Kanthararom School [ Home ]

สัปดาห์อาเซียน (22/08/2555)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการสัปดาห์อาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ในการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 มีการจัดกิจกรรมบนเวที นิทรรศการประวัติความเป็นมาของอาเซียน การแสดงประจำชาติของประเทศสมาชิก และการประกวดแต่งกายในชุดประจำชาติในกลุ่มอาเซียน

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพ โดยครูไตรรัตน์