แบบทดสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม
1. งานสัมมาชีพอุดหนุนศีลข้อไหนให้บริสุทธิ์โดยตรง? [gg32]
ก.ศีลข้อ๑
ข.ศีลข้อ๒
ค.ศีลข้อ๕
ง.ศีลทุกข้อ

2. ใครเป็นผู้รักษาอุโบสถศีล? [gg46]
ก.อุบาสกอุบาสิกา
ข.สามเณร
ค.ภิกษุ
ง.ภิกษุณี

3. รักษาอุโบสถศีลอยู่ที่วัดแต่พูดเรื่องชาวบ้านศีลขาดหรือไม่? [gg49]
ก.ขาดเพราะห้ามพูดเรื่องคนอื่น
ข.ไม่ขาดแต่ไม่ควร
ค.ขาดหากเรื่องนั้นไม่จริง
ง.ข้อ

4. คำใดตรงกับสำนวนไทยว่าพูดจนลิงหลับ? [gg22]
ก.คำเพ้อเจ้อ
ข.คำส่อเสียด
ค.คำเท็จ
ง.คำหยาบ

5. เยาวชนห่างไกลจากยาเสพย์ติดละเว้นไม่เสพเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ดีกิริยาที่ละเว้นนั้นเรียกว่าอะไร? [gg27]
ก.วิรัติ
ข.เจตนา
ค.ถือศีล
ง.มีสติ

6. การขายบริการทางเพศมีความเสียหายอย่างไร? [gg17]
ก.เสียชื่อเสียง
ข.เสียวงศ์ตระกูล
ค.พ่อแม่เสียใจ
ง.ถูกทุกข้อ

7. นักเรียนยิงเพื่อนจนเสียชีวิตใครเดือดร้อน? [gg09]
ก.พ่อแม่ผู้ตาย
ข.พ่อแม่ตนเอง
ค.ตนเอง
ง.ถูกทุกข้อ

8. ผู้รักษาอุโบสถศีลควรประพฤติตนอย่างไร? [gg48]
ก.ไหว้พระสวดมนต์
ข.ฟังเทศน์
ค.เจริญพระกรรมมัฏฐาน
ง.ถูกทุกข้อ

9. คนเล่นการพนันย่อมได้รับโทษอย่างไร? [gg31]
ก.เมื่อชนะย่อมก่อเวร
ข.ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ
ค.เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน
ง.ถูกทุกข้อ

10. เห็นเพื่อนทุกข์ร้อนพยายามหาทางช่วยเหลือจัดเป็นคนเช่นไร? [gg30]
ก.เสียสละ
ข.มีเมตตา
ค.ใจกว้าง
ง.มีกรุณา

11. คนรักเดียวใจเดียวหากเป็นสตรีเรียกว่าอะไร? [gg34]
ก.ปติวัตร
ข.สทารสันโดษ
ค.รักนวลสงวนตัว
ง.ความมีน้ำใจงาม

12. ใช้อุบายล่อลวงเด็กหญิงอายุ๑๓ปีไปสมสู่ได้สำเร็จผิดศีลข้อใด? [gg18]
ก.ผิดศีลข้อ๒
ข.ผิดศีลข้อ๓กับข้อ๔
ค.ผิดศีลข้อ๔
ง.ผิดศีลข้อ๓กับข้อ๕

13. ว่าโดยหลักของเบญจศีลรัฐบาลจัดงานต่อต้านเทปผีซีดีเถื่อนเพื่อประโยชน์ใด? [gg14]
ก.เพื่อไม่ให้เบียดเบียนกัน
ข.เพื่อให้เป็นคนซื่อสัตย์
ค.เพื่อป้องกันความแตกร้าว
ง.เพื่อให้เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ

14. คนเราอาจเสียความยุติธรรมได้เพราะสาเหตุใด? [gg39]
ก.เพราะความสัตย์
ข.เพราะความกลัว
ค.เพราะความซื่อตรง
ง.เพราะความกตัญญู

15. การรณรงค์ให้คนไทยสวมผ้าชุดขาวเพื่องดเว้นยาเสพย์ติดเกี่ยวข้องกับศีลข้อใด? [gg23]
ก.ศีลข้อ๑
ข.ศีลข้อ๒
ค.ศีลข้อ๔
ง.ศีลข้อ๕

16. พระท่านสอนว่าทุกคนไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นชื่อว่าสอนให้ไม่ประมาทในอะไร? [gg41]
ก.ในกุศลธรรม
ข.ในสภาวธรรม
ค.ในโลกธรรม
ง.ในอกุศลธรรม

17. นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเป็นตัวอย่างของศีลข้อใด? [gg20]
ก.ศีลข้อ๓
ข.ศีลข้อ๑กับข้อ๔
ค.ศีลข้อ๔
ง.ศีลข้อ๒กับข้อ๕

18. อาการเช่นไรเรียกว่าการรักษาศีล? [gg08]
ก.การละเมิดข้อห้าม
ข.การงดเว้นจากข้อห้าม
ค.การวางเฉยต่อข้อห้าม
ง.การถือศีลที่วัด

19. องค์แห่งศีลอย่างหนึ่งๆเรียกว่าอะไร? [gg05]
ก.เบญจศีล
ข.เบญจธรรม
ค.สิกขาบท
ง.สมาทาน

20. ข้อใดเป็นอานิสงส์สูงสุดของศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อย? [gg06]
ก.มีรูปสวย
ข.รวยทรัพย์
ค.มีมารยาทดี
ง.ได้เข้าถึงนิพพาน

21. การทุจริตนมโรงเรียนจะไม่เกิดขึ้นเพราะมีศีลธรรมคู่ใด? [gg44]
ก.ศีลข้อที่๑-เมตตากรุณา
ข.ศีลข้อที่๒-สัมมาอาชีวะ
ค.ศีลข้อที่๓-ความสำรวมในกาม
ง.ศีลข้อที่๔-ความซื่อสัตย์

22. การจะรักษาศีลให้บริบูรณ์ต้องมีอะไรเป็นเครื่องสนับสนุน? [gg07]
ก.วิรัติ
ข.สุจริต
ค.กัลยาณมิตร
ง.กัลยาณธรรม

23. ให้คำมั่นว่าจะเลิกเสพยาบ้าแต่ยังเสพอยู่อีกตรงกับข้อใด? [gg21]
ก.ใจอ่อน
ข.กลัวเสียเพื่อน
ค.เสียสัตย์
ง.ทนไม่ได้

24. ชายที่จารีตห้ามข้อใดถูกต้อง? [gg16]
ก.นักบวชนอกศาสนา
ข.ภิกษุสามเณร
ค.พี่เขยน้องเขย
ง.ถูกทุกข้อ

25. คนไม่มีศีลรู้ได้อย่างไร? [gg04]
ก.มักฆ่าสัตว์ลักทรัพย์
ข.มักประพฤติผิดในกาม
ค.มักพูดเท็จดื่มสุรา
ง.ถูกทุกข้อ

26. คนขี้เหร่แต่นิสัยดีเปรียบได้กับดอกไม้ชนิดใด? [gg02]
ก.สีไม่สวยแต่มีกลิ่นหอม
ข.สีสวยแต่ไร้กลิ่นหอม
ค.สีก็สวยทั้งกลิ่นก็หอม
ง.สีก็ไม่สวยทั้งกลิ่นก็ไม่หอม

27. ศีลชนิดใดเรียกว่าอุโบสถศีล? [gg45]
ก.ศีล๕
ข.ศีล๘
ค.ศีล๑๐
ง.ศีล๒๒๗

28. บางคนเมาสุราแล้วมีสติฟั่นเฟือนชอบยกพวกชกต่อยกันตรงกับโทษของการดื่มน้ำเมาข้อใด? [gg26]
ก.เป็นเหตุให้เสียทรัพย์
ข.เป็นเหตุก่อวิวาท
ค.เป็นเหตุเสียชื่อเสียง
ง.บั่นทอนกำลังปัญญา

29. คุณธรรมที่ทำให้ศีลข้อ๓สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตรงกับข้อใด? [gg33]
ก.ความมีสติตั้งมั่น
ข.ความซื่อตรง
ค.ความภักดี
ง.ความสำรวมในกาม

30. คำว่า"สัตว์"ตามศีลข้อที่๑ข้อใดถูกต้องที่สุด? [gg10]
ก.คน
ข.สัตว์เดรัจฉาน
ค.สัตว์มีชีวิต
ง.สัตว์ที่ตายแล้ว

31. เดี๋ยวนี้มีแต่ข่าวฆ่ากันตายทุกวันเพราะคนเราขาดศีลธรรมคู่ใด? [gg40]
ก.ศีลข้อที่๑-เมตตากรุณา
ข.ศีลข้อที่๒-สัมมาอาชีวะ
ค.ศีลข้อที่๓-ความสำรวมในกาม
ง.ศีลข้อที่๕-ความมีสติรอบคอบ

32. รูปพรรณสัณฐานของคน…….. [gg01]
ก.เลือกได้อย่างใจ
ข.เลือกตามใจหวังไม่ได้
ค.ขึ้นอยู่กับชาติกำเนิด
ง.ขึ้นอยู่กับวงศ์ตระกูล

33. ผู้ประพฤติสำส่อนในกามย่อมได้รับโทษอย่างไร? [gg35]
ก.เกิดโรคร้าย
ข.ร่างกายไม่แข็งแรง
ค.ใกล้ต่ออันตราย
ง.ถูกทุกข้อ

34. การรักษาอุโบสถศีลมีประโยชน์อย่างไร? [gg50]
ก.ละความชั่วได้
ข.เป็นที่ตั้งแห่งสมาธิ
ค.เป็นที่ตั้งแห่งปัญญา
ง.ถูกทุกข้อ

35. คนมีสติรอบคอบดีอย่างไร? [gg43]
ก.ทำอะไรไม่ผิดพลาด
ข.พูดอะไรไม่ผิดพลาด
ค.คิดอะไรไม่ผิดพลาด
ง.ถูกทุกข้อ

36. แขนขาดขาขาดเพราะการยกพวกตีกันจัดเข้าในข้อใด? [gg11]
ก.บาดเจ็บ
ข.เสียโฉม
ค.พิการ
ง.ทรมาน

37. จะกำจัดจุดอ่อนคือความพยาบาทด้วยกัลยาณธรรมข้อใด? [gg29]
ก.สติสัมปชัญญะ
ข.หิริโอตตัปปะ
ค.เมตตากรุณา
ง.ขันติโสรัจจะ

38. สทารสันโดษใกล้กับสำนวนไทยข้อใด? [gg19]
ก.เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร
ข.หญิงหลายใจชายหลายรัก
ค.ร้อยชู้หรือจะสู้เนื้อเมียตน
ง.ขี่ช้างจับตั๊กแตน

39. ศีลช่วยชาวโลกได้อย่างไรบ้าง? [gg03]
ก.ให้ไม่เบียดเบียนกัน
ข.ให้อยู่เป็นสุข
ค.ให้มีสติปัญญา
ง.ถูกทุกข้อ

40. การรักษาอุโบสถศีลนิยมรักษากันวันไหน? [gg47]
ก.ทุกวัน
ข.วันพระ
ค.วันวิสาขบูชา
ง.วันเข้าพรรษา

41. ตามตัวอย่างใดเรียกว่าสมโจร? [gg15]
ก.เก็บส่วยการพนัน
ข.รับซื้อของโจร
ค.สมคบกับโจร
ง.ทุจริตนมโรงเรียน

42. ยาบ้าคนเสพถึงตายคนขายติดคุกแก้ได้ด้วยศีลข้อใด? [gg24]
ก.ศีลข้อ๕
ข.ศีลข้อ๔
ค.ศีลข้อ๒
ง.ไม่มีข้อถูก

43. จะขับรถให้งดดื่มสุราเพื่อประโยชน์ใดตามหลักเบญจศีล? [gg25]
ก.เพื่อไม่ให้เบียดเบียนกัน
ข.เพื่อไม่ให้แตกร้าวกัน
ค.เพื่อให้มีสติสมบูรณ์
ง.ถูกทุกข้อ

44. ลูกรู้จักคุณมารดาบิดาข้ารู้จักคุณเจ้านายศิษย์รู้จักคุณอาจารย์ได้ชื่อว่าเป็นคนเช่นไร? [gg38]
ก.คนเที่ยงธรรม
ข.คนกตัญญู
ค.คนซื่อตรง
ง.คนจงรักภักดี

45. เกิดมายากจนเข็ญใจเพราะผิดศีลข้อไหน? [gg13]
ก.ศีลข้อ๑
ข.ศีลข้อ๒
ค.ศีลข้อ๔
ง.ศีลข้อ๕

46. การตักเตือนให้สติแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนคือลักษณะของกัลยาณธรรมข้อใด? [gg37]
ก.ความซื่อตรง
ข.ความหวังดี
ค.ความสวามิภักดิ์
ง.ความกตัญญู

47. "ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ"ศีลธรรมหมายถึงอะไร? [gg28]
ก.ศีล๕
ข.อุโบสถศีล
ค.ความกตัญญู
ง.เบญจศีลเบญจธรรม

48. ผู้พิพากษาตัดสินให้ฝ่ายจำเลยชนะเพราะกลัวจำเลยทำร้ายจัดเป็นผู้มีอคติข้อใด? [gg36]
ก.ฉันทาคติ
ข.โทสาคติ
ค.โมหาคติ
ง.ภยาคติ

49. เหตุการณ์ใดจัดเข้าในทรกรรมข้อเล่นสนุก? [gg12]
ก.จุดประทัดผูกหางสุนัข
ข.เล่นฟุตบอล
ค.ตีไก่ชนวัว
ง.เล่นกำถั่ว

50. ใช้เกินได้จ่ายเกินมีเป็นความประมาทในอะไร? [gg42]
ก.ในการบริโภค
ข.ในการประพฤติตัว
ค.ในการเป็นอยู่
ง.ในธรรม