ตัวอย่างการยืดออกของเวลา

ยานอวกาศเคลื่อนที่จากโลกถึงดาวพลูโตซึ่งอยู่ห่างกันเป็นระยะทาง 5 ชั่วโมงแสง อัตราเร็วสามารถปรับให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ด้วยปุ่ม "Increase speed" หรือ "Decrease speed" ตามลำดับ
โปรแกรมแสดงให้เห็นว่านาฬิกาในยานอวกาศที่กำลังเคลื่อนที่เดินช้ากว่านาฬิกาอีก 2 เรือนที่หยุดนิ่งอยู่บนระบบของโลกและดาวพลูโตที่ไม่มีการเคลื่อนที่

สูตร :

Formula


t' ... เวลาตามนาฬิกาบนยานอวกาศ

t  ... เวลาตามนาฬิกาบนโลกและดาวพลูโต

v  ... อัตราเร็วของยานอวกาศเทียบกับระบบของโลกและดาวพลูโต

c  ... อัตราเร็วของแสง

หมายเหตุ :

  1. เพื่อให้ง่าย ได้มีการกำหนดระบบเฉื่อยที่โลกและดาวพลูโตไม่มีการเคลื่อนที่ คือไม่ได้คำนึงถึงการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ทั้งสองรอบดวงอาทิตย์
  2. ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ ผู้สังเกตในระบบของโลกกับดาวพลูโตจะเห็นยานอวกาศสั้นลงในทิศทางการเคลื่อนที่ ซึ่งเรียกว่าการหดสั้นลอเรนซ์ ก็ไม่ได้นำมาพิจารณาในกรณีนี้ด้วย เพื่อให้สามารถดูนาฬิกาบนยานอวกาศได้


Physics
Physics Applets
(Overview)
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11e/timedilation.htm
© Walter Fendt, November 15, 1997
Last modification: December 27, 2002
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน

This applet is part of the Contemporary College Physics Simulation Library.