Kanthararom School [ Home ]

โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย (24/06/2556)
              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมตามโครงการ "บันทึกนักประหยัดตัวน้อย" ให้กับนักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ จำนวน 250 คน ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ และ K.R. STAR
              ประธานในพิธีเปิดโครงการ นายณรงค์ศักดิ์   พลศักดิ์ นายอำเภอกันทรารมย์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำโครงการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 5 กลุ่ม กิจกรรม Walk Rally ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า และการประหยัดไฟฟ้าในบ้านและที่ทำงาน โดยวิทยากรประจำฐาน และการทดสอบความรู้

Page 1 [ Page 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพ โดยครูไตรรัตน์