Kanthararom School [ Home ]

การอบรมศูนย์ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ ICT โรงเรียนในฝัน จังหวัดศรีสะเกษ (22-23/09/2555)
โรงเรียนกันทรารมณ์ ในนามของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการโรงเรียนในฝันจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดการอบรมหลักสูตรการสร้าง Animation เบื้องต้น และการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ในแท็บเล็ต พีซี ในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยจัดการอบรม ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ (หลักสูตร Animation เบื้องต้น) และ ห้อง K.R. ICT โรงเรียนกันทรารมณ์ (หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ใน Tablet PC)

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย

บันทึกภาพ โดยครูไตรรัตน์