Kanthararom School [ Home ]

ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (25/05/2558)
              โรงเรียนกันทรารมณ์รับการประเมินจากคณะกรรมการ ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนกันทรารมณ์ โดย นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นประธานในการประเมินครั้งนี้

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย

บันทึกภาพโดยครูไตรรัตน์