Kanthararom School [ Home ]

เติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 17 ชุดที่ 2 (24-30/03/2556)
งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 จำนวน 68 คน ดำเนินโครงการเติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 17 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 จำนวน 89 คน ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม พ.ศ. 2556 (7 วัน 6 คืน) ณ โรงเรียนกันทรารมณ์

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย