Kanthararom School [ Home ]

ผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ICT Camp 2553 (27/05/2554)
นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์คว้ารางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรม ICT Camp 2553 หัวข้อ "เมืองไทยน่าอยู่" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแข่งขันครั้งนี้ตัวแทนจากโรงเรียนกันทรารมณ์ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 และรางวัลด้านเทคนิคการผลิต
นักเรียนได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษารับเกียรติบัตร และผู้แทนโรงเรียนรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ตัวแทนนักเรียน นายเมธีนัฐ คำเพราะ, นางสาวมะลิวัลย์ สรรพศรี และ นางสาวณัฐธนัน คำเพราะ ครูที่ปรึกษา นางกนกวรรณ ก้อนคำ และนายดุริยางค์ ก้อนคำ

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
บันทึกภาพ โดยครูกนกวรรณ ก้อนคำ และทีมงาน