Kanthararom School [ Home ]

วันแม่แห่งชาติ 2552 (12/08/2552)
ฝ่ายพัฒนานักเรียน โรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการให้ขวัญกำลังใจ แม่ที่ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดี ในการอบรมเลี้ยงดูบุตร ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย