Kanthararom School [ Home ]

พิธีเปิดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า (15/12/2550)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกันจัดทำโครงการค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2550 เนื้อหาสาระการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ รู้จักกับจุลินทรีย์ รู้จักกับเชื้อโรค และการป้องกันจุลินทรีย์ที่มีโทษต่อร่างกาย

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย