Kanthararom School [ Home ]

การอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (14-15/12/2555)
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ในวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ วิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.แสน แหวนวงศ์ คุณครูรัตติยา แหวนวงศ์ และคณะครูจากโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพ โดยครูไตรรัตน์