เปลของนิวตัน

โปรแกรมนี้แสดงอุปกรณ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีที่แสดงการคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน


Physics
Physics Applets
(Overview)
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11e/ncradle.htm
© Walter Fendt, November 4, 1997
Last modification: December 27, 2002
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน

This applet is part of the Contemporary College Physics Simulation Library.