Kanthararom School [ Home ]

นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (21/05/2553)
สวทช. แจ้งผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี รุ่นที่ 13 ประจำปี 2553 มีนักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ผ่านการคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี นักเรียน ม.5
2. นายเมธีนัฐ คำเพราะ นักเรียน ม.6
3. นายยงยุทธ พิมพะไชย นักเรียน ม.6
โรงเรียนกันทรารมณ์ ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการดังกล่าว
อ้างถึง : หนังสือราชการ สวทช. ที่ วท 5401/ว.2938 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 เรื่อง แจ้งผลการสัมภาษณ์นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี รุ่นที่ 13 ประจำปี 2553

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย