Kanthararom School [ Home ]

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (9-11/08/2554)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มอบหมายให้บริษัททริปเปิลเอประเมินคุณภาพการศึกษาจํากัด ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนกันทรารมณ์ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการประเมินได้แก่ นายสนั่น รัตนโสภา, นางสิรินาฏ ไทยประยูร, นายสุรศักดิ์ พันธ์เพ็ง, นายชาติชาย สมนึก และนายสาโรช เสนาะ

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพ โดย ครูไตรรัตน์