Kanthararom School [ Home ]

มอบนโยบายเขต สพม.28 ประจำปีการศึกษา 2556 (10/05/2556)
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สหวิทยาเขตกันทรารมย์จัดการประชุม สัมมนาการมอบนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่างเวลา 13.00 - 17.30 น.

Page 1 [ Page 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพ โดยครูไตรรัตน์