Kanthararom School [ Home ]

พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง (26/11/2556)
              สนามหลวงแผนกธรรม ได้กำหนดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ทำการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เวลา 3 ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา 08.30 น. ช่วงบ่ายสอบวิชาธรรม พุทธ และวินัย วิชาละ 50 นาที เริ่มสอบเวลา 13.00 น. เป็นข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ โดยใช้สนามสอบโรงเรียนกันทรารมณ์

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพ โดยครูไตรรัตน์