แบบทดสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม
1. รู้ว่าเป็นของขโมยมายังรับซื้อไว้เพื่อขายเก็งกำไรจัดเป็นอนุโลมโจรกรรมข้อใด? [gg11]
ก.ลักลอบ
ข.ปอกลอก
ค.รับสินบน
ง.สมโจร

2. เทปผีซีดีเถื่อนเกลื่อนเมืองเพราะสาเหตุใด? [gg34]
ก.เบียดเบียนกัน
ข.ไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน
ค.สังคมแตกแยก
ง.เลี้ยงชีวิตในทางไม่ชอบ

3. ถ้าล่วงละเมิดศีลข้อที่๑จะทำให้บุคคลขาดคุณธรรมข้อใด? [gg28]
ก.ความสัตย์
ข.ความสำรวมในกาม
ค.เมตตา-กรุณา
ง.ถูกทุกข้อ

4. พุทธศาสนิกชนผู้ไม่รักษาศีล๕เลยเป็นได้ดีที่สุดก็เพียงแค่…..? [gg50]
ก.กัลยาณชน
ข.ได้บรรลุโสดาบัน
ค.คนผู้ใกล้พระรัตนตรัย
ง.ผู้สรรเสริญพระพุทธศาสนา

5. การเอาใจฝักใฝ่ในการศึกษาไม่วางธุระคือข้อใด? [gg49]
ก.ฉันทะ
ข.วิริยะ
ค.จิตตะ
ง.วิมังสา

6. ไปเล่นการพนันบ้านเพื่อนถูกแม่ถามตอบแค่ว่า“ไปบ้านเพื่อน”จัดเป็นวจีทุจริตชนิดใด? [gg19]
ก.เสริมความ
ข.อำความ
ค.มารยา
ง.ทำเลศ

7. ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดของคำว่า“มุสาวาท”? [gg15]
ก.ข้อความอันเป็นเท็จ
ข.ความพยายามกล่าวเท็จ
ค.การเว้นจากการกล่าวเท็จ
ง.กิริยาที่พูดหรือแสดงอาการมุสา

8. สัมมาอาชีวะมีความหมายตรงกับข้อใด? [gg33]
ก.การงานชอบ
ข.การเจรจาชอบ
ค.เลี้ยงชีพชอบ
ง.ความเพียรชอบ

9. หลักธรรมที่ควรใช้ในการตัดสินคดีคือ…..? [gg44]
ก.ความเที่ยงธรรม
ข.ความซื่อตรง
ค.ความสวามิภักดิ์
ง.ความกตัญญู

10. พูดส่อเสียดคือกิริยาเช่นใด? [gg17]
ก.พูดไว้แล้วกลับคำ
ข.พูดยกย่อง
ค.พูดเพื่อจะโกง
ง.พูดให้แตกกัน

11. การช่วยเปลื้องทุกข์ของผู้อื่นเรียกว่า…..? [gg30]
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.มุทิตา
ง.อุเบกขา

12. ขยันทำกินด้วยความสุจริตช่วยให้ศีลข้อใดมั่นคง? [gg36]
ก.ศีลข้อ๑
ข.ศีลข้อ๒
ค.ศีลข้อ๓
ง.ศีลข้อ๔

13. การเผื่อแผ่ให้ความสุขแก่ผู้อื่นเรียกว่า…….? [gg29]
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.มุทิตา
ง.อุเบกขา

14. จะปลูกพืชต้องเตรียมดินหากจะปลูกคุณธรรมให้มั่นคงในใจเล่าต้องทำสิ่งใดก่อน? [gg02]
ก.รักษากายให้สะอาด
ข.รักษาศีลให้บริสุทธิ์
ค.รักษาบ้านให้น่าอยู่
ง.รักษาโรคภัยให้หาย

15. การกระทำใดเป็นเหตุให้ศีลข้อที่๒ขาด? [gg10]
ก.ทุจริตคอรัปชั่น
ข.ทำของเพื่อนเสียหาย
ค.ถือวิสาสะหยิบของเพื่อนไป
ง.กินแต่ของเพื่อนเหมือนกาฝาก

16. ข้อใดชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในบุคคล? [gg39]
ก.โกงชาติ
ข.โกงคน
ค.โกงของ
ง.โกงงาน

17. การไถ่ชีวิตโคกระบือที่ถูกนำไปฆ่าเกิดจากจิตประกอบด้วย…..? [gg32]
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.มุทิตา
ง.อุเบกขา

18. ข้อใดไม่ชื่อว่าการถือเอา? [gg09]
ก.ข่มขู่ให้เขาทิ้งของ
ข.ฟ้องร้องให้เขาแพ้คดี
ค.หลอกลวงให้เขาเอามาให้เอง
ง.เก็บเอาไปส่งครูเพื่อหาเจ้าของ

19. ศีลข้อใดบัญญัติเพื่อไม่ให้เสียสุขภาพและความดี? [gg21]
ก.ศีลข้อ๕
ข.ศีลข้อ๔
ค.ศีลข้อ๓
ง.ศีลข้อ๒

20. ข้อใดเป็นโทษของการดื่มน้ำเมา? [gg23]
ก.เสียทรัพย์สิน
ข.เป็นเหตุก่อวิวาท
ค.เป็นเหตุเกิดโรค
ง.ถูกทุกข้อ

21. กัลยาณธรรมข้อใดเป็นเหตุให้มนุษย์คิดเกื้อกูลกันและกัน? [gg31]
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.สัมมาอาชีวะ
ง.ความมีสัตย์

22. “ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ”ศีลธรรมหมายถึงอะไร? [gg01]
ก.ศีล๕
ข.อุโบสถศีล
ค.ความกตัญญู
ง.เบญจศีลเบญจธรรม

23. สทารสันโดษใกล้กับสำนวนไทยข้อใด? [gg41]
ก.กินน้ำใต้ศอก
ข.ร้อยชู้หรือจะสู้เนื้อเมียตน
ค.หญิงหลายใจชายหลายรัก
ง.เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร

24. ศีลข้อที่๕ป้องกันความเสียหายจากสาเหตุใด? [gg47]
ก.ความขี้ปด
ข.ความโหดร้าย
ค.ความขาดสติ
ง.ความมือไว

25. ตั้งสติก่อนสตาร์ทเป็นโครงการตามหลักเบญจธรรมข้อใด? [gg46]
ก.ข้อ๒
ข.ข้อ๓
ค.ข้อ๔
ง.ข้อ๕

26. ผู้ใช้แรงงานไม่โกงเวลาพัฒนาฝีมือสัตย์ซื่อต่อหน้าที่ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร? [gg37]
ก.กิจการ
ข.บุคคล
ค.วัตถุ
ง.ถูกทุกข้อ

27. ผู้งดเว้นจากการทำบาปด้วยคิดถึงอกเขาอกเราเรียกว่า…..? [gg26]
ก.สัมปัตตวิรัติ
ข.สมาทานวิรัติ
ค.สมุจเฉทวิรัติ
ง.มังสวิรัติ

28. การกัดปลาชนโคตีไก่จัดเป็นทรกรรมสัตว์ประเภทใด? [gg06]
ก.กักขัง
ข.เล่นสนุก
ค.ผจญสัตว์
ง.ใช้การ

29. ข้อใดเป็นคุณพิเศษประดับผู้มีศีลข้อที่๕? [gg48]
ก.ความรู้จักประมาณในอาหาร
ข.ความไม่เลินเล่อในการงาน
ค.ความมีสติสัมปชัญญะ
ง.ถูกทุกข้อ

30. ตัวละครในนิยายมีสัตว์พูดกับคนเป็นต้นจัดเป็นมุสาวาทหรือไม่? [gg18]
ก.เป็นเพราะพูดไม่จริง
ข.เป็นเพราะตั้งใจหลอกเด็ก
ค.ไม่เป็นเพราะเป็นโวหารหรือสำนวน
ง.ไม่เป็นเพราะเป็นอุบายให้เข้าใจสุภาษิต

31. ตึกพังเพราะฐานที่ตั้งไม่ดีชีวิตพังทลายเพราะฐานข้อใดไม่ดี? [gg03]
ก.เบญจศีล
ข.เบญจธรรม
ค.สติสัมปชัญญะ
ง.หิริโอตตัปปะ

32. อะไรเป็นเหตุสำคัญให้คนเกิดความประมาท? [gg22]
ก.ง่วงนอน
ข.เมาสุรา
ค.เจ็บไข้
ง.ใจลอย

33. ศีลข้อที่๑ขาดเพราะการกระทำข้อใด? [gg08]
ก.การทำให้ตาย
ข.การทำให้เจ็บลำบาก
ค.การทรกรรม
ง.การทำทารุณ

34. โครงการ“หนึ่งคนหนึ่งสัจจะ”สนับสนุนศีลข้อใด? [gg43]
ก.ศีลข้อ๑
ข.ศีลข้อ๒
ค.ศีลข้อ๓
ง.ศีลข้อ๔

35. ความกตัญญูกตเวทีเพิ่มคุณสมบัติให้แก่ศีลข้อใด? [gg45]
ก.ศีลข้อ๒
ข.ศีลข้อ๓
ค.ศีลข้อ๔
ง.ศีลข้อ๕

36. ข้อใดชื่อว่าโกงของ? [gg13]
ก.ขายของปน
ข.ขายของปลอม
ค.ใช้ของมีคุณภาพต่ำกว่าสัญญา
ง.ถูกทุกข้อ

37. ประพฤติเป็นธรรมในกิจการได้แก่ข้อใด? [gg35]
ก.เขียวซื่อสัตย์ต่อเจ้านาย
ข.แดงขายของตามราคาที่ติดไว้
ค.ดำไม่เอาของปลอมมาหลอกขาย
ง.ขาวตรงเวลาทำงานก่อนเลิกทีหลัง

38. เมื่อรักษาศีลข้อ๓แล้วจะเกิดประโยชน์อะไร? [gg42]
ก.สร้างความสามัคคี
ข.เว้นการเบียดเบียนกัน
ค.ป้องกันภัยอันตราย
ง.ถูกทุกข้อ

39. ข้อใดชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในกิจการ? [gg38]
ก.ไม่โกงของ
ข.ไม่โกงคน
ค.ไม่โกงงาน
ง.ไม่โกงชาติ

40. เราเรียกบุคคลผู้มีศีลธรรมอีกชื่อว่า…..? [gg24]
ก.กัลยาณชน
ข.ปุถุชน
ค.สามัญชน
ง.อริยชน

41. โรคเอดส์จะลดลงเพราะมีคุณธรรมข้อไหน? [gg40]
ก.ความมีสัตย์
ข.ความมีเมตตากรุณา
ค.ความสำรวมในกาม
ง.ความมีสติ

42. ไม่ยอมรับบุหรี่จากเพื่อนมาสูบเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ดีจัดเป็นวิรัติข้อใด? [gg25]
ก.สมาทานวิรัติ
ข.สัมปัตตวิรัติ
ค.สมุจเฉทวิรัติ
ง.ถูกทุกข้อ

43. เหตุการณ์ใดจัดเข้าในทรกรรมข้อเล่นสนุก? [gg07]
ก.เล่นฟุตบอล
ข.เล่นกำถั่ว
ค.ตีไก่ชนโค
ง.จุดประทัดผูกหางสุนัข

44. มุสาวาทข้อใดชื่อว่าสร้างเรื่องเท็จ? [gg20]
ก.อ้างการกุศลหลอกเรี่ยไร
ข.เห็นบอกว่าไม่เห็น
ค.ไม่เห็นบอกว่าเห็น
ง.พูดบอกว่าไม่ได้พูด

45. กลอุบายหาลาภเช่นทำเสน่ห์ยาแฝดจัดเป็นมุสาวาทชนิดใด? [gg16]
ก.มารยา
ข.ทำเลศ
ค.อำความ
ง.ทำเล่ห์กระเท่ห์

46. คำว่า“กาม”หมายถึงข้อใด? [gg14]
ก.ความรักฉันเพื่อน
ข.ความรักฉันพี่น้อง
ค.ความรักฉันบิดามารดา
ง.ความรักใคร่ทางประเวณี

47. อะไรเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ใจคนมั่นคงต่อความดี? [gg04]
ก.ชาติตระกูล
ข.ทรัพย์สมบัติ
ค.ศีล
ง.ยศศักดิ์

48. การอวดอ้างสรรพคุณสินค้าเกินความเป็นจริงเพื่อให้ผู้ซื้อหลงเชื่อจัดเป็นมุสาวาทชนิดใด? [gg12]
ก.มารยา
ข.ทำเลศ
ค.เสริมความ
ง.อำความ

49. หัวขโมยยังไม่ได้โอกาสขโมยจึงเว้นไว้ก่อนจัดเป็นวิรัติใดหรือไม่? [gg27]
ก.สมาทานวิรัติ
ข.สัมปัตตวิรัติ
ค.สมุจเฉทวิรัติ
ง.ไม่เป็นวิรัติ

50. ข้อใดแก้ไขไม่ได้? [gg05]
ก.รูปพรรณสัณฐาน
ข.จิตใจที่ไม่ดี
ค.ความเกียจคร้าน
ง.ความประมาท