Kanthararom School [ Home ]

โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย (12/06/2556)
              การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ "บันทึกนักประหยัดตัวน้อย" ประจำปี 2556 ตามแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping : OM) และดำเนินการในขั้นตอน Expect to see ขั้นที่ 1-12 ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ์
              โรงเรียนกันทรารมณ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ "บันทึกนักประหยัดตัวน้อย" เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นแกนนำในการรณรงค์ประหยัด พลังงานจากพื้นที่ระดับครัวเรือนและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพ โดยครูไตรรัตน์