Kanthararom School [ Home ]

สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ปี 2551 (02/01/2551)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-4 ได้จัดโครงการสานฝันสู่มหาวิทยาลัย ปี งบประมาณ 2551 แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net และสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคน ได้รับการศึกาาระดับอุดมศึกษา โดยใช้สถานที่หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นสถานที่สอนเสริมตามโครงการ ระหว่างวันที่ 2-6 มกราคม 2551 เวลา 08.00-17.00 น.

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย