Kanthararom School [ Home ]

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 (25/03/2553)
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร นายฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย