Kanthararom School [ Home ]

นักเรียนทุน สวทช. และนักเรียน AFS (23/11/2552)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้คัดเลือก นายวัชรินทร์ ภูมิคง นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนกันทรารมณ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โดยได้รับการสนับสนุน การศึกษา และทุนวิจัย จนจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ นายวัชรินทร์ ภูมิคง จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาพันธุ์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย - นานาชาติ (AFS Thailand) ได้คัดเลือก นางสาววชิราภรณ์ สายบุปผา นักเรียน ม.5/2 โรงเรียนกันทรารมณ์ เข้าร่วมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน นักเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อไปเผยแพร่วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ข้อมูลเพิ่มเติม www.afsthailand.org

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย