Kanthararom School [ Home ]

โรงเรียนกันทรารมณ์ ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบภัยจากไฟไหม้ (11/02/2552)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ นายฤทธา นันทพันธ์ พร้อมกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ เดินทางไปยังบ้านของนักเรียนซึ่งประสบภัยจากไฟไหม้ คือ นายประกาศิต คำภา ม.6/2 และ นายปริญญา คำภา ม.6/4 พร้อมกับมอบเงินบริจาคซึ่งรวบรวมจากครู และนักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ จำนวน 14,092 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือ ครอบครัวนักเรียนที่ประสบภัยในเบื้องต้น
ท่านใดที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบภัย โปรดติดต่อ อ.มะลิ มุขขันธ์, อ.สมรักษ์ สีหาภาค และ อ.ศตภิษัช ไกรษี (ครูที่ปรึกษา)

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย