Kanthararom School [ Home ]

กิจกรรมวันมาฆบูชา (17/02/2554)
งานชุมชนโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 มีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญ ของพุทธศาสนา และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม จึงจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 คาบเรียนที่ 6-7 ณ วัดกันทรารมย์

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพ โดย อ.ไตรรัตน์