กฎของโอห์ม

โปรแกรมแสดงวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยตัวต้านทาน 1 ตัว นอกจากนี้ยังมีโวลมิเตอร์ (ต่อขนานกับตัวต้านทาน) สำหรับอ่านค่าโวลเตจตกคล่อมตัวต้านทาน และแอมมิเตอร์ (ต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน)สำหรับอ่านค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน

ค่าสูงสุดที่มิเตอร์ทนได้สามารถเลือกได้จากค่าในรายการที่กำหนดในกรอบ "Max. voltage:" และ "Max.  amperage:" ถ้าเห็นคำเตือน "Maximum exceeded!" สีแดงปรากฏขึ้นมา จะต้องเลือกค่าใหม่ ค่าความต้านทาน (R) และโวลเตจ (U) สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยกดปุ่มเพิ่ม (Increase) หรือลด (Reduce) ปริมาณที่ต้องการเปลี่ยน ทางด้านล่างจะแสดงค่าของโวลเตจ(U) และกระแสไฟฟ้า(I)

โวลเตจและกระแสไฟฟ้าในตัวกลางที่อุณหภูมิคงที่ มีค่าเป็นสัดส่วนโดยตรงกัน


Physics
Physics Applets
(Overview)
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11e/ohmslaw.htm
© Walter Fendt, November 23, 1997
Last modification: December 27, 2002
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน

This applet is part of the Contemporary College Physics Simulation Library.