Kanthararom School [ Home ]

ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ปี 53
โรงเรียนกันทรารมณ์ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 6 ซึ่งได้เข้าร่วมการแข่งขันในงานประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติครั้งที่ 36 (วทท. 36) ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2553 โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนกันทรารมณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททีม โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันดังนี้ นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี, นายอภิสิทธิ์ รังสิมาวงศ์ , นายฉัตรชัย จันทะศิลา และ อาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์จตุพร พรเกียรติคุณ ซึ่งจะเข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2554

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย