Kanthararom School [ Home ]

ตรวจเยี่ยมและประเมินผลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (19/01/2553)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตรวจเยี่ยม และประเมินผล การดำเนินงานกองทุน กยศ. ของโรงเรียนกันทรารมณ์ ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนกันทรารมณ์ ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย