศล
ค.ธรรมที่มีอุปการะมาก
ง.ธรรมคือข้อปฏิบัติไม่ผิดคำตอบ

70. คำว่า"อุโบสถ"แปลว่าอะไร? [gg41]
ก.การจำศีล
ข.การรักษาศีล
ค.การถือศีล
ง.การเข้าจำคำตอบ

71. ใครเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน? [gg32]
ก.พระอานนท์
ข.พระอนุรุทธะ
ค.สุภัททวุฑฒบรรพชิต
ง.สุภัททปริพาชกคำตอบ

72. การบวชที่พระพุทธเจ้าประทานด้วยพระองค์เองคือวิธีใด? [gg26]
ก.ติสรณคมนูปสัมปทา
ข.เอหิภิกขุอุปสัมปทา
ค.ญัตติจตุตถกรรม
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

73. สามัญญลักษณะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร? [gg19]
ก.ไตรสิกขา
ข.ไตรสรณคมน์
ค.ไตรเพท
ง.ไตรลักษณ์คำตอบ

74. ผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วตอบแทนเรียกว่าอะไร? [gg06]
ก.กตัญญู
ข.กตเวที
ค.กตัญญูกตเวที
ง.บุพพการีคำตอบ

75. เศรษฐกิจพอเพียงควรใช้นาถกรณธรรมข้อใดเป็นเครื่องนำ? [gg41]
ก.มีความรู้มาก
ข.ขยันทำงาน
ค.ยินดีตามมีตามได้
ง.รู้ทันเหตุการณ์คำตอบ

76. พระมหาโมคคัลลานะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ไหน? [gg22]
ก.ถ้ำสุกรขาตา
ข.ถ้ำสัตตบรรณคูหา
ค.บ้านกัลลวาลมุตตคาม
ง.บ้านนาลันทาคำตอบ

77. พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่เมืองไหน? [gg33]
ก.เมืองปาวา
ข.เมืองพาราณสี
ค.เมืองกุสินารา
ง.เมืองสาวัตถีคำตอบ

78. มรรคมีองค์๘ย่อลงให้เหลือ๓ข้อใดถูกต้อง? [gg35]
ก.ศีลสมาธิปัญญา
ข.กุศลอกุศลอัพยากฤต
ค.สุขทุกข์อุเบกขา
ง.กายวาจาใจคำตอบ

79. เมื่อถูกคนอื่นนินทาควรปฏิบัติอย่างไร? [gg39]
ก.ควรโต้ตอบ
ข.ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น
ค.หนีไปที่อื่นเสีย
ง.อย่ายินดียินร้ายคำตอบ

80. สังฆทานควรตั้งใจถวายอย่างไร? [gg18]
ก.ถวายเจาะจง
ข.ถวายไม่เจาะจง
ค.ถวายพระรัตนตรัย
ง.ถวายวัดที่ศรัทธาคำตอบ

81. ผู้ทำบุญอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วคนแรกคือใคร? [gg24]
ก.อนาถปิณฑิกเศรษฐี
ข.พระเจ้าพิมพิสาร
ค.พระเจ้าปเสนทิโกศล
ง.นางวิสาขามหาอุบาสิกาคำตอบ

82. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ณสถานที่ใด? [gg27]
ก.เชตวัน
ข.ลัฏฐิวัน
ค.เวฬุวัน
ง.อัมพวันคำตอบ

83. ใครเป็นผู้ถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้าเป็นคนสุดท้าย? [gg31]
ก.อนาถปิณฑิกเศรษฐี
ข.นายจุนทะ
ค.นางวิสาขา
ง.นางสุชาดาคำตอบ

84. "ใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใคร"ใครกล่าว? [gg20]
ก.อุปติสสปริพาชก
ข.โกลิตปริพาชก
ค.ปิปผลิมาณพ
ง.ทีฆนขปริพาชกคำตอบ

85. "ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร"เป็นลักษณะของข้อใด? [gg23]
ก.ฉันทาคติ
ข.โทสาคติ
ค.โมหาคติ
ง.ภยาคติคำตอบ

86. พระนางสิริมหามายาทิวงคตเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน? [gg08]
ก.๓วัน
ข.๕วัน
ค.๗วัน
ง.๑๕วันคำตอบ

87. บ้านเมืองไม่สะอาดขาดระเบียบข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญ? [gg46]
ก.ไม่รู้กฎหมาย
ข.ไม่รู้ข้อมูลข่าวสาร
ค.ไม่บำเพ็ญประโยชน์
ง.ประชาชนด้อยโอกาสคำตอบ

88. การว่าร้ายจองเวรการฆ่าเกิดจากอกุศลมูลข้อใด? [gg11]
ก.โลภะ
ข.โทสะ
ค.ราคะ
ง.โมหะคำตอบ

89. สถานที่ใดไม่ใช่สังเวชนียสถาน๔ตำบล? [gg34]
ก.ที่ประสูติ
ข.ที่ตรัสรู้
ค.ที่ปรินิพพาน
ง.ที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์คำตอบ

90. "เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม"ตรงกับข้อใด? [gg37]
ก.รู้จักตน
ข.รู้จักเลือกคน
ค.รู้จักประมาณ
ง.รู้จักชุมชนคำตอบ

91. "ขุนพลพลอยพยัก"เป็นลักษณะของมิตรประเภทใด? [gg44]
ก.มิตรปอกลอก
ข.มิตรดีแต่พูด
ค.มิตรหัวประจบ
ง.มิตรชักชวนในทางฉิบหายคำตอบ

92. ความสำรวมอินทรีย์หมายถึงอะไร? [gg09]
ก.สำรวมกายวาจาใจ
ข.สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ
ค.สำรวมในศีล
ง.สำรวมในพระปาฏิโมกข์คำตอบ

93. สถานที่ใดเป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ? [gg35]
ก.มกุฏพันธนเจดีย์
ข.ปาสาณเจดีย์
ค.อนิมมิสเจดีย์
ง.รัตนฆรเจดีย์คำตอบ

94. ผู้มาทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์คือใคร? [gg16]
ก.พกาพรหม
ข.ฆฏิการพรหม
ค.มหาพรหม
ง.สหัมบดีพรหมคำตอบ

95. ชาวพุทธจะต้องยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึก? [gg07]
ก.พระรัตนตรัย
ข.พระไตรปิฎก
ค.โอวาทปาฏิโมกข์
ง.ไตรสิกขาคำตอบ

96. ประพฤติอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบ? [gg21]
ก.อยู่ในถิ่นเหมาะสม
ข.คบคนดี
ค.เคยทำบุญไว้มาก
ง.ละชั่วประพฤติดีคำตอบ

97. เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่จัดเป็นการทำบุญประเภทใด? [gg15]
ก.ทานมัย
ข.สีลมัย
ค.ภาวนามัย
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

98. คนดีมีความรู้ภายหลังตกอับกลับเป็นคนเลวเพราะเหตุใด? [gg40]
ก.ไร้ทรัพย์
ข.อับปัญญา
ค.ไม่รู้ค่าเวลา
ง.แสวงหาทางเสื่อมคำตอบ

99. ข้อใดไม่ใช่พิธีทำบุญงานมงคล? [gg47]
ก.งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ข.งานบวช
ค.งานทำบุญอายุ
ง.งานทำบุญอัฐิคำตอบ

100. พวกพลเรือนที่มีอาชีพทำนาค้าขายจัดอยู่ในวรรณะใด? [gg02]
ก.กษัตริย์
ข.พราหมณ์
ค.แพศย์
ง.ศูทรคำตอบ