Kanthararom School [ Home ]

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4 โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2554 (9-12/05/2554)
ฝ่ายพัฒนานักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพ โดย อ.ดุริยางค์