Kanthararom School [ Home ]

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (08/08/2557)
              กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน และทำพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ เวที K.R.STAR ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เห็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา ระบอบการปกครอง และความแตกต่างทางเศรษฐกิจ มีการจัดกิจกรรมโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนในวิชาอาเซียนศึกษา

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพ โดยครูไตรรัตน์