Kanthararom School [ Home ]

รางวัลเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ (11/01/2555)
นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ ได้รับคัดเลือกเพื่อรับโล่รางวัลเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา และเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นักเรียนที่เข้ารับรางวัล คือ นายฉัตรชัย จันทะศิลา นายอภิสิทธิ์ รังสิมาวงศ์ และนายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี อาจารย์ที่ปรึกษา นางจตุพร พรเกียรติคุณ

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย